Rada Ministrów: pakiet SlimVAT, inwestycje CPK

Rada Ministrów: pakiet SlimVAT, inwestycje CPK
Źródło: KPRM/Krystian Maj
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd przyjął: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe; projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw; projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020 - 2023."

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Rząd chce uprościć i unowocześnić rozliczanie podatku VAT. Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakiet korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo uruchomione zostaną rozwiązania doprecyzowujące niektóre konstrukcje VAT oraz dotyczące tzw. Tax Free, co ułatwi stosowanie przepisów VAT.

Pakiet Slim VAT (ang. Simple Local And Modern VAT)

Pakiet Slim VAT zawiera rozwiązania uproszczające i unowocześniające rozliczanie VAT przez podatników. Slim VAT jest programem pilotażowym, powstał w dialogu z przedsiębiorcami na temat dalszego upraszczania rozliczeń VAT. Jest odpowiedzią na postulaty rynku i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Znosi zbędne i nadmiarowe obowiązki utrudniające prowadzenie działalności.

Zmiany zostaną wprowadzone w czterech najważniejszych obszarach:

– Fakturowanie – likwidacja zbędnego warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus oraz wprowadzenie przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących in plus. Jednocześnie będzie możliwość wyboru dotychczasowego sposobu rozliczania faktur korygujących in minus do końca 2021 r.

– Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla

zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy.

– Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym – wprowadzenie opcji wyboru spójnych zasad przeliczania walut obcych na PLN dla VAT i podatku dochodowego.

– Korzyści finansowe dla przedsiębiorców – wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży; wydłużenie terminu na odliczanie VAT „na bieżąco” do 4 okresów rozliczeniowych miesięcznych; podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości z 10 do 20 zł.

Doprecyzowanie konstrukcji VAT, m.in. WIS, JPK, wykaz podatników i kasy rejestrujące:

– Rozwiązania dotyczące WIS

Wprowadzono korzystne dla podatników rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla

towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU.

Wprowadzono ograniczenie ochrony WIS, gdy zostanie ona wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa oraz wyłączenie wydania WIS, gdy zakres wniosku pokrywa się z przedmiotem toczącego się postępowania.

Wprowadzono 5-letni okres ważności WIS.

– Zmiany doprecyzowujące dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT – wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.

– Zmiany doprecyzowujące dotyczące nowego JPK_VAT polegające na wprowadzeniu – w zakresie kar za błędy w ewidencji – odesłania do stosowania przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa. Ma to na celu zapewnienie jednolitej procedury stosowanej w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

Zmiany dotyczące Tax Free

–  Wprowadzono elektroniczny system wystawiania i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT dla podróżnych oraz elektroniczne potwierdzanie wywozu towarów poza UE.

 Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym, a dla budżetu państwa uszczelnienie systemu podatkowego. Rozwiązania wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free przez nieuczciwe podmioty i ułatwią kontrole podatkowe sprzedawców.

–  Zmiany w Tax Free oznaczają też wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym.

– Zmiany w Tax Free zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych

przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach. (m.in. zmiany wprowadzane w Tax Free).

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (UD 36), przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Rząd chce uprościć zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Wprowadzona zostanie także centralna, elektroniczna rejestracja podmiotów akcyzowych,  którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym oraz podmioty, które dotychczas nie były objęte takim obowiązkiem. Chodzi m.in. o podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej, czy Policji.

Najważniejsze rozwiązania

– Objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych):

 niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,

przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

– Uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD.

– Uregulowanie zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,

– Wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

W projekcie przewiduje się również przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe alternatywne stosowanie dotychczasowej papierowej dokumentacji do ww. dostaw wyrobów akcyzowych.

– Przedłużenie tego terminu wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorców, którzy w związku z panującą epidemią nie będą w stanie ponieść kosztów dostosowania swoich systemów informatycznych do zmian w Systemie EMCS PL2 w 2020 r.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lutego 2021 r.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”, przedłożoną przez Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Centralny Port Komunikacyjny to nowy system transportowy dla Polski, obejmujący budowę Portu Solidarność – centralnego lotniska dla Polski i hubu przesiadkowego dla Europy Środkowej i Wschodniej – zlokalizowanego 37 km od centrum Warszawy. Inwestycja obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych.

Rząd chce stworzyć uniwersalny system transportu pasażerskiego poprzez wybudowanie i eksploatację rentownego, nowoczesnego węzła transportowego, który uzyska miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych portów lotniczych świata. Chodzi także o przebudowę krajowego systemu transportu kolejowego, jako atrakcyjnej alternatywy dla transportu drogowego. System ten obejmie wszystkie obszary Polski, zapewniając jednocześnie rozwój i trwałą integrację aglomeracji warszawskiej i łódzkiej.

Inwestycje CPK

– Przedsięwzięcia składające się na część lotniskową przewidziane są do realizacji do końca 2027 r.

– Wraz z nowym węzłem przesiadkowym zostanie uruchomionych pierwszych ponad 530 km nowych linii kolejowych, w tym:

trasa Warszawa – CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica z Czechami,

skrócony zostanie czas przejazdu ze stolicy do Rzeszowa i Zamościa,

pociągi wrócą m.in. do Łomży dzięki przedłużeniu linii kolejowej z Ostrołęki.

–  Przedsięwzięcia dotyczące części kolejowej mają być realizowane do końca 2034 r., czyli w następnych dwóch perspektywach finansowych UE.

–  Ze względu na stopień skomplikowania przedsięwzięć zawartych w programie inwestycyjnym CPK, jego realizacja jest podzielona na etapy.

Przyjęty program wieloletni obejmuje etap I, który dotyczy okresu 2020-2023.

Jest to etap przygotowawczy, którego zadaniem jest realizacja m.in. prac związanych z planowaniem i opracowaniem założeń projektowych. Jeszcze w 2020 r. CPK rozpocznie proces nabywania nieruchomości.

W 2021 r. zostanie przygotowany projekt tzw. master planu lotniska i złożony wniosek dla decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W 2023 r. zostaną przygotowane: raport oddziaływania na środowisko i wielobranżowa koncepcja architektoniczna terminalu pasażerskiego. Także w 2023 r. inwestor planuje uzyskać decyzję lokalizacyjną.

Łączne koszty finansowania I etapu CPK zostały oszacowane na ok. 12,8 mld zł. Program nie wymaga zaangażowania w latach 2020-2023 środków z budżetu państwa. Inwestycje będą realizowane w przeważającej części z wyemitowanych na ten cel skarbowych papierów wartościowych.

Port Lotniczy

– Port Solidarność będzie częścią CPK – węzła łączącego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Inwestycja obejmuje nie tylko nowy port lotniczy (hub), lecz także zintegrowaną z portem stację kolejową.

–  Powstanie również tzw. airport city, na terenie którego powstaną m.in.: centra

biznesowe, hotele, parkingi, budynki usługowe i centrum logistyczne.

– Według obecnych założeń, w pierwszej fazie lotnisko będzie posiadało dwie drogi startowe, umożliwiające obsługę 400 tys. operacji lotniczych rocznie i terminal pasażerski o przepustowości do 45 mln pasażerów rocznie. Docelowo, teren lotniska będzie umożliwiał rozbudowę infrastruktury do czterech dróg startowych i 100 mln pasażerów rocznie.

Inwestycje kolejowe

Inwestycje realizować będą:

– Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. – w zakresie budowy nowych linii kolejowych o długości ok. 1,8 tys. km. Do 2023 r. planowane jest ukończenie prac przygotowawczych na długości 1,6 tys. km.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – w zakresie modernizacji istniejących linii kolejowych, którymi zarządza, a także budowy nowych odcinków w ramach projektów obecnie przygotowywanych oraz niewielkiej długości, stanowiących uzupełnienie istniejącej sieci.

  –  Instytut Kolejnictwa – w zakresie zwiększenia potencjału infrastruktury badawczej.

Na inwestycje kolejowe złożą się:

– Ciąg nr 1 (CPK – Kołobrzeg / Koszalin / Słupsk / Gdańsk), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Płockiem oraz ważnymi ośrodkami województw pomorskiego (Trójmiasta i Słupska), kujawsko – pomorskiego (Bydgoszczy, Torunia, Włocławka i Grudziądza) i Pomorza Środkowego (Słupska, Koszalina i Kołobrzegu). Może być również wykorzystywany do obsługi Elbląga.

