Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji z Nordeą

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.02.325x400Wzrost przychodów, spadek kosztów działania, realizacja synergii związanych z integracją z Nordeą oraz poprawa w zakresie odpisów przełożyły się na solidny wzrost wyniku w III kwartale 2015. Utrzymaniu wiodącej pozycji rynkowej towarzyszyła wysoka nowa sprzedaż kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów dla MSP i korporacji. Bank spełnia także dodatkowe, zaostrzone wymogi kapitałowe w zakresie wypłaty dywidendy w kolejnych latach.

W III kwartale Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego wypracowała zysk na poziomie 815 mln zł, o 16 proc.wyższym niż w poprzednim kwartale. Skonsolidowany wynik na działalności biznesowej wzrósł w stosunku do poprzedniego kwartału o 4 proc. do poziomu 2,7 mld zł. Wzrost dochodowości kredytów i spadek kosztów depozytów wpłynął na wzrost wyniku odsetkowego o 8 proc. q/q, do 1,8 mld zł.

– PKO Bank Polski konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy wypracowując solidne zyski. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią III kwartał przyniósł istotną poprawę wyniku odsetkowego i ten trend będzie kontynuowany w kolejnym kwartale. Wynik będzie budowany głównie dzięki wzrostowi wolumenów biznesowych. Drugie półrocze powinno być lepsze od pierwszego pod względem sprzedaży w segmencie kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych. Chcemy także zwiększać udział w kredytowaniu przedsiębiorstw. W dłuższym okresie pozytywny wpływ na wyniki będzie miało także zamknięcie transakcji nabycia Visa Europe przez Visa Inc. – podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

W III kwartale utrzymana została dyscyplina kosztowa, uwidoczniły się także synergie kosztowe wypracowane w wyniku przejęcia spółek z Grupy Nordea, co przełożyło się na zmniejszenie poziomu kosztów administracyjnych. Koszty działania w III kwartale spadły o 2,7 proc. q/q. Ponadto, według najnowszych szacunków, łączne wydatki na integrację będą o około 65 mln zł niższe od zakładanych wcześniej 299 mln zł.

Synergie kosztowe wypracowane w ciągu 3 kwartałów tego roku wyniosły 92 mln zł. W kolejnym roku łączne synergie kosztowe wyniosą 187 mln zł, a od 2017 roku ok. 220 mln zł rocznie.

Wyniki GK PKO Banku Polskiego po 3 kwartałach 2015 roku

Skonsolidowany zysk po 3 kwartałach tego roku wyniósł 2,17 mld zł i pozostawał pod presją negatywnych czynników rynkowych. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 5,17 mld zł, a wynik z tytułu prowizji i opłat ukształtował się na poziomie 2,16 mld zł. Skonsolidowane aktywa wzrosły do poziomu 254,9 mld złotych.

Bank utrzymuje wysoki udział w rynku kredytów sięgający 17,5 proc. oraz depozytów na poziomie 16,8 proc. Warto podkreślić silny wzrost udziału Banku w rynku kredytów konsumpcyjnych, do poziomu 16,2 proc., tj o 0,4 pp. q/q.

Konsekwentna poprawa jakości portfela kredytowego

Wynik z tytułu odpisów za 3 kwartały tego roku wyniósł 1,1 mld zł, co oznacza poprawę aż o 23,2 proc. r/r. Dzięki lepszej jakości kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych wskaźnik udziału kredytów z rozpoznaną utratą wartości spadł o 0,1 pp. r/r do poziomu 6,9 proc. Koszt ryzyka zmniejszył się o 0,31 pp. do 0,78 proc., głównie w efekcie poprawy na kredytach gospodarczych. Rośnie także wskaźnik pokrycia – r/r wzrósł o 5,4 pp. do 63,5 proc.

Wysoka efektywność pomimo niekorzystnych warunków prowadzenia działalności

Najniższe w historii stopy procentowe, a także regulacyjne ograniczenia możliwości rozwijania niektórych obszarów biznesu wpływają na obniżenie wskaźników rentowności w całym sektorze. Pomimo niekorzystnych warunków rentowność GK PKO Banku Polskiego pozostaje wysoka. W III kwartale, w stosunku do poprzedniego, ROE wzrosło o 1,2 pp. do poziomu 11,1 proc., a ROA o 0,2 pp. do poziomu 1,3 proc. Efektywność kosztowa mierzona wskaźnikiem C/I wyniosła w III kwartale49,5 proc. Marża odsetkowa wyniosła 3,1 proc.

Bezpieczna pozycja płynnościowa i kapitałowa

Wskaźniki kapitałowe PKO Banku Polskiego pozostają na stabilnym i wysokim poziomie, spełnione są także zaostrzone wymogi dotyczące wypłaty dywidendy. Na koniec III kwartału 2015 roku łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 14,5 proc., a Core Tier1 13,2 proc.

Relatywnie niska skala dodatkowego wymogu KNF w zakresie funduszy własnych, wynoszącego 0,76 pp. dla współczynnika wypłacalności oraz 0,57 pp. dla Tier1, potwierdza wysoką jakość pozycji kapitałowej Banku. PKO Bank Polski wyróżnia się także jedną z najniższych dźwigni finansowych w sektorze.

Docenienie innowacyjności PKO Banku Polskiego

Innowacyjność Banku i wyznaczenie standardów rynkowych zostały docenione w prestiżowym konkursie „Distribution&Marketing Innovation in Retail Financial Services”organizowanym przez skupiającą ponad 3,3 tys. instytucji finansowych organizację EFMA. Projekt przekształcenia stworzonej przez PKO mobilnej aplikacji IKO w rynkowy standard płatności BLIK, został uznany za najlepszą światową innowację w płatnościach w 2015 roku.

Źródło: PKO Bank Polski