Kwantyfikacja ryzyka według Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kpf.04.400x267Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował projekt Wytycznych w zakresie praktycznego stosowania definicji niewykonania zobowiązania, która implikuje określoną kwantyfikację ryzyka banku. Publiczne konsultacje tych wytycznych odbyły się w Londynie, a w imieniu EUROFINAS, europejskiej organizacji kredytu konsumenckiego udział w nich wziął Mecenas Marcin Czugan, Przewodniczący Komitetu Prawno - Politycznego EUROFINAS, a zarazem Dyrektor Departamentu Prawno - Legislacyjnego w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR) uznaje się, że niewykonanie zobowiązania przez określonego dłużnika ma miejsce w przypadku stwierdzenia przez bank, że istnieje małe prawdopodobieństwo wywiązania się w pełni przez dłużnika ze swoich zobowiązań kredytowych wobec tej instytucji lub zwłoka w wykonaniu przez dłużnika wszelkich istotnych zobowiązań kredytowych wobec danej instytucji przekracza 90 dni. – W tym ostatnim przypadku właściwe organy mogą zastąpić okres 90 dni okresem wynoszącym 180 dni w przypadku ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi lub komercyjnymi MŚP, należących do kategorii ekspozycji detalicznych, a także ekspozycji wobec podmiotów sektora publicznego – precyzuje Mecenas Marcin Czugan.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (European Banking Authority – EBA), na podstawie Rozporządzenia CRR, został zobligowany do stworzenia projektu Wytycznych w sprawie standardów stosowania przepisów o niewykonaniu zobowiązania. Projekt taki został sporządzony, a następnie rozpoczęły się jego publiczne konsultacje z europejskimi organizacjami samorządowymi, reprezentującymi przemysł kredytowy.

W treści dokumentu EBA wskazała, iż w zakresie jurysdykcji krajowych występują rozbieżności co do traktowania przez instytucje kredytowe definicji niewykonania zobowiązania. Stanowisko do projektu Wytycznych EBA przygotował również EUROFINAS, którego wiedza na temat doświadczeń z dotychczasowego stosowania tej definicji w ramach ustawodawstw państw członkowskich jest bardzo pogłębiona. Stanowisko EUROFINAS zostało sporządzone we współpracy z organizacjami członkowskimi, w tym z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).

Rozporządzenie CRR wskazuje, iż jednym z elementów pozwalających na zakwalifikowanie danej ekspozycji do statusu „prawdopodobieństwa niedokonania płatności”, która z kolei jest jednym z elementów uznania statusu „niewykonania zobowiązania”, jest zbycie zobowiązania kredytowego przez instytucję ze znaczną stratą ekonomiczną. Wytyczne EBA precyzują natomiast, że za znaczną stratę ekonomiczną uznaje się stratę przekraczającą próg 5 %, ustalony na podstawie wzoru matematycznego zawartego w Wytycznych.

– Cieszy, że EBA dostrzegła, że w niektórych przypadkach sprzedaż zobowiązań kredytowych nie jest rezultatem ograniczania ryzyka kredytowego, ale może być spowodowana wymogami płynnościowym lub po prostu biznesową strategią. Wskazujemy jednakże, iż próg 5 % jest zdecydowanie za niskim progiem da uznania straty ekonomicznej za znaczącą. W swoim stanowisku poddaliśmy pod rozwagę EBA ustalenie progu na poziomie 10 % – zakończył Mecenas Czugan.

Obecnie EBA, na podstawie stanowisk, jakie zostały przedstawione w trakcie procesu konsultacji podsumuje uwagi i opublikuje ostateczną wersję treści Wytycznych. W kolejnych kilku miesiącach możemy spodziewać się opublikowania już ostatecznej wersji dokumentu Wytycznych przez EBA. Dokument ten będzie miał istotne i jednocześnie bardzo praktyczne znacznie dla zastosowanych przez instytucje kredytowe sposobów kwantyfikacji ryzyka.

Źródło: KPF