bank.2011.04.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2011)

  • Temat Numeru: Banki, JST i edukacja ekonomiczna Szkolna Kasa Oszczednosci (SKO), programy edukacyjne Fundacji Kronenberga, Młodziezowa Akademia Przedsiebiorczosci. Co te nazwy maja wspólnego z sektorem bankowym? Bardzo wiele - bo programy uczace zasad gospodarki sa wciaz pomijane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A bez programów wieloletniego oszczedzania na cele emerytalne, zdrowotne i mieszkaniowe bankom bedzie coraz trudniej pozyskiwac pieniadze na sfi nansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Dlatego edukacji ekonomicznej poswiecona była konferencja zorganizowana przez ZBP razem z samorzadami. A efekt koncowy poznaja Panstwo w raporcie specjalnym "Horyzonty Finansów 2011".
  • Areopag bankowosci Podatek bankowy, wymogi kapitałowe Bazylei III, transeuropejskie instytucje regulacyjne, rosnace koszty nadzoru bankowego, metody na zwiekszenie ubankowienia i poprawienia relacji aktywów polskich banków do PKB - to główne tematy Forum Bankowego 2011.

 

BANK 2011/04

BANK 2011/04

Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2011

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI

Narodowy Bank Polski poinformował, że podaż pieniądza na koniec lutego 2011 r. wyniosła 775 341,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,8 proc. m/m i wzrost o 8,4 proc. w ujęciu rocznym. Na koniec stycznia M3 odnotowało wzrost o 7,5 proc. r./r. Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego wzrosły o 1,1 proc. m/m do 84 622,6 mld zł, ale spadły o 6,5 proc. w ujęciu rocznym. W przeliczeniu na euro wartość wyniosła odpowiednio 21 281,7 mld euro, czyli bez zmian m/m (i spadek o 6,5 proc. r./r.)

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/04

Rynek finansowy: EMIR i meandry regulacji

W pierwszej dekadzie XXI w. wartość aktywów będących przedmiotem derywatów w obrocie pozagiełdowym (tzw. rynek OTC) wzrosła aż sześciokrotnie do poziomu 600 000 mld dolarów. Nazwane przez Warrena Buffeta „finansową bronią masowego rażenia”, derywaty OTC, w szczególności kredytowe, odegrały znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się ostatniego kryzysu finansowego, głównie z powodu ich charakteru bilateralnego, wysokiego stopnia skomplikowania, a przede wszystkim braku przejrzystości ekspozycji głównych uczestników rynku.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/04

Bank i Klient: Bankowy areopag

bank.2011.04.foto.022.a.200x„Forum Bankowe 2011” zorganizowane 10 marca br. przez Związek Banków Polskich w stołecznym hotelu „Forum”, obfitowało w unikalne analizy i polemiki dotyczące przyszłości polskiego sektora bankowego. Praktycy bankowi oraz naukowcy rozmawiali o podatku bankowym, krajowych i europejskich regulacjach ryzyka i nadzoru, złych długach, ocenie wiarygodności banków ze strony ich klientów, polskiej prezydencji w UE oraz… problemach demograficznych naszego kraju!

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/04

Bank i Klient: Kosztowna Bazylea III

bank.2011.04.foto.026.a.100xKomitet Bazylejski, kontynuując tradycję zapoczątkowaną przy pracach nad Bazyleą II, po raz kolejny zbadał potencjalne finansowe konsekwencje wdrożenia nowego pakietu regulacji kapitałowych, określanych mianem Bazylei III. Analizował wpływ większości proponowanych wytycznych, my skupimy się na zmianach dotyczących poziomu współczynnika wypłacalności i determinant jego wysokości – definicji kapitału i aktywów ważonych ryzykiem – oraz na wskaźnikach ochrony kapitału i wskaźniku dźwigni.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/04

Bank i Klient: Banki bez granic czyli wybrane aspekty transgranicznego połączenia banku krajowego z instytucją kredytową

W ostatnich latach można obserwować wyraźne tendencje konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym. Tymczasem od niedawna polskie prawo stwarza dodatkową możliwość konsolidacji z udziałem banków krajowych (tj. banków z siedzibą na terytorium Polski), polegającą na dopuszczalności połączenia banku krajowego z instytucją kredytową. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych aspektów takiego połączenia, przy czym poniższe uwagi zostaną ograniczone do sytuacji, w której uczestnikiem połączenia jest bank krajowy działający w formie spółki akcyjnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/04

Bank i Klient: Departament kadr: kwiecień 2011

bank.2011.04.foto.42.aMichał Mrożek

Zrezygnował z funkcji wiceprezesa Banku Handlowego. Objął stanowisko w centrali Citibanku w Nowym Jorku. Wiceprezesem zarządu Banku Handlowego został w maju 2007 r., wcześniej (od 2004 r.) pełnił funkcję członka zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w oddziale Banku Austrii w Nowym Jorku. Następnie dołączył do Międzynarodowej Grupy Prywatyzacyjnej PriceWaterhouse z siedzibą w Waszyngtonie. W latach 1992-1995 pracował w Ministerstwie Prywatyzacji. W 1995 r. rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od 1997 do 1998 r. kierował Departamentem Bankowości Korporacyjnej.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/04

Horyzonty Finansów 2011: Młodzież o pieniądzach

Zagadnienia świadomości i edukacji ekonomicznej powinny być rozpatrywane jako integralne człony szerszego projektu „kultury bankowej”, która – nie mamy co do tego wątpliwości – istnieje i oczekuje opisu. Świadomość ekonomiczna pojawia się w świecie, w którym ekonomia przerosła wszystkie bez mała sfery rzeczywistości – od codziennych zakupów po swoistość procesów intelektualnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2011/04

Horyzonty Finansów 2011: Wspólnoty już nie ma, jest Unia

bank.2011.04.foto.075.a.200xTraktat lizboński nadał osobowość prawną Unii Europejskiej, co oznacza, że słownik europejski wykreślił wyraz „Wspólnota”, zastępując go „Unią”. Nie obawiajmy się jednak, że zginęły i wspólnotowe zasady. Jak bowiem stanowi art. 3a ust. 3. traktatu z Lizbony, „Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2