NBP: zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło do 325,54 mld euro na koniec I kw. 2022 r.

NBP: zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło do 325,54 mld euro na koniec I kw. 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 325,539 mld euro na koniec I kw. 2022 r. wobec 322,22 mld euro kwartał wcześniej, podał Narodowy Bank Polski.

Na koniec I kw. 2021 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 308,83 mld euro.

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w I kw. br. do 84,48 mld euro z 89,95 mld euro w poprzednim kwartale. Rok wcześniej wyniosło 98,4 mld euro, podano w komunikacie. 

Czytaj także: NBP: zadłużenie zagraniczne Polski wzrosło kw/kw do 315,75 mld euro na koniec III kwartału >>>

Zadłużenie z tytułu „inwestycje bezpośrednie – instrumenty dłużne” wyniosło na koniec I kw. br. 101,24 mld euro wobec 97,52 mld euro kwartał wcześniej i 89,08 mld euro rok wcześniej.

Na rachunku obrotów bieżących było 8 883 mln euro deficytu w I kw. 2022 r.

Na rachunku obrotów bieżących w I kw. 2022 r. zanotowano deficyt w wysokości 8 883 mln euro wobec 5 321 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 3 233 mln euro nadwyżki w I kw. poprzedniego roku, podał NBP.

Liczone w złotych, saldo C/A było w I kw. 2022 r. ujemne i wyniosło 41 091 mln zł.

„W I kwartale 2022 r. łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była ujemna i wyniosła 47,7 mld zł, a jego relacja do PKB ukształtowała się na poziomie minus 6,9%. Wskaźnik ten w porównaniu z I kwartałem 2021 r. uległ pogorszeniu o 9,9 pkt proc.” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 41,1 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. pogorszyło się o 55,8 mld zł. Na wartość salda złożyły się przede wszystkim ujemne salda dochodów pierwotnych (37,8 mld zł), obrotów towarowych (29,9 mld zł) i dochodów wtórnych (6,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (32,7 mld zł). Zamiana nadwyżki na deficyt w obrotach towarowych oraz zwiększenie się ujemnego salda dochodów pierwotnych istotnie wpłynęło na pogorszenie się wyniku na rachunku bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła minus 6,0% i w porównaniu z 2021 r. pogorszyła się o 8,5 pkt proc., podał NBP.

Eksport liczony w euro wzrósł o 16,5% r/r, import o 31,7% r/r w I kw.

Eksport towarów z Polski wzrósł w I kw. 2022 r. o 16,5% do 76 997 mln euro, zaś import wzrósł o 31,7% r/r do 83 460 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez NBP.

„Wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 356,1 mld zł, zaś wartość  importu  na  386,0  mld  zł.  W  porównaniu  z  rokiem  poprzednim  eksport  towarów zwiększył się o 18,5%, a import o 33,9%. Silny wpływ na wzrost obrotów towarowych miał wzrost cen transakcyjnych. Najbardziej wzrosły ceny paliw i towarów zaopatrzeniowych, równocześnie w pozostałych kategoriach wskaźniki cen ukształtowały się powyżej ich poziomów z ubiegłych lat. Największy wzrost wartości eksportu odnotowano w paliwach, na co złożył się zarówno wzrost cen, jak i wolumenu. Z kolei do obniżenia się dynamiki eksportu ogółem przyczynił się realny spadek eksportu środków transportu oraz wyraźne spowolnienie w eksporcie towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. Te niekorzystne tendencje  spowodowane były  zakłóceniami międzynarodowych  łańcuchów  dostaw. Wzrost  napięcia  wokół  Ukrainy  obserwowany  od  końca  2021 r., a następnie wybuch wojny rosyjsko-ukraińskiej doprowadziły do silnych wzrostów cen na rynkach paliw. W I kwartale 2022 r. ceny gazu wzrosły ponad 6-krotnie, a ceny pozostałych paliw były średnio o 90% wyższe w porównaniu z rokiem poprzednim” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

W wyniku powiększającej się dysproporcji między dynamiką eksportu i importu nastąpiło dalsze duże pogorszenie się salda obrotów towarowych. W I kwartale 2022 r. ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 29,9 mld zł, i był to największy deficyt według statystyki bilansu płatniczego, podał bank centralny

Eksport usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniósł 82,8 mld zł, a wartość zakupionych usług od nierezydentów 50,0 mld zł. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 15,1 mld zł, tj. o 22,3%, a rozchody zwiększyły się o 11,2 mld zł, tj. o 28,9%, podano także.

Źródło: ISBnews