Rynek bankowy: Zarządzanie procesowe w kryzysie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Niekorzystne warunki w otoczeniu gospodarczym, kryzys ekonomicznym czy recesja mają istotny wpływ na efektywność banków, mobilizując je do wprowadzania elastycznych strategii bezpiecznego przetrwania. Znacznie łatwiej jest przejść przez kryzys tym, w których funkcjonuje zarządzanie procesami biznesowymi.

Józef Bielecki

Procesy biznesowe zarządzane w ramach BMP mogą, w miarę szybko, dostosować się do kryzysowego otoczenia – wystarczy, że zastosują strategie adaptacyjnego zarządzania. Adaptacja taka daje szanse na przetrwanie krytycznego okresu..

W otoczeniu stabilnym

W ostatnich latach banki, w miarę swych możliwości organizacyjnych i menedżerskich, coraz bardziej interesują się efektywnym zarządzaniem procesowym. Jego skuteczność jest uzależniona od przekształcenia się banku z organizacji funkcyjnej na macierzową. Sukces takiej transformacji zależy od zaangażowania zarządu i rozwoju świadomości procesowej jako ważnego składnika kultury banku.

W macierzowej strukturze organizacyjnej sprawne zarządzanie procesami biznesowym (ang. BPM – Business Process Management) funkcjonuje wówczas, kiedy jeden menedżer, określany jako właściciel procesu, jest odpowiedzialny za cały proces biznesowy lub zbiór takich procesów. Właściciel procesu jest jednocześnie szefem zespołu zarządzania procesem (ZZP). Do ZZP mianowani są przez swoich szefów (dyrektorów departamentów) tzw. menedżerowie funkcyjni lub właściciele podprocesów odpowiedzialni za realizacje celów i zadań, jakie mają do wykonania pracownicy funkcyjni na danym etapie procesu (podprocesu).

Aby zarządzanie procesami biznesowymi funkcjonowało sprawnie, zespół procesowy powinien być odpowiednio motywowany, na przykład poprzez cele zapisane w MBO.

Podstawowe znaczenie dla sprawnego zarządzania procesem ma odpowiednie przygotowanie całej infrastruktury. Chodzi tu o dobrze zorganizowany projekt BPM realizowany według ustalonej mapy drogowej.

W prawidłowo funkcjonującym procesie biznesowym (procesie kluczowym ) zespół zarządzania realizuje wcześniej ustaloną jego misję i cele strategiczne. Dysponując aktualną mapą procesu – zarówno funkcyjną, jak i przepływu wartości – zespół zarządzania, wraz z pracownikami z poszczególnych podprocesów funkcyjnych, jest w stanie identyfikować krytyczne miejsca w procesie (np. zatory, wąskie gardła), czynności niedające wartości dodanej oraz potencjalne miejsca ryzyk i zagrożeń w realizacji bieżących zadań.

Sprawnie funkcjonujący proces biznesowy, w szczególności bezbłędny system mierzenia, dostarcza danych o wymaganej jakości, które ułatwiają monitorowanie, analizę i usprawnianie. Mierzenie umożliwia adekwatną alokację kosztów, a tym samym oszacowanie rentowności procesu. Nie bez znaczenia jest slogan:,,bez mierzenia nie ma zarządzania’’.

Stabilne otoczenie biznesowe pozwala przewidzieć (z określonym prawdopodobieństwem) ryzyka w procesie, zwłaszcza operacyjne i kredytowe, i skutecznie nimi zarządzać. Możliwa jest również prewencja przed złą jakością i niefunkcjonalnością procesu (np. awarie systemu informatycznego, nieprzestrzeganie procedur i standardów, błędy pracowników) poprzez zastosowanie narzędzia, jakim jest FMEA (Failure Mode and Effect Analysis).

Najważniejszą korzyścią zarządzania procesowego jest możliwość monitorowania zmian w potrzebach i wymogach klientów oraz stopnia ich realizacji. Potrzeby i wymagania klientów zmieniają się w czasie, zwłaszcza w okresie kryzysu gospodarczego czy recesji, a sprawnie funkcjonujące BPM umożliwia ich bieżącą aktualizację.

Mając ekonomiczne i jakościowe cele dla procesu biznesowego, możemy tak go optymalizować, aby zrealizować potrzeby i wymogi klienta przy maksymalnej wydajności pracy w poszczególnych podprocesach i minimalnych kosztach operacyjnych.

Zespół zarządzania procesem, analizując syntetyczne parametry (tzw. dashboard procesu), zwłaszcza parametry dotyczące zmiennych na wyjściu, zmiennych w procesie i zmiennych na wejściu jest w stanie podejmować adekwatne decyzje w zakresie krótkoterminowej optymalizacji procesu, jak i proponować projekty jego usprawniania w dłuższych okresach.

Podstawową właściwością BPM jest możliwość skutecznej adaptacji procesu do zachodzących zmian w otoczeniu zewnętrznym, jak i wewnątrz banku.

W stabilnym otoczeniu gospodarczym, mając strategiczne cele (z reguły trzyletnie) dla całego banku oraz znając uwarunkowania kluczowego procesu (np. uwarunkowania procesu kredytów hipotecznych, kredytów inwestycyjnych, faktoringu ) jesteśmy w stanie wyznaczyć strategiczne cele dotyczące pozyskiwania i obsługi klientów. Z celów strategicznych wynikają cele taktyczne(roczne) będące podstawą do planowania zadań operacyjnych dla poszczególnych stanowisk pracy w podprocesach.

Bezspornym ułatwieniem w zarządzaniu procesem biznesowym jest wspomaganie go odpowiednim systemem informatycznym. System IT nie może być jednak nadrzędny w stosunku do całej organizacji procesu i kultury procesowej. Nie łudźmy się, że zainstalowanie systemu wprowadzi automatyzm kompleksowego zarządzania procesem i od razu rozwiąże problemy. Należy najpierw zbudować adekwatną infrastrukturę zarządzania procesem, a następnie wprowadzać oprzyrządowanie informatyczne. System informatyczny ułatwia mierzenie, wycenę kosztów, obliczanie parametrów syntetycznych, optymalizację procesu w różnych uwarunkowaniach otoczenia zewnętrznego i warunków wewnętrznych. System informatyczny umożliwia adaptację procesu do nowych warunków otoczenia biznesowego.

W sytuacji kryzysowej

Cechą charakterystyczną współczesnego kryzysu jest, z racji międzynarodowych powiązań gospodarczych, jego efekt globalny. Powstaje spirala niekorzystnych dla ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI