PKO Bank Polski: 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. Co z wypłatą dywidendy?

PKO Bank Polski: 723 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r. Co z wypłatą dywidendy?
PKO BP - Oddział (źródło: PKO BP)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Polski odnotował 723 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 1 009 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.
#ZbigniewJagiełło: @PKOBP rozważa przeznaczenie na dywidendę 50% zysku za 2019 r. oraz kwoty 1,67 mld zł z niepodzielonego zysku za 2018 rok #PKOBP

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 624 mln zł wobec 2 480 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 771 mln zł wobec 771 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018.

W I-IV kw. 2019 r. bank miał 4 031 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 741 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w 2019 r. wyniósł 4 031 mln zł

„Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego SA w 2019 roku wyniósł 4 031 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8% r/r. Wzrost zysku netto determinowany był przez:

1) poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 14 670 mln zł (+10,0% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 10,0% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów,

2) wzrost kosztów działania o 4,3% r/r, głównie kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji,

3) pogorszenie wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 261 mln zł, w efekcie: ujęcia w 2019 roku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -451 mln zł, polepszenia pozostałego wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 190 mln zł, przy spadku kosztu ryzyka kredytowego do poziomu 0,47%” – czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Czytaj także: Dysk w chmurze w PKO Banku Polskim. Nowa usługa dla firm >>>

Wynik na działalności biznesowej wyniósł 14 670 mln zł i był o 1 331 mln zł, tj. o 10% wyższy r/r, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek.

Wynik z tytułu odsetek za 2019 roku wyniósł 10 279 mln zł, tj. o 934 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. Bank podał, że wyższy wynik był determinowany wzrostem wolumenów przy utrzymaniu marży odsetkowej.

„Marża odsetkowa utrzymała się na poziomie z poprzedniego roku i wyniosła 3,4% na koniec 2019 roku. Średnie oprocentowanie kredytów Grupy PKO Banku Polskiego SA na koniec 2019 roku wyniosło 4,7%, a średnie oprocentowanie depozytów ogółem ukształtowało się na poziomie 0,7%, wobec odpowiednio 4,7% i 0,7% na koniec 2018 roku” – czytamy dalej. 

Wynik z tytułu prowizji i opłat uzyskany w 2019 roku wyniósł 3 047 mln zł i był o 34 mln zł wyższy niż w ubiegłym roku.

„Poziom wyniku prowizyjnego był determinowany m.in. przez: wyższy wynik z tytułu kredytów i ubezpieczeń (+105 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu prowizji od kredytów gospodarczych i leasingu oraz sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami mieszkaniowymi, wyższy wynik z tytułu kart (+35 mln zł r/r), w efekcie większej liczby kart oraz wyższej transakcyjności bezgotówkowej, niższy wynik z tytułu obsługi rachunków bankowych i pozostały (-18 mln zł r/r), m.in. związany ze spadkiem prowizji z tytułu operacji kasowych, jako efekt rosnącego wolumenu tańszych transakcji bezgotówkowych, niższy wynik z tytułu funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i działalności maklerskiej (-88 mln zł r/r), głównie w następstwie spadku sprzedaży funduszy i zmiany jej struktury oraz obniżenia prowizji za zarządzanie funduszami, głównie w następstwie zmian regulacyjnych” – podał bank.

Wynik pozostały uzyskany w 2019 roku wyniósł 1 344 mln zł i był o 363 mln zł wyższy niż w roku 2018.

Koszty działania wyższe o 4,3% r/r

Koszty działania wyniosły 6 148 mln zł i były wyższe o 4,3% r/r. Bank podał, że koszty BFG wyniosły 509 mln zł z czego 348 mln zł  stanowiła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. W analogicznym okresie roku poprzedniego koszty BFG ukształtowały się na poziomie 427 mln zł, z czego 167 mln zł wyniosła składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

Efektywność mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 41,9% i poprawiła się o 2,3 pkt proc. r/r, za sprawą poprawy wyniku na działalności biznesowej (10,0% r/r), przy słabszym wzroście kosztów działania (4,3% r/r).

Wynik z odpisów i utraty wartości łącznie z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł -1 712 mln zł i był mniej korzystny o 261 mln zł w stosunku do 2018 roku, podano dalej.

