SGB: przyznano już pierwsze kredyty z gwarancjami POPC i FGR Banku Gospodarstwa Krajowego

SGB: przyznano już pierwsze kredyty z gwarancjami POPC i FGR Banku Gospodarstwa Krajowego
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pierwszy w Polsce kredyt zabezpieczony gwarancją POPC został udzielony przez Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy. Z kolei pierwszy w Polsce kredyt zabezpieczony gwarancją FGR został udzielony przez Pałucki Bank Spółdzielczy. Gwarantem jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

#ZofiaKałekBazyluk: Gwarancja poprzez ograniczenie ryzyka kredytowego daje możliwość zastosowania korzystniejszych warunków cenowych kredytu, bo cena jest pochodną ryzyka generowanego przez daną ekspozycję kredytową #PałuckiBS #ZrzeszenieSGB #GwarancjaFGR #GwarancjaPOPC #ZachodniopomorskiBS @BGK_pl

Należący do Spółdzielczej Grupy Bankowej Zachodniopomorski Bank Spółdzielczy z/s w Choszcznie jako pierwszy w kraju udzielił kredytu zabezpieczonego gwarancją POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt został udzielony przedsiębiorstwu „E-cho” Sp. z o.o. Tego rodzaju gwarancja zabezpieczająca spłatę kredytu dedykowana jest przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym. Gwarancja POPC jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Dzięki niej mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych (rejestr prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej) mają znacząco ułatwiony dostęp do źródeł finansowania.

Bardzo się cieszymy, że jesteśmy pierwsi w kraju, to motywuje nas do ciężkiej pracy – mówi Mariusz Adamkiewicz, wiceprezes Zarządu Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego.

Tym bardziej że to nie pierwszy raz, kiedy wyprzedzamy konkurencję.  Aktywnie wspieramy klientów z sektora MŚP od wielu lat realizując m.in. przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego 8 programów w ramach inicjatywy JEREMIE, byliśmy również pierwsi przy udzieleniu kredytu inwestycyjnego z gwarancją PLD PLUS.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy są dla nas ważnym klientem, tym bardziej chciałem podkreślić dobrą współpracę z przedsiębiorstwem „E-cho” Sp. z o.o. i zauważyć, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Wierzę, że jeszcze nie raz zaskoczymy bankowość spółdzielczą – dodaje Mariusz Adamkiewicz.

Na czym polega gwarancja POPC

Celem gwarancji POPC z Banku Gospodarstwa Krajowego jest zabezpieczenie spłaty kredytu udzielonego na cele związane między innymi z realizacją nowej lub utrzymaniem istniejącej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę i przebudowę części aktywnej i pasywnej szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do szybkiego Internetu, w tym nakłady inwestycyjne na akwizycję użytkowników końcowych.

Zabezpieczenie obejmuje także finansowanie kosztów kapitału obrotowego związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie bieżącego obrotu oraz wzmocnienia kondycji i płynności finansowej, a także finansowanie kosztów przekazania praw własności w przedsiębiorstwach między niezależnymi inwestorami w celu rozszerzenia działalności oraz umocnienia pozycji na rynku.

Gwarancja spłaty kredytu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pozwala przedsiębiorcom na redukcję kosztów związanych z udzieleniem gwarancji, finansowanie kosztów w kwotach brutto (z VAT) oraz finansowanie celów kredytowych bez katalogu kosztów kwalifikowanych. To produkt dający dostęp do kredytów przedsiębiorcom, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu i umożliwiający zastosowanie przez bank kredytujący korzystniejszych niż standardowe warunków finansowania.

Dla sektora rolnego – gwarancja FGR

Z kolei Pałucki  Bank Spółdzielczy w Wągrowcu, również będący członkiem Zrzeszenia SGB, jako pierwszy w kraju udzielił kredytu zabezpieczonego gwarancją FGR (Fundusz Gwarancji Rolnych) Banku Gospodarstwa Krajowego.

Tego rodzaju gwarancja zabezpieczająca spłatę kredytu dedykowana jest przedsiębiorstwom działającym w sektorze rolnym (rolnicy oraz przetwórcy produktów rolnych lub nierolnych).

Fundusz Gwarancji Rolnych jest pierwszym na rynku funduszem gwarancyjny BGK dostępnym dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i – po raz pierwszy – dla producentów produkcji podstawowej (rolników). Pozwala on zarządzać ryzykiem braku odpowiednich (z punktu widzenia banków) zabezpieczeń, m.in. w związku z ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika.

Gwarancja z FGR dla rolników to bardzo oczekiwany produkt, z jej uruchomienia korzyści osiągają dwie strony, zarówno bank kredytujący, jak i klienci sektora rolno-spożywczego – mówi Zofia Kałek-Bazyluk, prezes Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.
Bankom gwarancja pozwoli uruchomić dodatkową akcję kredytową, w tych przypadkach, gdzie możliwości zabezpieczenia kredytu były niewystarczające, Klientom zaś gwarancja ułatwi finansowanie kredytem swojej działalności. Ma to szczególne znaczenie w przypadku rolników rozpoczynających działalność, niedysponujących na starcie wystarczającym majątkiem mogącym służyć jako zabezpieczenia kredytów na sfinansowanie dalszego rozwoju swoich gospodarstw.

Gwarancja poprzez ograniczenie ryzyka kredytowego daje możliwość zastosowania korzystniejszych warunków cenowych kredytu, wiadomo bowiem, że cena jest pochodną ryzyka generowanego przez daną ekspozycję kredytową – dodaje Zofia Kałek-Bazyluk.

W przypadku przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego FGR oferuje korzystniejsze warunki niż program gwarancji de minimis, tj. zakres gwarancji do 80% kwoty kredytu oraz maksymalną kwotę gwarancji do 10 mln zł. Kredyt został udzielony w 19 listopada 2019 r.

Źródło: SGB-Bank SA