OC motoryzacyjne i wspólność majątkowa małżonków

OC motoryzacyjne i wspólność majątkowa małżonków
Fot. stock.adobe.com/ronstik
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niektóre regulacje ubezpieczeniowe laikowi mogą wydawać się dziwne, tymczasem po bliższym przyjrzeniu okazują się logiczne. Tak jest w sytuacji, gdy mąż jadąc samochodem uszkodzi auto żony. Na odszkodowanie od ubezpieczyciela w takim przypadku nie można liczyć.

#ReginaSkibińska: Reguły związane z małżeńską wspólnością ustawową nie pozwalają na przyjęcie, że jeden z małżonków może odpowiadać wobec drugiego za szkody wyrządzone nieumyślnie w majątku wspólnym #OC @PIU_org_pl

Jeśli jedno z małżonków jadąc autem wyrządzi drugiemu szkodę osobową, czyli doprowadzi do uszkodzenia ciała, to poszkodowany otrzyma wypłatę z polisy OC sprawcy. Inaczej będzie, jeśli uszkodzony zostanie samochód żony w wyniku kolizji z samochodem męża, a małżonkowie mają wspólność majątkową – wówczas ubezpieczyciel nie pokryje kosztów naprawy pojazdu.

Uszkodzone auto

Nie jest osobą trzecia małżonek sprawcy szkody powstałej w mieniu w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, jeżeli pojazdy biorące udział w  kolizji drogowej objęte są ustawową wspólnością majątkową małżeńską – wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego.

W takim przypadku sprawca jest współposiadaczem pojazdu, w którym została wyrządzona szkoda.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC wyznaczona jest odpowiedzialnością tego posiadacza lub kierowcy, czyli ubezpieczyciel wtedy bierze odpowiedzialność za wypłatę, kiedy zobowiązany jest do niej ubezpieczony.

Reguły związane z małżeńską wspólnością ustawową nie pozwalają na przyjęcie, że jeden z małżonków może odpowiadać wobec drugiego za szkody wyrządzone nieumyślnie w majątku wspólnym.

Skoro sprawca szkody nie odpowiada wobec współmałżonka, to tym samym nie odpowiada też zakład ubezpieczeń z tytułu OC, zatem gdy żona jadąc samochodem uszkodzi auto męża, to nie dostanie on odszkodowania z OC.

Szkoda osobowa

Inaczej jest w sytuacji, gdy mąż jadący autem potrąci żonę, powodując u niej obrażenia ciała. W takiej sytuacji jego ubezpieczyciel OC wypłaci pieniądze poszkodowanej.

Jak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 7 lutego 2008 r. (sygn. akt III CZP 115/07), ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia OC za szkody na osobie wyrządzone przez kierującego pojazdem, w tym także pasażerowi będącemu  z kierowcą współposiadaczem pojazdu.

W tym przypadku nie ma znaczenia to, że małżonkowie mają wspólność małżeńską, gdyż szkoda nie została wyrządzona we wspólnym majątku, a ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność niezależnie od relacji panujących pomiędzy sprawcą szkody a poszkodowanym.

Źródło: aleBank.pl