„W 2019 roku bank rozpoznał wpływ ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -451 mln zł, w tym: -29 mln zł dla spłaconych kredytów walutowych na potencjalne sprawy sporne, -281 mln zł dla kredytów czynnych z tytułu zmienionych, szacowanych przepływów pieniężnych oraz -141 mln zł z tytułu rezerwy na istniejące sprawy sporne. Wartość bilansowa brutto kredytów została skorygowana o -422 mln zł” – czytamy także. 

Bank podał, że ryzyko prawne dotyczy portfela kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych udzielonych gospodarstwom domowym i jest związane z potencjalnymi roszczeniami klientów. Po wyłączeniu kosztów ryzyka prawnego wynik z tytułu odpisów i utraty wartości w 2019 roku wyniósł -1 261 mln zł i był lepszy o 190 mln zł w porównaniu do 2018 roku. Poprawa wyniku dotyczyła głównie pozycji kredytowych.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,42%, a wskaźnik CET1 sięgnął 17,16% na koniec 2019 r. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 3 835 mln zł wobec 3 335 mln zł straty rok wcześniej.

PKO BP rozważa wypłatę dywidendy z 50% zysku za 2019 i z części zysku za 2018 r.

PKO Bank Polski rozważa przeznaczenie na dywidendę 50% zysku za 2019 r. oraz kwoty 1,67 mld zł z niepodzielonego zysku za 2018 rok, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.  

„Efektywność mierzona zwrotem na kapitale utrzymała się na wysokim poziomie wynoszącym 10%, a wskaźniki kapitałowe i pozostałe kryteria określone przez nadzór finansowy ukształtowały się na poziomie umożliwiającym wypłatę do 50% dywidendy z zysku za ubiegły rok. Doskonała kondycja finansowa spółki pozwoliła na wypłatę w 2019 roku 1,66 mld zł. Część zysku z 2018 r. w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu potencjalnie będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku. Zarząd PKO Banku Polskiego rozważy rekomendowanie WZA wypłatę tej części zysku wraz z połową zysku z 2019 roku” – napisał Jagiełło w liście do akcjonariuszy. 

W listopadzie ub. r. wiceprezes Rafał Kozłowski informował, że PKO BP będzie regularnie i systematycznie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. 

Akcja kredytowa PKO BP wzrosła o 6,4% r/r

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego przekroczył 245,3 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 230 mld zł rok wcześniej, podała instytucja. Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (NPL) spadł o 0,8 pkt proc. r/r do 4,1%. 

„Na koniec 2019 roku wartość finansowania udzielonego klientom w grupie kapitałowej banku przekroczyła 245,3 mld zł i wzrosła o niemal 15 mld zł r/r. W strukturze rodzajowej finansowania udzielonego netto główną pozycję stanowiły kredyty mieszkaniowe oraz kredyty gospodarcze, z udziałami na koniec 2019 roku odpowiednio 48,3% i 39,5%. W 2019 roku odnotowano wzrost finansowania udzielonego klientom korporacyjnym o 5,9 mld zł, wzrost kredytów mieszkaniowych o 5,7 mld zł oraz kredytów konsumpcyjnych o 3,3 mld zł. W strukturze terminowej finansowania udzielonego klientom dominują kredyty długoterminowe, na co wpływ ma przede wszystkim wysoki udział kredytów mieszkaniowych” – czytamy w sprawozdaniu zarządu. 

Wskaźnik udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości na koniec 2019 roku wyniósł 4,1% (spadek o 0,8 pkt proc. w stosunku do końca 2018 roku). 

„W 2019 roku przeklasyfikowano część portfela kredytów konsumpcyjnych wycenianego według zamortyzowanego kosztu (około 9 mld zł) do portfela wycenianego do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, co wpłynęło na spadek wskaźnika udziału ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości o około 0,2 pkt proc.”- wyjaśniono. 

Koszt ryzyka kredytowego na koniec 2019 roku wyniósł 0,47%, co oznacza poprawę o 0,12 pkt proc. w stosunku do roku poprzedniego.

„Poprawa wskaźników ryzyka, przy wzroście finansowania udzielonego klientom brutto o około 3,6% r/r, jest efektem kontynuowania dotychczasowej, konserwatywnej polityki zarządzania ryzykiem kredytowym grupy kapitałowej banku oraz ścisłego monitoringu portfela należności” – wskazano. 

