Stefan Cieśla

BANK 2021/12

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Środowisko Naturalne | Od czego zacząć realizację Zielonego Ładu?

W ostatnich miesiącach rozgorzała burzliwa dyskusja nad rozwiązaniami i sposobem realizacji Zielonego Ładu. Omawiane są zagadnienia z zakresu zielonych źródeł zasilania, fotowoltaiki, pomp ciepła, energii z wodoru i atomu, czy powrotu do energetyki wiatrowej. Dyskusja jest jednak chaotyczna. Aby ją uporządkować, proponujemy zwrócić uwagę na dwa elementy, bez których wszelkie inne rozwiązania będą nieefektywne.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2021/02

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Wskaźniki Referencyjne | Co i dlaczego wybrać?

W 2016 r., po serii skandali związanych z manipulacją wskaźnikami referencyjnymi, UE przyjęła Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające uprzednio obowiązujące dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Rozporządzenie z 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku […] – określane też jako rozporządzenie BMR. Okres dostosowawczy ostatecznie zakończy się 31 grudnia br.

CZYTAJ WIĘCEJ
BANK 2019/10

Temat Numeru Forum Usług Płatniczych: Banki spółdzielcze – czy czas na zmianę? Jak poprawić synergie sektora?

Aby zdać sobie sprawę z potencjału tkwiącego w spółdzielczości bankowej, należy przypomnieć, iż instytucjami finansowymi wywodzącymi się z niej są tak potężne organizacje, jak Raiffeisen Bank czy Credit Agricole. Osiągnęły one ogromny sukces, korzystając ze wsparcia lokalnych banków spółdzielczych, z których każdy jest niewielki, ale łącznie mają znaczącą siłę kapitałową.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/12

Rolnictwo: Ustawa o spółdzielniach rolników – rozwiązanie czy półśrodek?

Banki spółdzielcze są wprawdzie niewielkimi, lecz nowoczesnymi jednostkami wsparcia gospodarki rolnej. Jako jedyne w Polsce wyspecjalizowały się w obsłudze podmiotów z obszaru rolnictwa. Zajmują się też finasowaniem szeroko rozumianego przetwórstwa rolnego. Ta skądinąd potrzebna społecznie specjalizacja powoduje jednakże, że są szczególnie uzależnione od podlegającej koniunkturze gospodarki rolnej. Są więc niezwykle wyczulone na problemy, które dotykają szeroko rozumiany sektor agro.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/10

Banki i rolnictwo: Pomoc dla przedsiębiorstw grup producenckich

Banki spółdzielcze są wprawdzie niewielkimi, lecz nowoczesnymi jednostkami wsparcia gospodarki rolnej. Jako jedyne w Polsce wyspecjalizowały się w obsłudze podmiotów z obszaru rolnictwa. Zajmują się też finasowaniem szeroko rozumianego przetwórstwa rolnego. Ta skądinąd potrzebna społecznie specjalizacja powoduje jednakże, że są szczególnie uzależnione od podlegającej koniunkturze gospodarki rolnej. Są więc niezwykle wyczulone na problemy, które dotykają szeroko rozumiany sektor agro.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2018/06

Bankowość spółdzielcza: Banki spółdzielcze a informatyka

Od lat wśród przedstawicieli zarówno banków zrzeszających, jak i banków spółdzielczych oraz administracji państwowej toczy się dyskusja na temat informatyzacji banków spółdzielczych. Spółdzielcza Grupa Bankowa wprowadza w swoim zrzeszeniu oparte na chmurze obliczeniowej rozwiązania systemu centralnego. Bank Polskiej Spółdzielczości przymierza się do podobnego projektu. Można powiedzieć, iż przed sektorem roztaczają się obiecujące perspektywy. Sporo banków dysponuje nowoczesnymi narzędziami z zakresu teleinformatyki, administracja państwowa widzi możliwość i celowość współpracy z BS-ami, a rozliczne firmy prześcigają się z ofertami wdrożeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/11

Prawo: Jak Polska uzupełnia RODO

Minister cyfryzacji podjęła się zadania przygotowania podstaw dla wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Chodzi głównie o opracowanie nowych ram prawnych i nowych procedur postępowania z danymi osobowymi oraz nowego organu nadzorującego realizację przepisów, zwanych w skrócie RODO.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/05

Prawo: Elektroniczne uwierzytelnienie oświadczenia woli w sieci

Od pierwszych lat funkcjonowania człowieka jako osoby myślącej, w społecznych relacjach pomiędzy ludźmi ich wzajemne stosunki kształtują oświadczenia woli, czyli uzewnętrznianie tej woli w przekazie do innej osoby. Wola osoby składającej takie oświadczenie jest wyrażona przez każde jej zachowanie, które ujawnia ją w sposób dostateczny. Tak też definiuje oświadczenie woli współczesny Kodeks cywilny regulujący w Polsce stosunki cywilne między różnymi podmiotami prawa cywilnego.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/04

Prawo: Ochrona danych osobowych w nowej regulacji prawnej

1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wprowadzające zupełnie nowe reguły i filozofię ochrony danych osobowych osób fizycznych. Okres pozostały do czasu wejścia w życie tych przepisów należy poświęcić na szczegółowe wdrożenie nowych reguł.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2016/12

Prawo: Kapitał Tier 1 a fundusz udziałowy banku spółdzielczego

W Polsce kończy się okres wdrażania podstawowych dla rynku bankowego w Unii Europejskiej aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L176 Tom 56, z 27 czerwca 2013 r.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR – Capital Requirements Regulation) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (CRD IV – Capital Requirements Directive IV).

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1