Rekordowe I półrocze 2015 r. w Altus TFI S.A.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

altus.tfi.01.400x202O 44,1% do 22,8 mln zł wzrósł I półroczu 2015 r. zysk netto Altus TFI S.A., notowanego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przychody netto ze sprzedaży giełdowej spółki zwiększyły się o 129,2% do 90,9 mln zł. Towarzystwo zarządzało na koniec czerwca br. 8,86 mld zł aktywów.

Niezależne Altus TFI S.A., notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy z sukcesem zakończyło I półrocze 2015 roku. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 90,94 mln zł, co oznacza wzrost o 129,15% (tj. o 51,25 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem 2014 roku. Przychody są wyższe niż wypracowane w całym ub.r., kiedy wyniosły 90,51 mln zł. – Dynamiczny wzrost przychodów jest efektem dużego przyrostu aktywów, wynikającego z napływów nowych środków od klientów, przejęciu funduszy, a także portfela SKOK TFI S.A. W efekcie na koniec czerwca br. zarządzaliśmy 8,86 mld zł aktywów: 6,52 mld zł zgromadzonych w 64 funduszach inwestycyjnych oraz 2,34 mld zł w ramach usługi asset management. Od początku br. wartość aktywów netto zwiększyła się o 2,24 mld zł, a w porównaniu z I półroczem ub.r. o 3,16 mld zł. Wypracowany wzrost aktywów można uznać za w pełni satysfakcjonujący, i co ważniejsze daje on dobre perspektywy na II półrocze 2015 r. – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A.

150901.altus

TrzecW I półroczu 2015 r. zysk na sprzedaży Altus TFI S.A wyniósł 29,33 mln zł, co oznacza wzrost o 36,64% (tj. 7,86 mln zł) w porównaniu do tego samego okresu 2014 r. Po uwzględnieniu pozostałych kosztów (i przychodów) operacyjnych zysk na działalności operacyjnej wyniósł 25,30 mln zł, o 32,98% (tj. o 6,27 mln zł) więcej niż rok wcześniej. Dzięki dochodom z lokat zysk na działalności gospodarczej (a także zysk brutto) wyniósł 27,89 mln zł, i był wyższy o 43,38% (tj. o 8,45 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Ostatecznie zysk netto wypracowany w I półroczu br. przez Altus TFI S.A. wyniósł 22,81 mln zł, o 44,14% (tj. o 6,98 mln zł) więcej niż rok wcześniej. – Wynik za II kwartał 2015 zawiera w sobie koszty związane z połączeniem Altus TFI S.A. ze SKOK TFI S.A., w tym z odprawami dla pracowników. Mimo tych wydatków zysk netto wypracowany w I półroczu 2015 r. jest rekordowy w historii spółki. Wszystko wskazuje na to, że nadal jesteśmy liderem pod względem wypracowanego zysku netto, i uzyskanych przychodów ze sprzedaży netto spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie, plasujemy się także w czołówce całego rynku TFI w Polsce – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus TFI S.A przejmuje fundusze i portfele usług asset management od innych TFI (m.in. ULTIMO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty). Bierze aktywny udział w konsolidacji rynku TFI. 30 stycznia br. Altus TFI S.A. podpisało umowę przejęcia TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A. (poprzez połączenie) za 14,53 mln zł. 1 czerwca br. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował połączenie, tym samym doszło do scalenia portfeli obu firm (wcześniej od 27 lutego br. giełdowa spółka zarządzała czterema funduszy i subfunduszami inwestycyjnymi SKOK TFI S.A.). 7 lipca br. zawarto umowy nabycia akcji spółki serii G z Towarzystwem Finansowym Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych i Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A., poprzednimi właścicielami SKOK TFI S.A., w celu ich umorzenia, i tym samym proces konsolidacji dobiegł końca. – Transakcja już pozytywnie wpłynęła na zwiększenie wartości aktywów zarządzanych przez spółkę, i w konsekwencji także na przychody z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Fundusze pod marką SKOK są dystrybuowane jak dotychczas przez podmioty Grupy SKOK. We wrześniu rozpoczynamy współpracę w zakresie dystrybucji naszych produktów, o komplementarnych strategiach inwestycyjnych, np. subfunduszy FIO Parasolowego, czy funduszy absolutnej stopy zwrotu, które trafią do jednej z największych sieci placówek w Polsce, jaką dysponuje Grupa SKOK – mówi Piotr Osiecki, prezes Altus TFI S.A. – Nie wykluczamy dalszych przejęć funduszy i całych TFI. Równolegle kontynuujemy wzrost organiczny. Chcąc lepiej dopasować się z ofertą do potrzeb inwestorów wprowadziliśmy w tym roku na rynek kilka niededykowanych funduszy zamkniętych np. Altus FIZ Aktywny Akcji, Altus FIZ Akcji Globalnych, czy FIZAN Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic („KROPKA”), które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Liczymy, że dzięki poszerzeniu oferty oraz dalszemu zwiększeniu liczby dystrybutorów uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo pozyskiwania aktywów, co powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe w II półroczu 2015 roku – dodaje prezes Piotr Osiecki.

Altus TFI S.A. działa na polskim rynku od ponad sześciu lat – 2 grudnia 2008 r. firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi (pierwszy Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ wystartował 15 lipca 2009 r.). Altus TFI S.A. nie należy do żadnej kapitałowej grupy bankowej czy ubezpieczeniowej. Jego założycielami są osoby od kilkunastu lat związane z polskim rynkiem kapitałowym: Piotr Osiecki (m.in. wiceprezes PZU Asset Management S.A., Chief Investment Officer; zarządzał 26 mld zł aktywów) i Andrzej Zydorowicz (CAIB Investment Management S.A. i BPH TFI S.A., gdzie odpowiadał za inwestycje w ramach portfeli akcji). Akcjonariuszami są także zarządzający funduszami, co stabilizuje politykę inwestycyjną firmy. Od 11 lipca ub.r. akcje Altus TFI S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeksy: WIG250, WIG-Poland). Wejście na główny parkiet giełdy wraz z systematycznym zdywersyfikowanym wzrostem liczby funduszy oraz wartości zarządzanych aktywów, są podstawą średnioterminowej strategii spółki, którą zarząd konsekwentnie realizuje. Sytuacja finansowa towarzystwa od początku działalności jest bardzo stabilna – w 2014 r. wypracowało 36,16 mln zł zysku netto, przy 90,51 mln zł przychodów.

Tomasz Brzeziński