Bankowość spółdzielcza | Rozważnie czy romantycznie: ile współdziałania, ile samodzielności w zrzeszeniu?

Bankowość spółdzielcza |  Rozważnie czy romantycznie: ile współdziałania, ile samodzielności w zrzeszeniu?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Współdziałanie banków spółdzielczych w ramach zrzeszeń stanowi od lat pole największych polemik i sporów w całym sektorze bankowości lokalnej. Wywodząca się niewątpliwie ze spółdzielczego ducha potrzeba kooperacji zrzeszonych instytucji nader często przeciwstawiana jest nie mniej istotnemu elementowi tożsamości, jakim jest zakotwiczenie poszczególnych banków w społeczności lokalnej i relacyjny charakter prowadzonej przez nie działalności.

Jerzy Rawicz

Nowej impuls w ten niełatwy i polaryzujący spółdzielcze środowisko dyskurs wniosło z pewnością powołanie w obydwu zrzeszeniach systemów ochrony in­stytucjonalnej. Trudno może mówić o radykalnej zmianie mentalności liderów lokalnych instytucji finan­sowych, jednak kilkanaście miesięcy funkcjonowania IPS bez wątpienia udowodniło, że zacieśnianie koope­racji nie musi wykluczać autonomii poszczególnych członków. To niezwy­kle cenne doświadczenie w czasach, w których współdziałanie staje się ko­niecznym warunkiem przetrwania na rynku.

Przypomniał o tym podczas te­gorocznego Forum Liderów Ban­ków Spółdzielczych Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Ban­ków Polskich, rozpoczynając sesję po­święconą kształtowaniu relacji pomię­dzy bankami spółdzielczymi a zrze­szeniami. Podkreślił, że kluczowym wyzwaniem dla całego sektora jest relatywnie niska efektywność działa­nia poszczególnych banków. Relacja kosztów do przychodów w lokalnych bankach osiąga rezultaty o kilkanaście punktów procentowych gorsze aniżeli w komercyjnych instytucjach finanso­wych, a wydajność mierzona poprzez wartość aktywów na jednego pracow­nika jest nawet trzykrotnie niższa ani­żeli w bankach działających w formie spółki akcyjnej. Wyniki te nie świad­czą wyłącznie o niskiej skuteczności strategii przyjętych przez poszczególne banki czy też zrzeszenia.

Analizy prowadzone przez Europej­skie Stowarzyszenie Banków Spółdziel­czych potwierdzają, że średni wskaźnik cost/income dla bankowości spółdzielczej w Europie utrzymuje się już od kilku lat na poziomie niższym aniżeli analogiczny indeks dla sektora komercyjnego – pod­kreślił Bartosz Kublik, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Ma­zowieckiej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest bez wątpienia sam model lokalnego biznesu prowadzo­nego przez spółdzielców. – Bankowość relacyjna bazuje w znacznej mierze na klasycznych placówkach stacjonarnych, zapewniających bezpośredni kontakt z klientem, których prowadzenie generuje niemałe koszty – zauważył wiceprezes ZBP. Bartosz Kublik wskazał z kolei na zależność pomiędzy wynikami banków a specyfiką rynku lokalnego, nierzadko z dominującym udziałem obszarów wiejskich. – Kolejna kwestia to dużo niższy potencjał polskich banków spół­dzielczych względem zachodnioeuropej­skich, co stanowi konsekwencję znacznie dłuższego okresu gromadzenia kapitału w krajach Europy Zachodniej – dodał prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Kooperacja oznacza przyszłość

Tymczasem nie ma najmniejszych wątpliwości, iż nadchodzące lata sprzyjać będą instytucjom większym i bardziej efektywnym. – Postęp, jaki się dokona na przestrzeni ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI