Projekt nowelizacji prawa bankowego po konsultacjach, co się zmieni?

Projekt nowelizacji prawa bankowego po konsultacjach, co się zmieni?
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych, dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, a także upoważnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do odwołania przedstawicieli władz tych instytucji, gdyby nie spełniały wymogów, zakłada projekt nowelizacji prawa bankowego.
Projekt zakłada wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji unijnych, dot. wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, a także upoważnienia @uknf do odwołania przedstawicieli władz tych instytucji, gdyby nie spełniały wymogów #PrawoBankowe

Projekt przygotowany przez Ministra Finansów (MF) jest już – jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) – obecnie po konsultacjach i uzgodnieniach.

Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. pakietu CRD V/CRR II.

Jakie rozwiązania prawne mają zostać wprowadzone?

Chodzi o wprowadzenie:

– przepisów dotyczących zatwierdzania finansowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej (wprowadzona zostanie procedura zatwierdzania działalności oraz bezpośrednie uprawnienia nadzorcze w odniesieniu do niektórych spółek);

– obowiązku posiadania pośredniej unijnej jednostki dominującej w przypadku, gdy co najmniej dwie instytucje z siedzibą w Unii wchodzą w skład tej samej grupy z państwa trzeciego, a całkowita wartość aktywów w Unii grupy z państwa trzeciego wynosi co najmniej 40 mld euro;

– standardowej metodyki i uproszczonej standardowej metodyki oceny ryzyka stopy procentowej (oprócz dotychczas funkcjonującego systemu zarządzania ryzykiem);

Czytaj także: Rząd zapowiada nowelizację prawa bankowego i wzmocnienie instytucji kredytowych >>>

-obowiązku dostarczenia przez podmiot składający wniosek o zezwolenie na utworzenie banku, oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, także informacji o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej oraz o powiązaniach w ramach grupy;

– upoważnienia dla KNF do odwołania członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej i finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej oraz członka zarządu domu maklerskiego, w przypadku, gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienie danej funkcji;

– umożliwienia organowi nadzoru nałożenia na podmiot nadzorowany dodatkowych obowiązków sprawozdawczych lub zwiększenia ich częstotliwości (jeżeli będą odpowiednie i proporcjonalne z punktu widzenia celu, w którym będą wymagane);

 – uelastycznienia bufora ryzyka systemowego – dotychczas mógł zostać nałożony na sektor finansowy lub jego podzbiór; po zmianach dodatkowo będzie możliwość ustanowienia bufora albo na wszystkie ekspozycje albo na określony podzbiór ekspozycji (regulacja wprowadza algorytm służący do wyliczenia bufora ryzyka systemowego);

– zmiany maksymalnego poziomu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym (O-SII) z 2% do 3%. Ponadto, za zgodą Komisji Europejskiej, będzie możliwość ustanowienia bufora O-SII w wysokości przekraczającej 3%;

– w odniesieniu do bufora globalnych instytucji o znaczeniu systemowym (G-SII) – rozszerzenia dotychczasowej definicja G-SII przez dodanie przepisu, zgodnie z którym G-SII jest też grupa, na której czele stoi unijna instytucja dominująca, unijna dominująca finansowa spółka holdingowa lub unijna dominująca finansowa spółka holdingowa o działalności mieszanej;

– ograniczenia dotyczącego wypłat zysków w razie niespełniania wymogu bufora wskaźnika dźwigni.

Źródło: ISBnews