Nasze dane będą mogły trafić do Krajowego Rejestru Zadłużonych? Jest projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości

Nasze dane będą mogły trafić do Krajowego Rejestru Zadłużonych? Jest projekt  rozporządzenia ministra sprawiedliwości
Fot. stock.adobe.com /studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 9 lutego 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zamieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, sposobu przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także trybu i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych zgromadzonych w Rejestrze do badań naukowych oraz do celów statystycznych.

Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Zasadą jest, że dane w Rejestrze będą zamieszczane za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego

Zgodnie z ww. przepisem minister sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przetwarzania danych zawartych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w tym również danych, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy mając na uwadze potrzebę zapewnienia czytelności oraz przejrzystości danych prezentowanych w Rejestrze, łatwość jego użytkowania oraz konieczność zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

W § 2 określono sposób zamieszczania danych w Rejestrze ‒ zasadą jest, że dane w Rejestrze będą zamieszczane za pośrednictwem Systemu teleinformatycznego, przy czym projekt przewiduje również możliwość zamieszczania danych bezpośrednio przez system teleinformatyczny organu uprawnionego do zamieszczania danych określonych w art. 7 i 8 ustawy.

Czytaj także: Finansowe problemy Polaków: 41 proc. uważa, że nie starcza im na życie

W stosunku do osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze w zakresie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz bezskuteczności egzekucji jest numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo sygnatura akt sprawy.

Natomiast w stosunku do osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze w zakresie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz bezskuteczności egzekucji jest imię i nazwisko, firma, numer PESEL, numer NIP albo sygnatura akt sprawy.

W stosunku do podmiotów niebędących osobami fizycznymi kryterium wyszukiwania danych ujawnionych w Rejestrze w zakresie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego oraz bezskuteczności egzekucji jest nazwa lub firma, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), numer NIP albo sygnatura akt sprawy.

Jeżeli dane zawarte w Rejestrze dotyczą składnika i stanu masy upadłości kryterium wyszukiwania zostało rozszerzone o typ składnika masy upadłości, część opisu bądź nazwy składnika masy upadłości, wartość oszacowania, status składnika masy upadłości, numer składnika masy upadłości ze spisu inwentarza oraz wskazanie podmiotu pełniącego funkcję syndyka masy upadłości.

Czytaj także: UOKiK wydał pierwsze decyzje ws. zatorów płatniczych: 470 tys. zł kary dla dwóch spółek

W sytuacji braku numeru PESEL kryterium wyszukiwania (czyli inną daną umożliwiającą identyfikację osoby fizycznej, której dane zostały ujawnione w Rejestrze) jest numer paszportu i oznaczenie państwa wystawiającego paszport albo numer karty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

Czytaj także: Bank na złe długi – czy to najlepsza odpowiedź na możliwy kryzys bankowy?

Natomiast w stosunku do podmiotu niebędącego sobą fizyczną przyjęto rozwiązanie, że w przypadku braku numeru KRS kryterium wyszukiwania (czyli inną daną umożliwiającą identyfikację tego podmiotu, którego dane zostały ujawnione w Rejestrze) jest numer w zagranicznym rejestrze albo zagraniczny numer identyfikacji lub identyfikacji podatkowej.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Katarzyna Urbańska,

Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego

Związek Banków Polskich.

Źródło: aleBank.pl