NBP: banki udzieliły w lutym o 11,3 proc. więcej mdm kredytów na nieruchomości mieszkaniowe

NBP: banki udzieliły w lutym o 11,3 proc. więcej mdm kredytów na nieruchomości mieszkaniowe
Fot. stocl.adobe.com/janzwolinski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki udzieliły w lutym kredytów na nieruchomości mieszkaniowe o wartości 5.488 mln zł, o 11,3 proc. więcej mdm - podał Narodowy Bank Polski.

W okresie styczeń-luty wartość kredytów wartość kredytów wzrosła o 10,5 proc. do 10.419 mln zł.

Kredyty na cele konsumpcyjne

Banki udzieliły w lutym kredytów na cele konsumpcyjne za 5.062 mln zł, o 15,5 proc. więcej mdm, podał także NBP.

W okresie styczeń-luty wartość kredytów spadła o 19,7 proc. rdr do 9.444 mln zł.

Czytaj także: Popyt na kredyty mieszkaniowe wzrósł o 17,1 proc. rdr w lutym; rekordowa średnia kwota wnioskowanego kredytu >>>

Eksport i import

Eksport towarów z Polski wzrósł w IV kw. 2020 r. o 9% r/r do 65 832 mln euro, zaś import wzrósł o 3,4% r/r do 61 335 mln euro, wynika również z danych przedstawionych przez NBP.

„W czwartym kwartale 2020 r. wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 296,7 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 276,4 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. eksport towarów zwiększył się o 37,8 mld zł, tj. o 14,6%. O wzroście eksportu zadecydowała głównie większa sprzedaż za granicę baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odzieży oraz mebli i odbiorników telewizyjnych” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Import towarów zwiększył się o 22,2 mld zł, tj. o 8,7% i w dużej części wynikał on ze wzrostu zakupu odzieży, komputerów i procesorów, szczepionek i preparatów diagnostycznych oraz urządzeń łączności bezprzewodowej i chemikaliów nieorganicznych. Natomiast zmniejszająco na wartość importu wpłynęło obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i pozostałych paliw, głównie z powodu spadku ich cen na światowych rynkach, podano również.

W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 26,9 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 13,1 mld zł (wzrost o 1,7 mld zł w porównaniu do IV kwartału 2019 r.), usług transportowych w wysokości 11,1 mld zł (zwiększenie o 1,0 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wysokości 2,7 mld zł (spadek o 2,1 mld zł). W porównaniu z czwartym kwartałem 2019 r. nadwyżka w usługach zwiększyła się nieznacznie, tj. o 0,6 mld zł, podał bank centralny.

Zadłużenie zagraniczne

Zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło 302,99 mld euro na koniec IV kw. 2020 r. wobec 301,57 mld euro kwartał wcześniej, podał także NBP.

Na koniec IV kw. 2019 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 315,66 mld euro.

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w IV kw. ub.r. do 96,89 mld euro z 98,13 mld euro w poprzednim kwartale i było niższe niż 102,78 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.

Zadłużenie z tytułu „inwestycje bezpośrednie – instrumenty dłużne” wyniosło na koniec IV kw. 2020 r. 85,85 mld euro wobec 87,43 mld euro kwartał wcześniej i 86,1 mld euro rok wcześniej.

Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących

Na rachunku obrotów bieżących w IV kw. 2020 r. zanotowano nadwyżkę w wysokości 4 752 mln euro wobec 3 255 mln euro ujemnego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 498 mln euro nadwyżki w IV kw. poprzedniego roku, podał NBP.

Liczone w złotych, saldo C/A było w IV kw. 2020 r. dodatnie i wyniosło 21 414 mln zł, podał NBP.

„Dodatnie saldo rachunku bieżącego wyniosło 21,4 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. poprawiło się o 15 mld zł. Na tę kwotę złożyło się dodatnie saldo usług (26,9 mld  zł), nadwyżka w obrotach towarowych (20,3 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (20,9 mld zł) i dochodów wtórnych (4,9 mld zł). Zwiększenie nadwyżki obrotów towarowych oraz zmniejszenie deficytu dochodów pierwotnych znacząco wpłynęły na zarejestrowaną poprawę wyniku na rachunku bieżącym. Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła 3,3% i w porównaniu z rokiem poprzednim poprawiła się o 2,3 punkty procentowe” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

W IV kwartale 2020 r. łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego była dodatnia i wyniosła 43,9 mld zł, a jego relacja do PKB ukształtowała się na poziomie 6,8%. Wskaźnik ten w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. uległ poprawie o 2,9 pkt proc.