Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 29 lipca 2020 r.

Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 29 lipca 2020 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 29 lipca br. odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej. Przedmiotem posiedzenia Rady było omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej wobec obniżki stóp procentowych w odniesieniu do kredytów preferencyjnych oraz podsumowanie realizacji projektu BS API z udziałem zaproszonych firm informatycznych, obsługujących sektor bankowości spółdzielczej. Na zaproszenie Rady, w części posiedzenia poświęconej omówieniu sytuacji finansowania obszarów wiejskich z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych, uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

#JanKrzysztofArdanowski wskazał na wyzwania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć polskiemu rolnictwu po okresie epidemii i w warunkach nowej perspektywy finansowej #ZBP #BankiSpółdzielcze #COVID19 #FunduszeUE #Rolnictwo #KZBS @MRiRW_GOV_PL

Głównym tematem posiedzenia Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej było omówienie sytuacji w sektorze bankowości spółdzielczej w związku z obniżką stóp procentowych i wpływu tych zmian na funkcjonowanie mechanizmu finansowego wsparcia w obszarach wiejskich z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych.

Na zaproszenie Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej w spotkaniu uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi ‒ Jan Krzysztof Ardanowski wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami Ministerstwa.

Członkowie Rady przekazali zaproszonym Gościom informacje na temat wpływu obniżki stóp procentowych na sytuację finansową banków spółdzielczych, zwracając w szczególności uwagę na brak rentowności obsługi kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto uczestnicy posiedzenia wyrazili zgodną deklarację odnośnie konieczności podjęcia prac nad regulacjami dotyczącymi zabezpieczeń i prowadzenia egzekucji w rolnictwie w celu zapewnienia długoterminowego finansowania zainteresowanym podmiotom.

W ocenie przedstawicieli Rady wsparcie finansowania preferencyjnych linii kredytowych jako trwałego mechanizmu determinującego rozwój obszarów wiejskich leży w żywotnym interesie naszego kraju i jego obywateli.

Członkowie Rady zaapelowali o:

‒ podjęcie pilnych działań w celu zapewnienia niezbędnego poziomu rentowności dla istniejącego portfela kredytów preferencyjnych poprzez dostosowanie zasad i warunków finansowych dla funkcjonowania tych kredytów, w tym m.in. poprzez stosowanie odpowiednich dopłat dla beneficjentów ze środków budżetowych;

‒ zweryfikowanie i wprowadzenie trwałego mechanizmu utrzymywania rentowności dla udzielanych przez banki kredytów preferencyjnych;

‒ przyjęcie zasady, że kredyty ważne dla rozwoju obszarów wiejskich, również w warunkach niskich stóp procentowych, otrzymywać będą stosowne wsparcie ze środków budżetowych.

Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej - 29 lipca 2020 r.
Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 29 lipca 2020 r. Źródło: ZBP

Jednocześnie członkowie Rady zwrócili uwagę, iż brak zapewnienia rentowności obsługi kredytów preferencyjnych uniemożliwi zawieranie przez banki spółdzielcze nowych umów z ARiMR i będzie skutkowało finansowaniem rozwoju rolnictwa przez banki na zasadach ogólnych, co w przypadku utrzymującego się niskiego poziomu stóp procentowych i niepewności spowodowanej pandemią COVID-19 prowadzi do nasilenia się zjawiska „credit crunch”.

Uczestniczący w posiedzeniu minister rolnictwa i rozwoju wsi zwrócił uwagę na warunki funkcjonowania rolnictwa w czasach epidemii, wskazał na skutki epidemii w odniesieniu do pogarszającej się sytuacji gospodarczej na świecie i w Europie, a także jej wpływu na sytuację rolników działających Polsce.

Jednocześnie wskazał na wyzwania, z jakimi przyjdzie się zmierzyć polskiemu rolnictwu po okresie epidemii i w warunkach nowej perspektywy finansowej.

Ponadto zwrócił uwagę na gotowość MRiRW do rozmów w zakresie poprawy mechanizmu finansowania rolnictwa i zaprosił przedstawicieli Rady Konsultacyjnej do wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań.

W drugiej części posiedzenia Rada Konsultacyjna omówiła realizację projektu BS API z udziałem przedstawicieli firm IT obsługujących sektor bankowości spółdzielczej.

Członkowie Rady ‒ prezesi banków zrzeszających ‒ przedstawili aktualny stan wdrożenia projektu BS API i opartych na nim funkcjonalności, zwracając uwagę, że uruchomienie tego projektu w ubiegłym roku umożliwiło skuteczną realizację wielu przedsięwzięć, w tym uruchomienie pomocy dla klientów banków dotkniętych COVID-19 w ramach Tarczy PFR, jak również w zakresie wspólnej aplikacji mobilnej oraz projektu mojeID w zrzeszonych bankach spółdzielczych.

Przedstawiciele sektora zwrócili uwagę na dobrą współpracę z firmami IT przy realizacji założonego harmonogramu działań w ramach projektu BS API.

Zapowiedziano również realizację nowych projektów na rzecz sektora bankowości spółdzielczej w ramach dotychczasowej szerokiej współpracy z udziałem firm IT, m.in. w zakresie sprawozdawczości. Szczegółowe rozwiązania w zakresie wprowadzenia nowych projektów technologicznych będą omawiane między stronami w ciągu najbliższych tygodni.

Przedstawiciele firm IT w swoich wypowiedziach podkreślali dobrą i sprawną współpracę z bankami zrzeszającymi przy realizacji projektu, zwracając uwagę na możliwości BS API w integracji wielu rozwiązań informatycznych w zrzeszeniach. Jednocześnie wyrazili gotowość do dalszej współpracy przy nowych projektach informatycznych na rzecz zrzeszeń.

Dodatkowo, podczas posiedzenia omówiono założenia tematyczne do Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które w roku bieżącym odbędzie się w formule zdalnej.   

Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej - 29 lipca 2020 r.
Obrady Rady Konsultacyjnej Sektora Bankowości Spółdzielczej – 29 lipca 2020 r. Źródło: ZBP

Członkami Rady Konsultacyjnej są przedstawiciele Zarządów, Rad Zrzeszeń i Rad Nadzorczych banków zrzeszających, Zarządów i Rad Nadzorczych systemów ochrony instytucjonalnej oraz KZBS i ZBP.

Źródło: aleBank.pl