Ministerstwo Finansów nie rezygnuje z planów emisji obligacji opartych o nowy wskaźnik referencyjny

Ministerstwo Finansów nie rezygnuje z planów emisji obligacji opartych o nowy wskaźnik referencyjny
Fot. stock.adobe.com / Aga Rad
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów nie wyemitowało w październiku ’23 obligacji opartych na WIRON, ale - jak wyjaśnił resort - nie rezygnuje z tej pilotażowej emisji. W konsultacji z interesariuszami podejmie decyzję o jej terminie – poinformowało PAP Ministerstwo.

Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, że zamierza w październiku ’23 przeprowadzić pierwszą, pilotażową emisję papierów skarbowych opartych na nowym wskaźniku WIRON, który jest obliczany na podstawie oprocentowania depozytów overnight.

Jednak mimo dwóch przetargów obligacji resort w październiku ’23  nie wyemitował nowych obligacji. PAP zapytał MF o powody, dla których nie doszło do emisji tych obligacji.

„(…) informujemy, że brane były pod uwagę zarówno przebieg prac w ramach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych, jak i uwarunkowania rynkowe, w tym konsultacje z uczestnikami rynku, w szczególności z dealerami skarbowych papierów wartościowych i ich gotowość do nabywania nowych instrumentów” – podało MF w odpowiedzi na pytania PAP.

Czytaj także: Prezes ZBP, przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych o nowym terminie zakończenia zamiany wskaźników

WIBOR zostaje na dłużej

W ubiegłym tygodniu (25.10.2023) Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych ogłosił, że przesuwa termin zakończenia przejścia ze wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON na koniec 2027 r. Pierwotny termin był wyznaczony na koniec 2024 r.

Ale Ministerstwo Finansów deklaruje, że zmiana terminu nie wpłynie na plany emisji nowych obligacji.

„Dłuższy termin dostosowawczy jest czynnikiem wpływającym pozytywnie na sprawne i bezpieczne dla procesu finansowania potrzeb pożyczkowych przejście rynku skarbowych papierów wartościowych na nowy wskaźnik, w tym, w szczególności, w aspekcie istniejącego portfela obligacji o oprocentowaniu zmiennym opartym na wskaźniku WIBOR” – stwierdziło MF.

„Przesunięcie terminu zakończenia reformy wskaźnikowej nie jest samo w sobie przesłanką do odłożenia w czasie pilotażowej emisji obligacji skarbowych opartych na wskaźniku WIRON. Ministerstwo Finansów nie zrezygnowało z jej przeprowadzenia i w konsultacji z interesariuszami podejmie decyzję o jej terminie” – dodał resort.

Czytaj także: Termin konwersji portfela umów i instrumentów z WIBORem przesunięto na koniec 2027 roku

Rozwój nowego instrumentu będzie następował stopniowo

Ministerstwo Finansów stwierdziło, że jego zadaniem – jako instytucji zarządzającej długiem publicznym – jest zapewnienie, aby przejście z dotychczas stosowanego wskaźnika WIBOR na WIRON dokonało się w „zgodzie z celem Strategii zarządzania długiem publicznym, którym jest minimalizacja kosztów obsługi długu w długim terminie przy ograniczeniach na ryzyko”.

„Biorąc pod uwagę czynniki fundamentalne, zmiana filozofii oprocentowania zmiennego obligacji polegająca na zastąpieniu stopy procentowej znanej z góry dla całego okresu odsetkowego, jaką jest obecnie WIBOR, przez stopę będącą wynikiem składania jednodniowych stóp procentowych WIRON w trakcie okresu odsetkowego, nie powinna wpływać na oczekiwaną wartość kosztów obsługi tych obligacji.

Jednocześnie należy mieć świadomość, że rozwój nowego instrumentu będzie następował stopniowo i będzie wymagał równoległego rozwoju całego ekosystemu rynków powiązanych, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy i inwestorów, przy bliskiej współpracy z administratorem wskaźnika oraz podmiotami prowadzącymi rynek elektroniczny” – wyjaśnił resort finansów.

Czytaj także: Prezes Alior Banku o wydłużeniu ostatecznego terminu wprowadzenia wskaźnika referencyjnego, który zastąpi WIBOR

Źródło: PAP BIZNES