Webinarium PAB WIB: Znaki zapytania wokół wyników finansowych banków w tym roku

Webinarium PAB WIB: Znaki zapytania wokół wyników finansowych banków w tym roku
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niezwykle trudna jest ocena sytuacji w sektorze bankowym, otwarcie przyznają autorzy raportu "Wpływ czynników regulacyjnych i fiskalnych na wyniki finansowe banków w II kw. 2022 roku" opracowanego na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, który będzie zaprezentowany w czwartek, 6 października.

Zespół ekspertów pod kierownictwem prof. Jana Czekaja, dr. Wojciecha Zatonia, prof. Czesława Lipińskiego i dr. Andrzeja Banasiaka zwraca uwagę, że w pierwszym i w drugim kwartale 2022 roku utrwaliły się symptomy poprawy sytuacji sektora bankowego, zapoczątkowane w czwartym kwartale poprzedniego roku, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście przychodów odsetkowych, marży odsetkowej oraz wyników finansowych.

Z  drugiej jednak strony wystąpił spadek wartości kredytów dla sektora niefinansowego, które spadły w porównaniu z poprzednim kwartałem o około 6 mld zł.

Przewidziane i nieprzewidziane w raporcie zagrożenia

Autorzy w czasie kiedy pisali raport wskazywali na następujące czynniki, które będą pogarszały sytuację sektora bankowego: wakacje kredytowe, obciążenia wynikające z umów frankowych, spadek zdolności kredytowej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w związku z prognozowanym osłabieniem aktywności gospodarczej oraz wysokim wzrostem kosztów oprocentowania kredytów.

Można śmiało przewidzieć, że podczas webinarium przy prezentacji raportu będą omawiane kolejne zagrożenia, które ujawniły się w ostatnich dniach: wprowadzenie podatku od zysków nadzwyczajnych, który może dotyczyć banków i konsekwencje restrukturyzacji Getin Noble Banku.

W raporcie wiele miejsca poświęcono omówieniu sytuacji gospodarczej w Polsce, w Europie i na świecie, konsekwencjom dla sektora wynikających z wojny w Ukrainie, wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych.

Stopy procentowe i stopa inwestycji

Odnosząc się do polityki pieniężnej autorzy raportu stwierdzają, że podjęte w ostatnim okresie decyzje dotyczące stóp procentowych są niewystarczające dla przywrócenia inflacji do poziomu celu w  średnim okresie.

Ich zdaniem wysokie stopy procentowe miałby dwojaki wpływ na warunki funkcjonowania sektora bankowego. Z  jednej strony poprawiałaby sytuację finansową banków, umożliwiając osiąganie wyższej marży odsetkowej netto, ale z drugiej strony wpływałaby negatywnie na sytuację gospodarczą, co z kolei ograniczałoby popyt na kredyt oraz zwiększało ryzyko działalności kredytowej i prowadziło do pogorszenia jakości portfela kredytowego banków.

Stwierdzają, że środki unijne mogłyby poprawić sytuację gospodarczą w naszym kraju i pozytywnie wpłynąć na sektor bankowy.

Piszą: „Szansą na zwiększenie popytu na kredyt oraz poprawę opłacalności działalności kredytowej mogłyby być projekty przewidziane do realizacji w  ramach Krajowego Planu Odbudowy i  Zwiększania Odporności oraz Polskiego Ładu. Środki te stanowiłyby ważny czynnik umożliwiający zwiększenie inwestycji, które są niezbędnym warunkiem likwidowania zagrożeń, jakie pojawiają się w polskiej gospodarce.”

Tymczasem, jak dodają: „W okresie popandemicznym w gospodarkach UE obserwujemy przyspieszenie w  inwestycjach, natomiast w  Polsce widoczny jest regres wyrażający się spadkiem udziału inwestycji w  PKB. Przy średnim udziale inwestycji w PKB UE wynoszącym około 22% w Polsce ten wskaźnik spada od kilku lat i  kształtuje się na poziomie około 16,5%.”

Po prezentacji raportu odbędzie się dyskusja, a następnie sesja pytań i odpowiedzi, którą poprowadzi dr Andrzej Banasiak.

Więcej informacji o webinarium z zakładce konferencje>>>

Źródło: aleBank.pl