Apple otwiera się na zewnętrznych dostawców usług płatniczych w technologii NFC

Apple otwiera się na zewnętrznych dostawców usług płatniczych w technologii NFC
AdobeStock, autor: DenPhoto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska przedstawiła w połowie stycznia 2024 r. treść deklaracji Apple w zakresie dostępności technologii NFC na telefonach iPhone dla dostawców zewnętrznych. To etap postepowania wszczętego przez Komisję.

Deklaracja ma na celu rozwiązanie problemów w zakresie konkurencji związanych z ograniczeniami dostępu do technologii wykorzystywanej do płatności zbliżeniowych za pomocą urządzeń mobilnych w sklepach (Near-Field Communication – „NFC„). Publikując jej treść, Komisja Europejska otworzyła konsultacje dla podmiotów z rynku właściwego.

Komisja zwróciła uwagę, że Apple ma znaczącą pozycję na rynku inteligentnych urządzeń mobilnych i dominującą pozycję na rynku portfeli mobilnych na iOS.

Apple Pay jest jedynym rozwiązaniem portfela mobilnego, które może uzyskać dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania („wejście NFC”) w systemie iOS, aby umożliwić płatności mobilne w sklepach fizycznych, nieudostępnianym zewnętrznym deweloperom.

Czytaj także: Polscy konsumenci otwarci na nowe metody płatności>>>

Ustępstwa Apple

Rzeczone postępowanie wszczęto formalnie 16 czerwca 2020 r., a 2 maja 2022 r. Komisja przedstawiła opinię, że wykluczające zachowanie może ograniczać konkurencję na rynku portfeli mobilnych na urządzeniach z systemem iOS, naruszając art. 102 TFUE, zakazującego nadużywanie pozycji dominującej w zakresie, w jakim może wpływać na handel między Państwami Członkowskimi.

W celu polubownego zakończenia postępowania, Apple przedstawiło szereg dobrowolnych zobowiązań, w szczególności: bezpłatny dostęp do NFC za pomocą API bez konieczności korzystania z Apple Pay lub Apple Wallet dla płatności wyłącznie w EOG, z jednoczesnym zapewnieniem dostępu do funkcjonalności, w tym domyślnych preferowanych aplikacji płatniczych, dostępu do funkcji uwierzytelniania, takich jak FaceID.

Ponadto, zadeklarowano zapewnienie sprawiedliwych, obiektywnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów kwalifikowalności w celu przyznania dostępu do NFC oraz ustanowienie mechanizmu rozstrzygania sporów dot. dostępu do NFC przez niezależnych ekspertów. Powyższe zobowiązania zostały zakreślone na okres 10 lat.

Kto na tym zyska?

W postępowaniach antymonopolowych prowadzonych przez Komisję, przedsiębiorstwa nimi objęte mogą proponować zobowiązania w celu uwzględnienia zastrzeżeń Komisji, które podlegają publicznym konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami trzecimi.

Jeśli zobowiązania te rozwiązują zidentyfikowany w opinii problem dotyczący naruszenia konkurencji, KE może uznać je za wiążące i zakończyć postępowanie bez stwierdzania naruszenia unijnych przepisów antymonopolowych.

Kwestia dostępu do NFC na urządzeniach Apple jest bardzo istotna również dla polskich dostawców usług płatniczych, niezwiązanych umową o dostęp do Apple Pay – pozwoliłoby to na oferowanie usług płatniczych opartych na technologii zbliżeniowej, podobnych do tych, które są obecnie oferowane na innych telefonach, np. z systemem Android.

Piotr Gałązka - prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej
Piotr Gałązka – prawnik, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej. Pełni funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli, gdzie odpowiada za monitorowanie prac legislacyjnych UE. Doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Brytyjskiego i Unii Europejskiej University of Cambridge i Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Źródło: BANK.pl