Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbp.logo.01.400x92W dniu 1 lutego 2016 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. "Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych". W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej i popycie na kredyty obserwowane przez banki w IV kwartale 2015 r. oraz przewidywania na I kwartał 2016 r. Informacje te zostały zestawione na podstawie ankiety, którą - na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. - wypełniło 25 banków o łącznym udziale w rynku kredytowym wynoszącym 86%.

W IV kwartale 2015 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu zaostrzyły kryteria udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw. Kryteria udzielania kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw nie zmieniły się. W niewielkim stopniu zaostrzone zostały również niektóre warunki udzielania kredytów, tj. marże kredytowe dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem oraz pozaodsetkowe koszty kredytu. Ankietowane banki zaostrzenie polityki kredytowej uzasadniały głównie bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową banków oraz ryzykiem branży. W IV kwartale 2015 r. popyt obserwowany przez banki na kredyty dla przedsiębiorstw nie zmienił się. W I kwartale 2016 r. nieliczne banki przewidują nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej (z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw gdzie nie planują zmian) oraz nie oczekują wzrostu popytu.

W IV kwartale 2015 r. banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Banki podwyższyły marże kredytowe oraz obniżyły maksymalny dopuszczalny wiek kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu. Do głównych przyczyn zaostrzenia polityki kredytowej banki zaliczyły ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą, wejście w życie nowych zapisów Rekomendacji S odnośnie do minimalnej wysokości wkładu własnego, likwidację BTE oraz zalecenie KNF dotyczące szacowania zdolności kredytowej. W IV kwartale 2015 r., pierwszy raz od końca 2014 r., banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Do głównych przyczyn wzrostu popytu banki zaliczyły nowelizację programu „Mieszkanie dla Młodych” oraz obowiązywanie od początku 2016 r. wyższego poziomu minimalnego wkładu własnego klienta. W I kwartale 2016 r. banki zapowiadają istotne zaostrzenie polityki kredytowej oraz przewidują istotny spadek popytu na te kredyty.

Polityka kredytowa banków w segmencie kredytów konsumpcyjnych w IV kwartale 2015 r. nie zmieniła się istotnie. Niektóre banki dokonały niewielkich zmian w warunkach udzielania kredytów konsumpcyjnych: obniżyły marże kredytowe i podniosły pozaodsetkowe koszty kredytu. Spowodowane było to niskim poziomem stóp procentowych NBP i dążeniem banków do utrzymania zyskowności tego rodzaju kredytów. W IV kwartale 2015 r. ankietowane banki odczuły wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. W I kwartale 2016 r. banki oczekują dalszego wzrostu popytu przy niewielkim złagodzeniu polityki kredytowej.

Źródło: Narodowy Bank Polski