Rząd planuje zmiany w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych

Rząd planuje zmiany w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych
Fot. stock.adobe.com /Aerial Mike
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 7 stycznia 2021 r. na stronie RCL opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UC68), który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji i opiniowania.

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmieniającą dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE („dyrektywa 2019/2162”), stanowiącej wraz z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2160 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych („rozporządzenie 2019/2160”), część pakietu regulacyjnego dotyczącego obligacji zabezpieczonych.

Czytaj także: Listy zastawne: sprawdzony instrument finansowy ‒ już od 250 lat

W ramach wdrożenia do krajowego systemu prawnego zmian wynikających z dyrektywy 2019/2162 w projektowanej ustawie:

–    wprowadza się definicję listu zastawnego, odwołującą się do mechanizm podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów zastawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,

–    uzupełnia się zakres pojęć stosowanych na gruncie ustawy o definicje aktywów podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych oraz puli aktywów stanowiących zabezpieczenie,

–    proponuje się rozszerzenie zakresu podstaw emisji publicznego listu zastawnego,

–    ustanawia się warunki umożliwiające zakwalifikowanie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,

–    określa się zasady stosowania przez banki krajowe oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabezpieczona (premium)”,

Czytaj także: Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Listy Zastawne | Unijna harmonizacja obligacji zabezpieczonych*

–    modyfikuje się zasady kalkulacji bufora płynności dla puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych,

–    wskazuje się warunki uzyskania zezwolenia na program emisji hipotecznych lub publicznych listów zastawnych oraz dodatkowe wymogi dotyczące monitorowania przez Komisję Nadzoru Finansowego prowadzonych przez banki hipoteczne programów emisji,

–    wprowadza się wymogi informacyjne dotyczące programów emisji listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka danego programu oraz formułuje się szczególne obowiązki sprawozdawcze dla banków hipotecznych wobec organu nadzoru (Komisji Nadzoru Finansowego),

–    ustanawia się uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji administracyjnych.

Państwa członkowskie zobowiązane są do wdrożenia postanowień dyrektywy 2019/2162 do dnia 8 lipca 2021 r. Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z pewnymi wyjątkami.

Katarzyna Urbańska

Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego

Związek Banków Polskich

Źródło: aleBank.pl