Bankowość spółdzielcza: System Ochrony Zrzeszenia BPS – wyzwania i dokonania

Bankowość spółdzielcza: System Ochrony Zrzeszenia BPS – wyzwania i dokonania
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Za nami kolejna już debata w ramach Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej. Jak co roku spotkaliśmy się, by podyskutować o najważniejszych sprawach nurtujących środowisko, tym razem z mottem przewodnim "Rozważnie i odważnie". Przesłanie to doskonale wpisuje się w cele systemów ochrony.

Sławomir Czopur

Działalność bankowa niewątpliwie wyma­ga rozwagi, nie może być jednak pozba­wiona odwagi, bez której trudno spro­stać stojącym przed środowiskiem wyzwaniom. Udział w tegorocznym Forum Liderów Banko­wości Spółdzielczej był dla mnie osobiście dobrą okazją do zaprezentowania Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz przedstawienia najważniej­szym instytucjom regulującym i nadzorującym działalność sektora bankowości spółdzielczej najważniejszych wyzwań, z jakimi mierzymy się w codziennej pracy.

Zapobieganie sytuacjom kryzysowym

System Ochrony Zrzeszenia BPS powstał 31 grudnia 2015 r. W tym dniu umowę podpisało 241 banków spółdzielczych należących do Zrze­szenia BPS oraz Bank BPS S.A. Głównym celem powołanego systemu ochrony jest zapewnienie wsparcia w przypadku wystąpienia trudności z utrzymaniem płynności lub wypłacalności któ­regokolwiek banku, będącego jego uczestnikiem.

Powstanie w Zrzeszeniu BPS systemu ochro­ny poprzedziła długa dyskusja. Przedstawiciele banków spółdzielczych rozważali nie tylko ko­rzyści płynące z wstąpienia do systemu ochrony, ale także zgłaszali szereg wątpliwości. W szcze­gólności obawiano się, że ustanowione w sys­temie ochrony reguły kontrolne ograniczające ryzyko mogą w nadmierny sposób ograniczyć swobodę prowadzenia działalności i odebrać samodzielność podejmowania najważniejszych dla banków decyzji.

W mojej subiektywnej opinii, praktyka po­kazała, że działalność w bardziej zintegrowanej grupie daje więcej korzyści, a wspólnie wypraco­wane reguły przyczyniają się do poprawy bezpie­czeństwa działalności. Wzajemne wsparcie i sa­mokontrola nabierają szczególnego znaczenia, gdy instytucje finansowe działają pod wspólna marką „bank spółdzielczy”. System ochrony zabezpiecza przed zachwianiem reputacji poje­dynczego banku, co mogłoby niekorzystnie od­bić się na całym sektorze. Podstawowym dzia­łaniem jest więc zapobieganie sytuacjom kry­zysowym, a tym samym utrzymanie wysokiego zaufania do sektora bankowości spółdzielczej.

Potwierdzeniem wyrażonej opinii może być liczba banków, które zdecydowały się na zawar­cie umowy w kolejnych miesiącach działalności Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. W pierw­szym półroczu do systemu przystąpiło 18 banków spółdzielczych, na koniec 2016 r. system tworzyło już 278 banków spółdzielczych i Bank BPS S.A., a w dniu otwarcia Forum Liderów Bankowości Spółdzielczej należało doń już 289 instytucji.

Tym samym w Zrzeszeniu BPS poza syste­mem ochrony pozostają 64 banki spółdzielcze. Z tej liczby siedem wyraziło wolę przystąpienia do systemu ochrony, z czego trzy mają szanse na przystąpienia do Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jeszcze w tym roku.

Monitorowanie ryzyka

Sławomir Czopur

Doktor nauk ekonomicznych, od ponad 20 lat związany zawodowo z sektorem bankowości spółdzielczej. Długoletni pracownik Banku Spół­dzielczego w Brodnicy i Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Od 2016 r. pełni funkcję prezesa zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. Absolwent Wydziału Zarządzania oraz studiów doktoranckich na Wy­dziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalista w dziedzinie bankowości, finansów i rachunkowo­ści bankowej. Autor i współautor pu­blikacji w zakresie kapitałów banków, adekwatności kapitałowej i zmian strukturalnych w spółdzielczym sek­torze bankowym.

Podstawową funkcjonowania systemu ochrony są spółdzielcze zasady samokontroli i samopomocowości. Utworzenie sytemu ochrony wymagało ustanowienia reguł mo­nitorowania ryzyka poszczególnych banków oraz zasad funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Do oceny ryzyka wykorzystywany jest Wewnętrzny System Oceny Ban­ków. System ten oparty jest na ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI