Bank Pocztowy z rekordowym zyskiem netto w 2023 roku

Bank Pocztowy z rekordowym zyskiem netto w 2023 roku
Jakub Słupiński, prezes zarządu Banku Pocztowego. Fot. Piotr Waniorek/zelaznastudio.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Bank Pocztowy w 2023 roku wypracował wynik finansowy netto w wysokości 223,8 mln zł, wyższy o 118,8 mln zł, tj. o 113,1% w porównaniu do 2022 r. Jest to najwyższy wynik w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego odnotowany w ujęciu całorocznym. Jednocześnie w 2023 roku Bank osiągnął wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5%, o 18,9 p.p. wyższy r/r, o czym zadecydował wzrost zysku netto mimo jednoczesnego wzrostu wartości kapitałów własnych. Jeszcze w tym kwartale Bank planuje zakończyć zrealizowany z sukcesem Plan Naprawy w obszarze kapitałowym. W opinii zarządu Banku dobra kondycja finansowa Banku oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach,  poinformował Bank.

Działania Banku Pocztowego w ostatnich latach wymagały podejmowania decyzji zarządczych, które wprowadziły Bank na ścieżkę trwałej poprawy rentowności i wzrostu wypracowywanego rok rocznie zysku netto.

W efekcie w 2023 roku Bank Pocztowy osiągnął rekordowy zysk netto na poziomie 223 mln zł.

–  Na obecne wyniki patrzymy w horyzoncie kilku ostatnich lat. Takiego efektu – najwyższego w kilkudziesięcioletniej historii Banku Pocztowego zysku netto na poziomie 223 mln zł oraz nieoglądanych w sektorze wysokich zwrotów z kapitału, jakie Bank Pocztowy zanotował w ubiegłym roku  – nie byłoby przecież, gdyby nie wdrożenie w odpowiednim momencie Planu Naprawy, a następnie jego skuteczna i konsekwentna realizacja. 

W efekcie nastąpiła istotna poprawa rentowności Banku i jego organiczny rozwój oraz znaczna zmiana wszystkich współczynników adekwatności kapitałowej, w wyniku czego Bank obecnie przekracza wymogi nadzorcze w tym zakresie.

Ponadto, co dla mnie bardzo ważne, podejmowane działania pozwoliły nam skutecznie zniwelować lukę płacową w Banku w porównaniu do rynku i wdrożyć dynamiczny, motywacyjny system wynagradzania, tym samym tworząc konkurencyjne, atrakcyjne miejsca pracy – mówi Jakub Słupiński, prezes zarządu Banku Pocztowego. 

Wyniki i wskaźniki ekonomiczne Banku Pocztowego

Bank osiągnął w 2023 r. wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE netto) na poziomie 49,5%, o 18,9 p.p. wyższy r/r o czym zadecydował wzrost zysku netto mimo jednoczesnego wzrostu wartości kapitałów własnych. Istotny wpływ na osiągnięte wyniki miał oczywiście także wysoki poziom stóp procentowych.

Suma bilansowa Banku Pocztowego wyniosła 8 985,8 mln zł i była wyższa o 448,3 mln zł w porównaniu do roku 2022. Dochody z działalności operacyjnej w 2023 r. wyniosły 535, 9 mln złotych w porównaniu do 460 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 16,5%.

Na zmianę wyniku finansowego Banku w 2023 r. wpłynęły także m.in.:

– wzrost wyniku z tytułu odsetek, który w 2023 r. wyniósł 485,2 mln zł i był wyższy o 74,9 mln zł (18,2%) niż w 2022 r. co było efektem zwiększenie przychodów odsetkowych o 91,1 mln zł a także kosztów odsetkowych o 16,3 mln zł;

– wzrost o 318,9% tj. o 11,3 mln zł wyniku zrealizowanego na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej;

– obniżenie kosztów odpisów na straty kredytowe od aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. W porównaniu do 2022 r., ich wartość była niższa o 21,0 mln zł (o 116,0%).  

Czytaj także: Bank Pocztowy z najlepszymi wynikami w historii – zysk netto za I półrocze 2023 r. wyniósł 106,5 mln zł

Nowoczesne rozwiązania dla klientów i dalszy rozwój Banku Pocztowego

W 2023 roku Bank realizował 37 projektów inwestycyjnych zwiększając swoją konkurencyjność oraz innowacyjność.  

– Bank Pocztowy w ciągu ostatnich kilku lat przeszedł prawdziwą rewolucję technologiczną. Kontynuowaliśmy projekty, które zwiększą rynkową konkurencyjność Banku i pozwolą na szybsze wprowadzanie nowych produktów oraz dostosowanie obecnej oferty do potrzeb klientów. Mam tu na myśli wdrożenie systemu CRM oraz rozpoczęcie przenoszenia bankowości elektronicznej do chmury. Ten proces zakończymy w I kwartale tego roku, co pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój Banku Pocztowego.

Równolegle, we współpracy z partnerami technologicznymi intensywnie poszukujemy zastosowań sztucznej inteligencji, które pozwoliłyby podnieść efektywność procesów wewnętrznych, a w przyszłości także ulepszyć naszą ofertę dla klientów – mówi Michał Leski, wiceprezes zarządu Banku Pocztowego nadzorujący Obszar Informatyki i Rachunkowości.

Przeniesienie bankowości elektronicznej do chmury obliczeniowej pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z infrastrukturą IT, ale także umożliwi szybsze wdrażanie nowych usług dla Klientów, co jest zgodne z obranym przez Bank kierunkiem rozwoju.

Bank kontynuował także rozwój systemu CRM w chmurze, obserwując jego pierwsze pozytywne efekty. Wprowadzona chmura obliczeniowa CRM daje podstawę do budowania przewagi konkurencyjnej na wymagającym rynku usług bankowych.

Czytaj także: Kredyt na OZE od Banku Pocztowego dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Skuteczna aktywizacja sprzedaży

Na przestrzeni 2023 roku Bank podejmował wiele działań aktywizujących sprzedaż, wprowadzając m.in. do oferty kredytu gotówkowego atrakcyjne promocje dedykowane wybranym grupom klientów.

W rezultacie m.in. tych działań w 2023 roku Bank Pocztowy pozyskał 30,4 tys. nowych klientów detalicznych, a na koniec grudnia 2023 roku z usług Banku korzystało 701,8 tys. klientów indywidualnych oraz  27,6 tys. klientów instytucjonalnych, w tym z segmentu mieszkalnictwa ok. 11,7 tys.  

– W minionym roku Bank intensywnie pracował nad rozwojem sprzedaży kredytów w kanałach zdalnych, w tym rozpoczętym procesem Kredytu online. W rezultacie, prowadzone kampanie CRM-owe oraz atrakcyjna oferta cenowa przełożyły się na sprzedaż kredytów udzielanych zdalnie w 2023 roku na poziomie 50,3 mln zł.

Sprzedaż kredytów gotówkowych zrealizowana przez sieć własną Banku Pocztowego wyniosła 491,8 mln zł w porównaniu do sprzedaży 431,1 mln zł w 2022 roku, co oznacza wzrost o 14,8% r/r – mówi Dominik Matuszewski, wiceprezes zarządu Banku Pocztowego nadzorujący Obszar Biznesu i Sprzedaży.

Na koniec grudnia 2023 roku łączna sprzedaż kredytów dla klientów indywidualnych wyniosła 655,3 mln zł i wzrosła o 14,6% r/r, podczas gdy saldo kapitału kredytów detalicznych wynosiło łącznie 3 122,9 mln zł.

Na koniec grudnia 2023 roku klienci indywidualni (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) ulokowali na rachunkach i lokatach w Banku łącznie 6 323 mln zł wobec 5 981 mln zł na koniec grudnia 2022 r. Łącznie saldo depozytów detalicznych wzrosło o 341,5 mln zł, głównie za sprawą wzrostu sald na rachunkach bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2023 r., wartość wszystkich depozytów klientów instytucjonalnych i agrobiznesu wyniosła  w Banku 1 538,6 mln zł. Najwięcej środków wśród klientów instytucjonalnych ulokowanych zostało przez klientów segmentu mieszkalnictwa. W grudniu 2023 r. wartość depozytów segmentu mieszkalnictwa osiągnęła poziom 821 mln zł.

Ryzyko pod kontrolą, bardzo bezpieczna sytuacja kapitałowa i płynnościowa

Bank Pocztowy kolejny rok z rzędu poprawił jakość portfela udzielanych kredytów. Udział kredytów ze zidentyfikowanym stanem niewykonania zobowiązania (NPL) w 2023 r.  zmniejszył się (-2,38 p.p.) i wyniósł 9,0% (przy spadającym i zgodnym ze Strategią saldzie kredytów hipotecznych).  

– W wyniku wdrożenia kompleksowych i unikalnych na rynku działań, realizując Plan Naprawy, Bank Pocztowy – nie przeprowadzając nowej emisji akcji – jest dziś instytucją finansową  o silnej pozycji kapitałowej. Zanotowaliśmy wzrost wskaźnika Tier1 do 21,73%, zaś wskaźnika dźwigni do 8,05%.

Mamy znakomitą sytuację płynnościową oraz osiągnęliśmy jeden z najlepszych na rynku wyników w zarządzaniu ryzykiem w ujęciu poziomu odpisów czy dynamiki spadku portfela należności nieregularnych – mówi Piotr Piechota, wiceprezes zarządu Banku Pocztowego nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.

Nowa strategia Banku intensywnie wdrażana

Bank Pocztowy koncentruje się obecnie na intensywnym wdrożeniu nowej strategii na lata 2023-2026 pn. „Bank blisko Ciebie i Twoich potrzeb”. Oparta jest ona na sześciu priorytetach, koncentrując się na finansowaniu konsumpcyjnym klientów detalicznych z wykorzystaniem nowego procesu kredytowego i wejścia na rynek e-commerce oraz selektywnej obsłudze klientów segmentu instytucjonalnego, ze szczególnym naciskiem na mieszkalnictwo.

Bank mocno stawia na bliską współpracę z Pocztą Polską, odpowiedzialną politykę ryzyka oraz dalszą modernizację technologiczną. Wysoki priorytet nadany jest także kwestiom bezpieczeństwa klientów.

Strategia przewiduje, że w każdym roku jej obowiązywania Bank Pocztowy osiągnie wysokie zyski netto – ponad 100 mln zł. Dzięki temu będzie dynamicznie zwiększać kapitały własne, doprowadzając do ich niemal czterokrotnego wzrostu w perspektywie strategii – ponad 1,2 mld zł na koniec 2026 r. W tym czasie blisko dwukrotnie wzrośnie wartość wskaźnika Tier I.

W opinii zarządu Banku dobra kondycja finansowa Banku Pocztowego oraz realnie wdrażana w życie nowa strategia na lata 2023-2026 pozwolą na dalszy rozwój Banku Pocztowego w kolejnych okresach.  

Czytaj także: 800 kart biometrycznych od Banku Pocztowego

Źródło: Bank Pocztowy SA