Poziom depozytów klientów na koniec 2019 roku wyniósł 256,2 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4 mld zł od początku roku. Bank podał, że do wzrostu bazy depozytowej przyczynił się głównie wzrost depozytów ludności (+21,4 mld zł) oraz depozytów podmiotów gospodarczych (+1,1 mld zł), przy spadku depozytów jednostek budżetowych (-5,1 mld zł).

W strukturze rodzajowej depozytów klientów główną pozycję stanowią depozyty ludności (74% na koniec 2019 roku). Druga pod względem wielkości kategoria to depozyty podmiotów gospodarczych (22% na koniec 2019 roku), podano także. 

Bank podał, że segment detaliczny na koniec 2019 roku obsługiwał 10,9 mln klientów, w tym: 10,4 mln osób fizycznych, 0,5 mln firm i przedsiębiorstw. Od początku 2019 roku liczba klientów obsługiwanych w segmencie detalicznym zwiększyła się o 279 tys., głównie za sprawą klientów bankowości detalicznej i prywatnej.

Wynik z odsetek będzie niższy o 50-60 mln zł/kw. w związku z małym TSUE

PKO Bank Polski spodziewa się, że w związku z automatycznymi zwrotami prowizji przy przedpłatach kredytów detalicznych (w zw. z tzw. małym TSUE), wynik odsetkowy począwszy od I kw. br. będzie niższy o ok. 50-60 mln zł kwartalnie, podał bank w prezentacji. 

„Wpływ częściowych zwrotów prowizji dla klientów z tytułu przedterminowej spłaty czynnych kredytów konsumenckich i hipotecznych wyniósł 305 mln zł (III kw. 2019: 69 mln zł, IV kw. 2019: 236 mln zł)” – czytamy w prezentacji. 

„Bank spodziewa się niższego kwartalnego wyniku odsetkowego od I kw. 2020 o około 50-60 mln zł w związku z automatycznymi zwrotami prowizji przy przedpłatach kredytów detalicznych (w porównaniu do III kw. 2019)” – czytamy także. 

Czytaj także: Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP: widzimy możliwość zawierania ugód ws. kredytów frankowych >>>

W IV kw. 2019 r. wynik odsetkowy wyniósł 2 624 mln zł  wobec 2 662 mln zł kwartał wcześniej. 

PKO BP jest gotowy do otwarcia oddziału na Słowacji

PKO Bank Polski jest gotowy do otwarcia oddziału korporacyjnego w Bratysławie i oczekuje na decyzje administracyjne, poinformował wiceprezes nadzorujący obszar bankowości międzynarodowej i transakcyjnej Maks Kraczkowski.

„Z punktu widzenia PKO BP podążanie za klientem korporacyjnym jest wpisane w DNA biznesu. Z punktu widzenia oczekiwań akcjonariuszy nasza aktywność międzynarodowa jest podporządkowana rynkowi i wynikom. Jesteśmy na rynku niemieckim, w Pradze, za chwilę będziemy mówić o rozpoczęciu działalności operacyjnej na Słowacji w Bratysławie. Jesteśmy do tego przygotowani od wielu tygodni. Oczekujemy na decyzje administracyjne” – powiedział Kraczkowski podczas konferencji prasowej.

„Jeżeli chodzi o kolejne [zagraniczne] placówki korporacyjne banku jesteśmy cały czas otwarci na propozycje od analityków, z którymi współpracujemy, a w pierwszej kolejności myślimy o kolejnych kilku miejscach, w których obecność by miała uzasadnienie z punktu widzenia rynku i naszego biznesu” – dodał.

W marcu 2019 r. PKO Bank Polski zapowiedział, że będzie obecny z oddziałem korporacyjnym na Słowacji.

W grudniu 2019 r. podawał, że otworzy oddział korporacyjny na Słowacji na początku tego roku i oczekuje, że w ciągu 12 miesięcy pozyska na tym rynku 100 klientów firmowych.

PKO BP otworzył pierwszy zagraniczny oddział korporacyjny w grudniu 2015 r. w Niemczech, zaś kolejny w Czechach – w kwietniu 2017 r.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

Źródło: ISBnews