Pierwsze Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających w 2023 r.

Pierwsze Posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających w 2023 r.
Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 22 lutego 2023 r. odbyło się zdalne posiedzenie Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających Związku Banków Polskich pod przewodnictwem Pana Bartosza Kublika - Przewodniczącego Sekcji, Prezesa Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich.

W Posiedzeniu obok Zarządu Związku Banków Polskich i prelegentów uczestniczyli Członkowie Związku Banków Polskich tj. przedstawiciele Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB Bank S.A., jak również Systemów Ochrony Instytucjonalnej (IPS BPS i SGB).

Bartosz Kublik, Przewodniczący Sekcji BS i BZ
Bartosz Kublik, Przewodniczący Sekcji BS i BZ. Źródło: ZBP

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Sekcji BS i BZ – Pan Prezes Bartosz Kublik, zwracając uwagę na niezbyt optymistyczne perspektywy na rok 2023 dla rozwoju sektora bankowego, który obok wyzwań makroekonomicznych, inflacji, spowolnienia gospodarczego, wyzwań ESG, reformy wskaźników referencyjnych, kredytów w CHF i utrzymania się relatywnie wysokich stóp procentowych, będzie dodatkowo kształtowany pod presją zaostrzającej się kampanii przed zbilżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Przedmiotem posiedzenia Sekcji BS i BZ było przedstawienie informacji o bieżących oraz planowanych w najbliższych miesiącach działaniach ZBP, najważniejszych zagadnieniach legislacyjno-prawnych podejmowanych przez ZBP na poziomie krajowym i europejskim oraz aktualnych działaniach ZBP w zakresie współpracy międzynarodowej.

Od lewej: Włodzimierz Kiciński - Wiceprezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes ZBP, Bartosz Kublik - Przewodniczący Sekcji BS i BZ, dr Tadeusz Białek - Wiceprezes ZBP
Od lewej: Włodzimierz Kiciński – Wiceprezes ZBP, Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes ZBP, Bartosz Kublik – Przewodniczący Sekcji BS i BZ, dr Tadeusz Białek – Wiceprezes ZBP. Źródło: ZBP

Ważnym punktem Posiedzenia Sekcji BS i BZ było omówienie przygotowań do XXXVI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich oraz wybory kandydatów Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających do Komisji Walnego Zgromadzenia ZBP, jak również kandydatów do Rady Związku.

Przedstawiono również główne kierunki działania ZBP na lata 2020-2023 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających – Członków ZBP, które określone zostały w projekcie uchwały programowej XXXVI WZ ZBP.

Jednocześnie uczestnicy Posiedzenia mieli możliwość zapoznania się z aktualnym stanem prac w zakresie WIBOR-u i tzw. „Mapy Drogowej” dla wprowadzenia WIRON-u, najważniejszych wnioskach z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości o uwarunkowaniach prawnych świadczenia wspólnych produktów bankowych, programach publicznych finansowanych ze źródeł unijnych i krajowych, w których będą mogły uczestniczyć banki w latach 2023-2030, jak również wnioskach z Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023.

Ponadto zaprezentowano stan prac w zakresie Systemów Wymiany Informacji (SWI) dla Banków Spółdzielczych i Zrzeszających, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP (FinCERT.pl BCC ZBP) oraz Sektorowego Centrum Usług AML (SCU AML).

Dodatkowo przedstawiono uczestnikom Posiedzenia kalendarz konferencji bankowych zaplanowanych na rok 2023, zapraszając jednocześnie wszystkich przedstawicieli bankowości spółdzielczej w Polsce do udziału w wymienionych wydarzeniach, ze szczególnym uwzględnieniem:

Forum Bankowego (15.03.2023 r.),

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej (31.05-01.06.2023 r.),

Forum Liderów Banków Spółdzielczych (19-20.09.2023 r.).

Kalendarz wybranych Konferencji Bankowych 2023. Źródło: ZBP

Wobec wyczerpania programu Posiedzenia Sekcji BS i BZ podziękowano prelegentom i uczestnikom spotkania za obecność oraz czynny udział w dyskusjach.

Najważniejsze uzgodnienia z Posiedzenia Sekcji BS i BZ

  1. Dodanie do projektu Uchwały Programowej WZ ZBP działania na rzecz wprowadzenia zmian w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków.

  2. Rozważenie podjęcia działań prawnych przez Banki Zrzeszające w zakresie opracowania wspólnych produktów bankowych na poziomie Rad Zrzeszeń BPS i SGB przy wykorzystaniu wniosków z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości o uwarunkowaniach prawnych świadczenia wspólnych produktów bankowych oraz argumentacji wypracowanej przez ZBP w dyskusji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  3. Przeanalizowanie przez Banki Zrzeszające możliwości uwzględnienia rekomendacji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2023 w harmonogramie projektów Zrzeszeniowych.

  4. Przedstawienie na konferencji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej informacji o stanie prac obu Zrzeszeń w zakresie budowy międzyzrzeszeniowej platformy BS API, mającej zapewnić integrację technologiczną z kluczowymi systemami informatycznymi Banków obu Zrzeszeń.

  5. Przygotowanie dla pracowników bankowości spółdzielczej – Członków ZBP podręcznika postępowania z incydentami bezpieczeństwa i różnymi metodami oszustw w związku z aktualnymi wyzwaniami cyberbezpieczeństwa.

  Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich
Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
  Łukasz Bogusz, Doradca Zarządu, Sekretarz Sekcji Banków Spółdzielczych i Banków Zrzeszających, Związek Banków Polskich. Kontakt e-mail: Lukasz.Bogusz@zbp.pl
  Źródło: BANK.pl