Pieniężne wkłady członkowskie – Fundusze własne z wkładów członkowskich

Pieniężne wkłady członkowskie – Fundusze własne z wkładów członkowskich
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Panie premierze, jest sposób, aby zwiększyć kapitały w bankach - mówił Jan Bajno, prezes Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie podczas obrad II Forum Liderów BS z udziałem wicepremiera Waldemara Pawlaka.

Banki spółdzielcze mogłyby zwiększyć swoje fundusze poprzez pozyskiwanie tzw. pieniężnych wkładów członkowskich. W myśl art. 78 ustawy Prawo spółdzielcze osoby przystępujące do spółdzielni oprócz wpisowego wnoszą wkłady w formie pieniężnej lub materialnej. Prezes SBRiR jest przekonany, że spółdzielcy chętnie przeznaczyliby część swoich oszczędności na wkłady pieniężne, zwłaszcza przy korzystnym ich oprocentowaniu. Niestety na przeszkodzie stoi Komisja Nadzoru Finansowego, która nie zgadza się na zaliczanie funduszy członkowskich do kapitałów banków.

Wkłady jak udziały

Spółdzielcy chętnie przeznaczyliby część swoich oszczędności na wkłady pieniężne, zwłaszcza przy korzystnym ich oprocentowaniu. Niestety na przeszkodzie stoi Komisja Nadzoru Finansowego…

Szczegółowe warunki wnoszenia wkładów, zasady ich wyceny i zwrotu określa statut spółdzielni. – W banku posiadamy fundusz zasobowy, fundusz udziałowy oraz w niewielkiej ilości pieniężne wkłady członkowskie. W myśl prawa każdy członek banku spółdzielczego ponosi odpowiedzialność do podwójnej wysokości udziałów. Statut SBRiR w Wołominie stanowi, że Zebranie Przedstawicieli może wyrazić zgodę na zamianę części wkładów na udziały. Aby wycofać wkłady, trzeba złożyć wypowiedzenie, a swoje należności można odzyskać podobnie jak udziały dopiero po dorocznym Zebraniu Przedstawicieli, o ile bank nie ma strat. Wycofanie wkładów w trybie nagłym jest więc proceduralnie ograniczone, podobnie jak udziałów, które jak wiadomo mogą być zaliczane do funduszy własnych.

– Nie widzę merytorycznych powodów, aby długoterminowe wkłady nie stanowiły części naszych kapitałów. Nie ma znaczenia, że byłyby to fundusze drugiej kategorii, priorytetem jest bezpieczeństwo depozytariuszy banku.

Co ważne – dodaje prezes J. Bajno – wkłady członkowskie są oprocentowane, a odsetki stanowią dla banku spółdzielczego koszt uzyskania przychodu.

Fiskalny haracz

Zgodnie z Prawem spółdzielczym osoba wstępująca do spółdzielni ustala w deklaracji członkowskiej wartość swoich udziałów i wkładów. – W naszym banku przy cenie jednostki udziałowej 20 zł, każdy członek może posiadać co najmniej 220 udziałów. Z powodu negatywnego stanowiska KNF, wkłady pieniężne są obecnie w formie szczątkowej. Bank zrzesza 415 udziałowców, fundusz udziałowy wynosi ponad 6 mln zł. Uruchamiając długoterminowe oszczędności w formie wkładów członkowskich, moglibyśmy ten kapitał podwoić!

Prezes SBRiR zwraca też uwagę na aspekt fiskalny swojej propozycji. – Bank wypłaca członkom dywidendę z zysku po opodatkowaniu. Spółdzielca po raz drugi płaci podatek dochodowy. Oczywiste jest, że dywidenda podwó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI