Budżet 2023 z deficytem na poziomie 68 mld zł; Sejm przyjął ustawę

Budżet 2023 z deficytem na poziomie 68 mld zł; Sejm przyjął ustawę
Fot. stock.adobe.com/mydayphoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sejm uchwalił ustawę budżetową na rok 2023 z dochodami budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł, limitem wydatków na poziomie 672,7 mld zł i deficytem budżetowym na poziomie 68 mld zł. W budżecie założono wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, a wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8%.

Ustawę poparło 232 posłów, 19 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W budżecie założono wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%, wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej o 9,6%, wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym, o 12,1%; stopa bezrobocia na koniec roku 2023 wyniesie 5,4%

Założenia ustawy budżetowej na 2023 rok

W ustawie budżetowej na 2023 r. przyjęto:

– prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,7 mld zł,

– nieprzekraczalny limit wydatków budżetu państwa na poziomie 672,7 mld zł,

– deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 68 mld zł,

– deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,5% PKB,

– dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3% PKB.

Czytaj także: Budżet na 2023 rok: 17 poprawek komisji finansów do projektu >>>

W budżecie środków europejskich ustawa budżetowa na 2023 rok zakłada: dochody budżetu środków europejskich: 107 mld zł, wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł, deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

W ustawie budżetowej na 2023 r. założono m.in. 3% PKB na obronę narodową, waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8%, środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO.

Deficyt sektora finansów publicznych

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE – tzw. general government) ustalono na poziomie ok. 4,5% PKB. 

Scenariusz na 2023 r. zakłada, że ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego – popyt na pracę obniży się. W efekcie, zatrudnienie w gospodarce narodowej nieznacznie spadnie – o 0,5%. W 2023 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtuje się na poziomie 6,53 mln etatów. Stopa bezrobocia ma wynieść na koniec 2022 r. 5%, a na koniec 2023 r. – 5,4%.

Prognozowane wpływy do budżetu 2023

Prognozuje się, że w 2023 r. wpływy z:

– podatku VAT wyniosą 286,3 mld zł,

– podatku CIT wyniosą 73,6 mld zł,

– podatku PIT wyniosą 78,4 mld zł,

– akcyzy wyniosą 88,6 mld zł.

Przyjęto, że w 2023 r. spożycie prywatne wzrośnie realnie o 2,2%.

Planowany poziom dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie uwarunkowany obecną sytuacją gospodarczą oraz przyjętym szacunkiem makroekonomicznym. Zakłada się, że w 2023 r. dochody podatkowe wzrosną o 17,4% w ujęciu nominalnym.

W 2023 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie z 50,19% w 2022 r. do 50,25% w 2023 r. W przypadku podatku CIT udział jednostek samorządu terytorialnego pozostanie na poziomie z 2021 r., tj. 22,86%.

Działania priorytetowe

Zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych, m.in.:

– środki na kluczowe programy społeczne dotyczące wspierania rodziny, takie jak Program „Rodzina 500+” (40,2 mld w 2023 r.), realizację świadczenia „Dobry Start” (1,4 mld zł w 2023 r.)  czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.),

– waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2023 r. wskaźnikiem na poziomie 113,8% oraz 13. emeryturę,

– zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Polski z 2,2% PKB do 3% PKB. Wydatki na obronność w 2023 r. zaplanowano na 97,4 mld zł,

– wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6% PKB. Szacuje się, że w 2023 r., że będzie to ok. 165 mld zł,

– wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8%,

– wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% (przy jednoczesnym wzroście subwencji oświatowej o 8 mld zł względem budżetu na 2022 r.) – od 1 stycznia 2023 r. (po podwyżce w maju 2022 r. o 4,4% dla wszystkich i 20% dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 r.),

– finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do paliwa rolniczego.

Czytaj także: Budżet Polski na 2023 rok: co RPP sądzi o projekcie?

W 2023 r. wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu średniorocznym wyniesie 9,8% (przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym).

Państwowy dług publiczny w relacji do PKB ma wynieść 41% w 2022 r. i w 2023 r. spaść do 40,4%.

Przy przyjętych założeniach przewidywana relacja do PKB długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) wyniesie 52,2% na koniec 2022 r. i 53,1% na koniec 2023 r. 

Źródło: ISBnews