Rynek finansowy: Loża komentatorów – czerwiec 2017

Rynek finansowy: Loża komentatorów – czerwiec 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jakie korzyści i zagrożenia dla polskiego sektora bankowego mogą wynikać z polityki zacieśniania współpracy krajów strefy euro?

Dariusz Winek
dyrektor zarządzający Pionem Strategii i Ekologii BOŚ BANK

Zacieśnianie współpracy krajów strefy euro musi prowadzić do przyspieszenia działań w zakresie wdrażania unii bankowej oraz potencjalnie wprowadzenia nowych akomodacyjnych instrumentów polityki monetarnej przez EBC. Można oczekiwać przyspieszenia działań w zakresie ustanowienia europejskiego systemu ubezpieczeń depozytów (EDIS), niezbędnego aby strefę euro traktować jako jedną jurysdykcję prawną pozwalającą na mitygację ryzyka zastosowania wyższych buforów kapitałowych dla banków o znaczeniu systemowym w regionie. W zakresie nowych instrumentów polityki monetarnej należy pamiętać, że dla części krajów strefy euro istotnym problemem pozostaje wysoki udział kredytów z utratą wartości. Zacieśnienie współ – pracy w ramach krajów strefy euro może skutkować przyjęciem jakichś konkretnych działań wspierających banki w złagodzeniu tego problemu. Oznacza to, że kraje unijne spoza strefy euro mogą nie zostać objęte takim działaniem. Należy przypomnieć, że zakończone w marcu br. operacje TLTRO II skutkowały dla uczestniczących w nich bankach zwiększeniem wolumenu kredytów, niższymi kosztami impairmentowymi, wzrostem zysków z lepszej wyceny dłużnych papierów wartościowych oraz niższymi kosztami finansowania. Działania tego typu wpływają na zmniejszenie pozycji konkurencyjnej banków z krajów spoza strefy euro, szczególnie tych nienależących do macierzystej grupy kapitałowej pochodzącej ze strefy euro. Korzyścią może być natomiast niższe ryzyko „zarazy” płynące z banków strefy euro, jak i potencjalnie lepsze perspektywy wzrostu gospodarczego strefy, co korzystnie powinno oddziaływać również na polskie instytucje finansowe.

Mirosław Bieszki
doradca ekonomiczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Odpowiedź na pierwszą część tytułowego pytania jest prosta – sektor bankowy nie będzie miał żadnych korzyści. Druga część wymaga uświadomienia, co dla aplikacji metody zróżnicowanej integracji sformułowanej przez Macrona, oznacza tandem Merkel – Macron wspomagany przez Hiszpanię i Włochy. Jądrem integracji stanie się strefa euro z odrębnym budżetem uchwalanym przez osobny parlament. Budżet, który zarządzany będzie przez nową instytucję, którą ma być ministerstwo gospodarki i finansów strefy euro. Ale uwagę trze – ba zwrócić na zacieśnienie współpracy w sferze innowacji, którą wspierać będzie Europejski Fundusz Inwestycji. Słuchając niefrasobliwych wypowiedzi polityków PiS i Kukiz’15, mam wrażenie, że upatrują oni szansę rozwoju dla Polski w tym, że nasz kraj będzie na peryferiach „pierwszej prędkości”. Szacunki wkładu funduszy unijnych oraz – paradoksalnie – wypowiedzi M. Morawieckiego dowodzą, jak duże znaczenie mają te fundusze dla stopy inwestycji oraz tempa wzrostu PKB. Z punktu widzenia banków, pewność inwestycji oraz wzrostu gospodarczego jest kluczowa dla budowania budżetów i realizacji polityki kredytowej. Politycy PiS są przekonani, że wejście do strefy euro szkodzi gospodarkom skłonnym do pożyczania i inwestowania w sektory nietworzące wysokiej wartości dodanej. Być może repolonizacja banków ma zapewnić finansowanie tych sektorów w odpowiedzi na nieuniknione dostosowanie funduszy spójności ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI