Nowe ułatwienia dla pracodawców: prezydent podpisał nowelę o PPE, IKE oraz IKZE

Nowe ułatwienia dla pracodawców: prezydent podpisał nowelę o PPE, IKE oraz IKZE
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nowelizacja ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (PPE), ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), podpisana przez prezydenta, wprowadza m.in. ułatwienia w prowadzeniu PPE dla pracodawców, uproszczenia trybu zawierania przez pracodawców porozumień oraz dookreśla niektóre kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego.

„Głównym celem ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego jest poprawa funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych (dalej – PPE). W związku z tym ustawa wprowadza szeregu zmian korygujących funkcjonujące rozwiązania, głównie w zakresie PPE” – czytamy w komunikacie. 

Nowe przepisy

W ramach znowelizowanych przepisów:

– wprowadzono ułatwienia w prowadzeniu PPE dla pracodawców poprzez przeniesienie z pracodawców obowiązków administracyjnych związanych z PPE na instytucje finansowe obsługujące PPE, które posiadają niezbędną do tego infrastrukturę techniczną i kadry (przeniesienie obowiązku sporządzania informacji rocznej dotyczącej realizacji programów przekazywanej corocznie organowi nadzoru, przeniesienie  obowiązku informowania organu nadzoru o zmianie danych zarządzającego);

– uproszczono trybu przekazywania organowi nadzoru przez pracodawców porozumień z reprezentacją pracowników o zawieszeniu odprowadzania bądź ograniczeniu wysokości składek podstawowych w PPE przez zastąpienie trybu ich rejestracji przez organ nadzoru w drodze decyzji administracyjnej na tryb postępowania, w ramach którego pracodawca zgłaszałby jedynie fakt zawarcia porozumienia, przekazując równocześnie to porozumienie;

Czytaj także: 112,24 tys. nowych IKE i 69,8 tys. IKZE w 2021 roku >>>

– znosi się fakultatywny zakaz wnoszenia składki dodatkowej wprowadzając pełną możliwość wnoszenia składek dodatkowych; obecnie wnoszenie składki dodatkowej do programu jest możliwe, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje;

– wprowadza się możliwość odprowadzania składki dodatkowej z innych źródeł niż wynagrodzenie za okresy, w których uczestnik programu nie otrzymywał od pracodawcy wynagrodzenia; składka dodatkowa odprowadzana ze źródeł innych niż wynagrodzenie będzie przekazywana przez uczestnika na rachunek dodatkowy wskazany przez pracodawcę, z którego następnie pracodawca będzie odprowadzał ją na rachunek uczestnika w programie, w uzgodnionym z nim terminie; 

– dookreślono niektóre kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego; w wyniku nowelizacji organ nadzoru będzie mógł (poza obwiązującą obecnie możliwością odmowy rejestracji programu z powodu jego niezgodności z przepisami ustawy o PPE lub z powodu nieusunięcia nieprawidłowości w terminie przez niego określonym) odmówić również rejestracji zmian programu oraz wykreślenia programu z rejestru z powodu m.in. niezgodności programu z przepisami ustawy lub nieusunięcia nieprawidłowości w terminie określonym przez organ nadzoru;

Czytaj także: Będą ułatwienia w prowadzeniu PPE i korzystne zmiany dla uczestników programu >>>

– wprowadzono do ustawy nowe rozwiązanie w postaci „przeniesienie środków”; zgodnie z ustawą „przeniesienie środków” będzie oznaczało przekazanie przez dotychczasowego zarządzającego środków zgromadzonych w ramach programu do nowego zarządzającego w związku ze zmianą formy programu lub zarządzającego. W przepisach uregulowano kwestię przenoszenia środków w sytuacji zmiany formy programu lub zmiany zarządzającego oraz termin, w jakim powinno nastąpić przeniesienie środków.

– modyfikacji uległy przepisy określające zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości. W zmianach tych:

a) uregulowano maksymalny termin jednostronnego ograniczenia składki podstawowej przez pracodawcę (w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych łączny okres jednostronnego ograniczenia nie może przekroczyć 6 miesięcy),

b) wyraźnie wskazano w ustawie, że po okresie zawieszenia albo czasowego ograniczenia wysokości składki podstawowej pracodawca nie jest obowiązany do wpłaty kwoty składki, która nie została odprowadzona w związku z zawieszeniem albo czasowym ograniczeniem wysokości składki podstawowej;

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje przepisy wskazując, że IKE lub IKZE jest prowadzone na podstawie umowy zawartej przez oszczędzającego w formie elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku, w formie dokumentowej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub w formie pisemnej,

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem części przepisów  dotyczących składki dodatkowej, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. zmian do  ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych i indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: ISBnews