BGK: 445,3 mln zł zysku netto w 2018 r.

BGK: 445,3 mln zł zysku netto w 2018 r.
Bank Gospodarstwa Krajowego - Siedziba (źródło: BGK SA)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto Banku Gospodarstwa Krajowego w 2018 r. wyniósł 445,3 mln zł. Wartość zaangażowania kredytowego brutto wzrosła o 5,9 mld zł do 33,9 mld zł, a wskaźnik C/I pozostawał na niskim poziomie 34,3 proc.

Zysk netto @BGK_pl w 2018 r. wyniósł 445,3 mln zł. Wartość zaangażowania kredytowego brutto wzrosła o 5,9 mld zł do 33,9 mld zł #BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2018 r.:

  • zysk netto: 445,3 mln zł
  • zaangażowanie kredytowe brutto: 33,9 mld zł,
  • wskaźnik C/I: 34,3 proc.,
  • suma bilansowa: 84,7 mld zł,
  • kapitały ogółem: 19,1 mld zł.

Więcej najnowszych wiadomości o BGK >>>

”BGK jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz sektora publicznego w realizacji jego zadań. BGK jest inicjatorem i uczestnikiem współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi. Głównym celem BGK, jako banku misyjnego, nie jest maksymalizacja zysku, niemniej w 2018 r. BGK wypracował 445,3 mln zł zysku netto” – powiedziała prezes zarządu BGK Beata Daszyńska-Muzyczka.

”Osiągane wyniki świadczą o skali naszego działania i skali oddziaływania na polską gospodarkę. Wyniki za 2018 rok pokazują, że bank rośnie w siłę, a we współpracy z sektorem bankowym – bankami spółdzielczymi i komercyjnymi – realizujemy bardzo ambitne cele wspierające polska gospodarkę i podnoszące jakość życia Polaków” – dodała prezes.

Wyniki finansowy BGK i grupy BGK

Bank wypracował w 2018 r. 445,3 mln zł zysku netto, przy 519,5 mln zł zysku brutto. Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 32,1 proc., zaś wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) był jednym z najniższych w sektorze bankowym i wyniósł 34,3 proc.BGK zamknął 2018 r. sumą bilansową w wysokości 84,7 mld zł, co oznacza wzrost o 10,4 mld zł (14 proc.) wobec końca 2017 r.W perspektywie ostatnich lat można zaobserwować bezpieczny i wysoki poziom kapitałów własnych umożliwiający rozwój działalności kredytowej i inwestycyjnej BGK. Na koniec 2018 r. wartość kapitałów ogółem wyniosła 19,1 mld zł.Zysk netto grupy BGK (obejmującej BGK oraz jednostki zależne od banku: Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN, Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN, Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN i jednostki stowarzyszone) za 2018 r. wyniósł 514,1 mln zł. Suma bilansowa grupy BGK wzrosła w 2018 r. o 10,5 mld zł (14,1 proc.) do 84,8 mld zł.

Działalność kredytowa BGK

Wartość zaangażowania o charakterze kredytowym brutto BGK w 2018 r. wyniosła 33,9 mld zł. Wzrost w stosunku do 2017 r. wyniósł 5,9 mld zł (21 proc.) i dotyczył głównie obszaru finansowania firm i podmiotów finansowych (m.in. KUKE FINANCE S.A.), finansowania instytucji samorządowych i spółek komunalnych oraz finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej.Udział BGK w rynku kredytowym na koniec 2018 r. wzrósł do 2,9 proc. Wzrost udziału związany był przede wszystkim z realizacją strategii banku dotyczącej finansowania inwestycji i rozwoju przedsiębiorstw. Zgodnie z misją bank organizował finansowanie w znacznej mierze poprzez współudział w konsorcjach z bankami komercyjnymi.

Inwestowanie funduszy własnych

Bank realizował misję związaną ze wspieraniem społeczno-gospodarczego rozwoju Polski również poprzez uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych zamkniętych. Na koniec 2018 r. bank był uczestnikiem 7 funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, zarządzanych przez PFR TFI S.A. Fundusze z zaangażowaniem kapitałowym BGK inwestowały głównie w obszarze infrastruktury oraz nieruchomości mieszkaniowych:- Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN,- Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN,- Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN,- Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN,- Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZ AN,- Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Dłużny FIZ AN,- Fundusz Inwestycji Samorządowych FIZ AN.

Wybrane fundusze rządowe obsługiwane przez BGK

Największym funduszem przepływowym (niewliczanym w bilans banku) obsługiwanym przez BGK jest Krajowy Fundusz Drogowy (KFD). Łączne wpływy KFD w 2018 r. wyniosły 24,6 mld zł, z czego wpływy z opłaty paliwowej 5,2 mld zł. Łączne wydatki z KFD wyniosły 27 mld zł.Wpływy Funduszu Kolejowego w 2018 r. wyniosły 1,8 mld zł i pochodziły głównie z opłaty paliwowej. Łączne wydatki z funduszu wyniosły 1,6 mld zł.Realizację zadań związanych z obsługą programów mieszkaniowych BGK realizował ze środków Funduszu Dopłat (FD). W 2018 r. budżet państwa zasilił FD dotacją w wysokości 1,3 mld zł, w tym 355 mln zł z przeznaczeniem na program wsparcia rodzin w zakupie mieszkania, 210 mln zł na program wsparcia budownictwa komunalnego i na wynajem oraz 762 mln zł na program pierwszego mieszkania dla młodych.

Ratingi BGK

W grudniu 2018 r. agencja ratingowa Fitch utrzymała krajowy długoterminowy rating BGK na poziomie „AAA(pol)” z perspektywą stabilną oraz rating międzynarodowy długoterminowy na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. Jednocześnie agencja potwierdziła także rating krótkoterminowy w walucie zagranicznej na poziomie F2, długoterminowy w walucie krajowej na poziomie „A-” (perspektywa stabilna), rating wsparcia na poziomie 1 oraz minimalny rating wsparcia na poziomie „A-”. Krajowy rating krótkoterminowy został potwierdzony na poziomie F1+(pol).

Uruchomienie Krajowego Funduszu Gwarancyjnego

W lipcu 2018 r. BGK uruchomił Krajowy Fundusz Gwarancyjny, czyli instrument wsparcia sektora MŚP, mobilizujący środki prywatne dla realizacji polityki państwa. W 2018 r. fundusz został zasilony kwotą 900 mln zł, a w okresie funkcjonowania, czyli od lipca do końca roku, udzielił 14,4 tys. gwarancji na kwotę 4,3 mld zł. Od początku programu gwarancji de minimis do końca marca 2019 r. BGK udzielił gwarancji na kwotę ponad 57,5 mld zł, zabezpieczających 102,5 mld zł kredytów, z których skorzystało prawie 150 tys. przedsiębiorców.

Działalność międzynarodowa BGK

W 2018 r. BGK wystąpił z koncepcją utworzenia wehikułu inwestycyjnego, uzupełniającego powołaną w 2015 r. inicjatywę Trójmorza. Podczas szczytu państw Trójmorza w Bukareszcie w 2018 r. wraz z przedstawicielami 5 instytucji rozwoju z Chorwacji, Czech, Łotwy, Rumunii oraz Słowacji BGK podpisał list intencyjny o utworzeniu Funduszu Trójmorza. Głównym celem funduszu jest uczestniczenie w finasowanie strategicznych projektów infrastrukturalnych w regionie z zakresu logistyki, energii oraz cyfryzacji. Sztandarowym projektem dla całego regionu jest Via Carpatia – szlak łączący Litwę z Grecją.W celu zwiększenia wsparcia polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej oraz zaangażowania w promocję polskiego rozwoju gospodarczego i rozwoju Banku, we wrześniu 2018 r. BGK otworzył w Brukseli swoje pierwsze zagraniczne przedstawicielstwo.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego / BGK