Nowa subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Złoty w Deutsche Bank

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

deutsche.bank.03.400x118Deutsche Bank prowadzi subskrypcję produktu strukturyzowanego db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty. Wynik dla inwestorów zależny jest od kształtowania się kursu EUR/PLN. Produkt o 12-miesięcznym okresie inwestycyjnym oferuje 100% gwarancję kapitału w dniu zapadalności lokaty. Subskrypcja db Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Złoty w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 30 marca br.

db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty oferuje możliwość uzyskania znacznie wyższych zysków – do 5% za cały okres inwestycji – w porównaniu do standardowych produktów depozytowych, zwłaszcza w otoczeniu niskich stóp procentowych. Co ważne, produkt daje szansę na taki potencjał zysku przy zachowaniu gwarancji kapitału w dacie zapadalności.

Formuła produktu db Lokata Inwestycyjna Stabilny Złoty opiera się na założeniu, że kurs EUR/PLN w czasie trwania lokaty inwestycyjnej pozostanie w zdefiniowanych przedziałach. Jeżeli kurs w trakcie trwania inwestycji pozostanie w tych przedziałach, Klientowi zostanie naliczone oprocentowanie w wysokości 5% za okres inwestycji. Z kolei jeżeli przedziały zostaną przekroczone, Klient otrzymuje zwrot zainwestowanego kapitału.

Produkt daje Klientowi możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego o instrument bazowy rynku walutowego i inwestycji na tym rynku przy pełnej ochronie kapitału.

– Za prognozą stabilizacji złotego w stosunku do euro przemawia kilka czynników. W Polsce mamy do czynienia z utrzymującym się stabilnym wzrostem gospodarczym. Dynamika PKB, która w IV kwartale wyniosła 3,1% r/r. wraz z przeprowadzoną w I kwartale 2015 r. obniżką stóp procentowych oraz pewnym odreagowaniem cen surowców energetycznych, powinny ograniczać ryzyko utrzymywania się deflacji w średnim terminie (wskaźnik inflacji CPI za styczeń wyniósł -1,3% r/r). Popyt na polskie obligacje dzięki ich wyraźnie wyższym rentownościom w stosunku do obligacji stabilnych krajów strefy euro, a pomimo – zgodnie z deklaracjami RPP – zakończenia procesu obniżek stóp procentowych w bieżącym cyklu, powinien pozostać stabilny również ze strony inwestorów zagranicznych. Dodatkowo czynnikiem stabilizującym przed gwałtownym odpływem kapitału, powinien być stan polskiej koniunktury, która pozytywnie wyróżnia się na tle gospodarek Europy. Wzrost gospodarczy
w Polsce może być dodatkowo wspierany przez wyższą konsumpcję wewnętrzną – mówi  Piotr Tukendorf, doradca inwestycyjny z Biura Maklerskiego Deutsche Bank Polska –  Prognozowany średni kurs EUR/PLN obliczony na podstawie średniej raportów analityków (opublikowany przez agencję informacyjną Bloomberg 16 lutego 2015 roku), na koniec 2015 r. wynosi 4,17 – dodaje ekspert Deutsche Bank.

Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej wynosi 1000 zł. Subskrypcja produktu w sieci Oddziałów Deutsche Bank potrwa do 30 marca 2015 r. Bank nie pobiera opłaty za rezygnację z produktu w okresie subskrypcji. Z rezygnacją z lokaty w okresie jej trwania wiąże się natomiast opłata w wysokości 1,2% kwoty początkowej.

Parametry db Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Złoty:

  • Waluta: PLN
  • Okres subskrypcji: 2-30 marca 2015 r.
  • Okres inwestycji: 12 miesięcy (od 31 marca 2015 r. do 31 marca 2016 r.)
  • Instrument bazowy: średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla pary walutowej EUR/PLN publikowany na stronie www.nbp.pl
  • Minimalna kwota lokaty inwestycyjnej: 1000 zł
  • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty w wysokości 100% (zerwanie lokaty w okresie inwestycji wiąże się z opłatą manipulacyjną, która wynosi 1,2% wpłaconej kwoty)
  • Brak opłaty wstępnej, brak opłaty za rezygnację w okresie subskrypcji
  • Zysk z inwestycji podlega podatkowi od zysków kapitałowych.

Niniejszy materiał, wraz z informacjami w nim zawartymi, nie stanowi porady inwestycyjnej i nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Zawiera on jedynie ogólne informacje na temat opisywanego produktu. Dokument ten jest przygotowany ze względów informacyjnych wyłącznie na potrzeby mediów. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z Deutsche Bank Polska S.A.

Źródło: Deutsche Bank Polska