– Ciąg nr 2 (CPK – Olsztyn), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Olsztynem. Efektem będzie skrócenie przebiegu linii kolejowej dla ruchu dalekobieżnego na odcinku Warszawa – Nasielsk (lepsza geometria linii, a w efekcie wyższa prędkość maksymalna pociągów oraz krótszy czas jazdy).

– Ciąg nr 3 (CPK – Ostrołęka – Łomża – Giżycko / Białystok – Trakiszki (granica) / Kuźnica Białostocka (granica), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z regionem Mazur, województwem podlaskim oraz w relacjach zagranicznych z krajami bałtyckimi (Litwą, Łotwą i Estonią) i Białorusią (oraz Rosją).

– Ciąg nr 4 (CPK – Siedlce – Terespol (granica)), stanowiący połączenie CPK i Warszawy ze wschodnią częścią województwa mazowieckiego i północną częścią województwa lubelskiego.

– Ciąg nr 5 (CPK – Lublin – Chełm (granica)/ Zamość – Bełżec (granica)), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z ważnymi ośrodkami województwa lubelskiego.

– Ciąg nr 6 (CPK – Radom – Rzeszów – Sanok), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z południową częścią woj. mazowieckiego, północno – wschodnią województwa świętokrzyskiego oraz województwem podkarpackim.

– Ciąg nr 7 (CPK – Katowice – granica PL/CZ / Kraków – Zakopane / Muszyna – granica PL/SK / Kielce – Tarnów – Nowy Sącz / Skarżysko-Kamienna), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z południową częścią kraju i państwami sąsiednimi (Czechy, Słowacja) oraz poprzez planowane linie dużych prędkości także Austrią, Węgrami i dalej na południe.

– Ciąg nr 8 (CPK – Piotrków Tryb. – Częstochowa – Opole – Kłodzko), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z północną częścią województwa śląskiego, województwem opolskim i Kotliną Kłodzką, z możliwością wydłużenia relacji przez Międzylesie do Czech.

– Ciąg nr 9 (CPK – Łódź – Sieradz – Wrocław – Wałbrzych – granica PL/CZ / Kalisz – Poznań – Szczecin / Ostrów Wlkp, – Zielona Góra / granica PL/DE / Gorzów Wielkopolski), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z ważnymi ośrodkami zachodniej Polski oraz w relacjach międzynarodowych z Czechami (linia KDP do Pragi) i Niemiec.

– Ciąg nr 10 (CPK – Łowicz – Kutno – Koło – Poznań), stanowiący połączenie CPK i Warszawy z Poznaniem oraz zachodnią i północno-zachodnią częścią kraju.

– Ciąg nr 11 (Szczecin – Port Lotniczy Szczecin-Goleniów), stanowiący połączenie Szczecina z portem lotniczym w Goleniowie.

– Ciąg nr 12 (Stalowa Wola – Lublin – Biała Podlaska – Białystok), stanowiący połączenie największych miast Polski wschodniej (Rzeszów, Lublin, Białystok) oraz licznych miejscowości tej części kraju pozbawionych efektywnego transportu kolejowego.

Inwestycje drogowe

Inwestycje realizowane będą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Będą to:

– Budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW): ring w standardzie drogi ekspresowej lub autostrady przebiegający w odległości około 40-50 km od centrum Warszawy, m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie CPK. Droga ta usprawni dojazd z kierunków innych niż obsługiwane przez A2.

– Budowa drogi S10 łączącej OAW z autostradą A1 w rejonie Torunia. S10 tworzy powiązanie CPK z rejonem Płocka i województwem kujawsko-pomorskim oraz odcinkiem autostrady A1, a także istotnie usprawni funkcjonowanie sieci drogowej w zachodniej części województwa mazowieckiego.

– Rozbudowa autostrady A2 na odcinku Łódź – Warszawa o dodatkowy pas ruchu w każdym kierunku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / KPRM