OFE najefektywniejszą i najtańszą formą pomnażania kapitału

OFE najefektywniejszą i najtańszą formą pomnażania kapitału
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Od lutego 2014 roku OFE pomnażały kapitał w tempie wynoszącym 8,9%, uzyskując wyniki lepsze od bankowych depozytów, różnych form funduszy, jak i wybranych indeksów giełdowych. Fundusze emerytalne są też najtańszą formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji - wynika z raportu Analiz Online.

OFE wypracowały wyższą stopę zwrotu niż typowo komercyjne formy oszczędzania. Poradziły sobie lepiej nie tylko od produktów o wysokim profilu bezpieczeństwa (fundusze gotówkowe i pieniężne o uniwersalnej strategii), ale także od funduszy mieszanych (stabilnego wzrostu, zrównoważone) oraz czysto akcyjnych.

Analiza obejmuje okres od lutego 2014 roku, czyli od chwili umorzenia części dłużnej portfela  OFE, do maja br. W zestawieniu porównano średnie stopy zwrotu różnych grup funduszy inwestycyjnych, oprocentowanie depozytów oraz wskaźniki giełdowe, inflacji i waloryzacji składek w ZUS. Ocena wyników została oparta na wewnętrznej stopie zwrotu (IRR), która uwzględnia charakterystyczne dla oszczędzania w OFE regularne wpłaty. W symulacji wyników różnych form oszczędzania uwzględnione zostały odpowiednie średnie opłaty manipulacyjne.

– W czasie pogłębionej debaty nad przemodelowaniem systemu długoterminowego oszczędzania poprzedzającej reformę kapitałowej części systemu emerytalnego postanowiliśmy zbadać efektywność funduszy emerytalnych na tle innych dostępnych rozwiązań inwestycyjnych. Wyniki tej analizy pokazują, że inwestowanie oszczędności emerytalnych na rynku kapitałowym przez dedykowane do tego instytucje przynosi oszczędzającym najwięcej korzyści – tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

W środowisku rekordowo niskich stóp procentowych i zdecydowanej poprawy koniunktury na warszawskim parkiecie od połowy 2016 roku, osiągnięcie przez OFE stóp zwrotu wyższych od wyników produktów o niskim profilu ryzyka, czy też oprocentowania depozytów bankowych dla klientów indywidualnych, nie jest zaskoczeniem.

Interesujące wnioski płyną z zestawienia wyników OFE z rezultatami wypracowanymi przez zarządzających funduszami, których aktywa, podobnie jak w przypadku funduszy emerytalnych, lokowane są w akcjach polskich spółek. Wypracowane przez OFE wyniki przedstawiają się korzystniej także w zestawieniu z waloryzacją środków, jakiej podlegają składki gromadzone z ramach konta i subkonta ZUS.

Przy założeniu regularnych wpłat równych wartości składki odprowadzanej do OFE dla przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce wartość kapitału zgromadzonego na hipotetycznym rachunku w otwartym funduszu emerytalnym jest o 365 zł wyższa, niż uśredniony wynik w grupie akcji polskich o uniwersalnej strategii.

Stopy zwrotu OFE wypadły także lepiej od indeksów największych i najbardziej płynnych spółek – zarówno w ujęciu wartościowym (WIG20), jak i dochodowym (WIG20 TR) – uwzględniającym także wypłacane przez spółki dywidendy. Indeksy te korespondują ze strukturą i poziomem kapitalizacji spółek, w które inwestują fundusze emerytalne. Jednocześnie wyniki OFE okazały się słabsze od indeksu szerokiego rynku WIG – agregującego również spółki o średniej kapitalizacji, w przypadku których wzrosty notowań na giełdzie w omawianym okresie były odczuwalnie wyższe.

Raport zawiera także prognozę przyrostu kapitału dla okresów 5, 10 i 15 lat. W zestawieniu przodują fundusze emerytalne, których przewaga nad innymi formami oszczędzania rośnie z długością badanego okresu. Celem uproszczonej symulacji, zakładającej kapitał początkowy zgromadzony w analizowanym okresie (luty 2014 – maj 2017), brak dodatkowych wpłat oraz utrzymanie IRR, jest zilustrowanie m.in. tego, jak dużą rolę w pomnażaniu kapitału odgrywa efektywność kosztowa i inwestycyjna danej formy oszczędzania.

– OFE są nie tylko najtańszą, obok funduszy ETF, formą zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji, ale udało im się w pozytywny sposób wykorzystać trwająca od roku koniunkturę na GPW, dostarczając inwestorom to, co w inwestowaniu najważniejsze – premię za ryzyko. Na skutek zbliżającej się reformy emerytalnej zaczną być widoczne w zestawieniach stóp zwrotu z innymi komercyjnymi produktami o podobnej charakterystyce, co tylko uwypukli ich atuty. Zresztą ich wysoką efektywność potwierdzają zmierzone w maju br. rezultaty z całych 18 lat działania, zwrot na poziomie 335% był znacząco wyższy od wyników funduszy stabilnego wzrostu czy akcji polskich, a pokonał także WIG – podsumowuje Michał Duniec, prezes zarzadu Analiz Online.

Raport „Efektywność OFE na tle innych form oszczędzania” został przygotowany przez Analizy Online dla Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Pobrać można go korzystając z tego linka.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych