Koronawirus w Polsce | Tarcza antykryzysowa – rząd zaakceptował projekt | Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy?

Koronawirus w Polsce | Tarcza antykryzysowa – rząd zaakceptował projekt | Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy?
Fot. Stock.adobe.com/studio v-zwoelf
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd zaakceptował pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Planowane w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej rozwiązania zakładają, że firmy będą mogły występować z wnioskiem o rozłożenie na raty, przesunięcie terminu, a nawet umorzenie należności podatkowych, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.
Rząd zaakceptował pakiet, który ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa #TarczaAntykryzysowa #koronawirus #COVID19 #koronawiruspolska

„Przygotujemy wniosek, który znajdzie się na jednej, dedykowanej stronie, ograniczymy biurokrację i usprawnimy proces składania i rozpatrywania wniosków. Wnioski będą automatycznie przekierowywane do poszczególnych urzędów skarbowych” – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński na wideokonferencji. 

Zaznaczył, że zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłaty prolongacyjnej.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa: przedsiębiorcy i rolnicy będą zwolnieni ze składek przez trzy miesiące. Możliwe dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z pieniędzy UE

„W kwestii rozliczeń PIT nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś zrobi to po terminie – do końca maja. Jeżeli chodzi o firmy zatrudniające pracowników  – przesuwamy płatności zaliczek o trzy miesiące. Więc płatności za marzec, kwiecień i mają będą przesunięte na 20 lipca” – powiedział minister.

Projekt działań osłonowych dla przedsiębiorców szacowany był na co najmniej 212 zł. Teraz obejmie także trzymiesięczne zwolnienia dla przedsiębiorców z ZUS i dla rolników z KRUS.

Powstaje specjalny fundusz do przeciwdziałania skutkom COViD

Rząd tworzy specjalny fundusz do przeciwdziałania skutkom COViD, który będzie zasilany ze środków budżetowych i funduszy celowych. Środki z tego funduszu mają trafiać do m.in. Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, czy na inwestycje realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), poinformował także Tadeusz Kościński.

Zapis, dotyczący powołania tego funduszu ma znaleźć się w projekcie specustawy tzw. tarczy antykryzysowej, obejmującej pakiet działań osłonowych dla przedsiębiorców.

„Powstaje specjalny fundusz przeciwdziałania skutkom COViD. Ma on bardzo otwarty charakter. Możliwe będzie zasilenie go z budżetu państwa, jak i różnych innych funduszy celowych, które dysponują obecnie wolnymi środkami, jak również z obligacji Skarbu Państwa oraz środkami z obligacji, emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszystko po to, aby zapewnić jak największą płynność budżetu” – powiedział Kościński na konferencji prasowej.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Środki zgromadzone z Funduszu będą mogły – jak powiedział  minister – wspierać różne instrumenty, związane ze zwalczaniem skutków COViD. Zasilą one m.in. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz inne podmioty, wykonujące zadania związane ze zwalczaniem COViD. 

„Fundusz będzie mógł również realizować programy rządowe, realizowane przez Polski Fundusz Rozwoju w zakresie wsparcia przedsiębiorców – zarówno kapitałowe jak i w formie różnych instrumentów finansowych. Może również realizować te zadania, które będą realizowane  jako V filar (inwestycje publiczne) – infrastrukturę, służbę zdrowia, nowe technologie i inne” – zaznaczył.

Specustawa uelastycznia zarządzanie budżetem państwa

Minister podkreślił, że specustawa ma uelastycznić zarządzanie budżetem państwa. „Prezes Rady Ministrów będzie miał uprawienie do przesuwania środków między częściami budżetowymi, zmiany przeznaczenia rezerw celowych i tworzenia nowych rezerw celowych w celu zgromadzenia środków już zapisanych w budżecie na walkę z COViD” – powiedział Kościński.

„Podobnie elastycznie będzie można zamieniać plany państwowych funduszy celowych i agencji wykonawczych” – dodał.

Szacowana całkowita wartość pakietu pomocowego to co najmniej 10% PKB

Główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową to ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach, podało Ministerstwo Rozwoju (MR). Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB.

Na pakiet składają się: projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy); projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR), podano.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

„Pakiet przewiduje m.in.:

– pokrycie przez państwo składek na ZUS przez 3 miesiące dla: mikrofirm, które zatrudniają do 9 pracowników, jeżeli były zgłoszone jako płatnik składek przed 29 lutego 2020 r. (chodzi o składki za wszystkich pracowników);

– samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. 

– świadczenie miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł – dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych;

– dofinansowanie wynagrodzeń pracowników –  do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach” – czytamy w komunikacie MR. 

Pakiet przewiduje również m.in:

– ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;

– czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich;

– umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

– korzystniejsze zasady rozliczania straty;

– wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

– ułatwienia dla branży turystycznej;

– umożliwienie sklepom – w niedziele objętym zakazem handlu – przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

– obniżenie o 90% czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;

– przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

– zwalnianie z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia przy realizacji przetargów;

– umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

– przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

– gwarancje de minimis z BGK;

– dopłaty BGK do odsetek;

– fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

MR podało szczegóły wybranych rozwiązań:

„- Przejęcie przez państwo opłacania składek ZUS przez 3 miesiące. 

Państwo – na 3 miesiące – przejmie opłacanie składek na ZUS za: 692 tys. mikrofirm (zgłoszonych jako płatnicy przed 1 lutego 2020 r.), które zatrudniają do 9 pracowników (chodzi o wszystkich pracowników takich przedsiębiorców). A także samozatrudnionych i zleceniobiorców, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 200% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. Dofinansowanie będzie pochodzić z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP). Dzięki temu pracodawcom spadną koszty osobowe o 35,0 proc. Koszt tego rozwiązania dla finansów publicznych szacujemy na 3,4 mld zł miesięcznie przy 1,7 mln pracowników. W sumie daje to 10,2 mld zł za okres 3 miesięcy.

– Świadczenie dla zatrudnionych na umowy zlecenia lub o dzieło oraz samozatrudnionych.

Wypłata z ZUS gwarantowanego świadczenia miesięcznego – nieoskładkowanego i nieopodatkowanego – co do zasady jest to kwota w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osób, które w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku uzyskały przychody z tytułu umowy cywilnoprawnej, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych poniżej 50% minimalnego wynagrodzenia, będzie to kwota osiągniętego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. W przypadku osób rozliczających się np. w formie karty podatkowej, będzie to kwota w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 200% przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym przedsiębiorca musi prowadzić działalność przed lutego 2020 r., a jego przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść minimum o 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego. Jeżeli zawiesił prowadzenie działalności, do zawieszenia tej działalności musiało dojść nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.. Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła mógł otrzymać świadczenie, musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.

– Dofinansowanie zatrudnienia

Pomoc ze środków FGŚP przysługuje przedsiębiorcy w okresie wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów gospodarczych:

– nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01. 2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

– nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01. 2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1 533,09  zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.

Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Wnioski mogą być składane elektronicznie. Wnioski są składane do Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

– Uelastycznienie czasu pracy

Pracodawca dotknięty skutkami epidemii koronawirusa będzie mógł skrócić dobowy czas nieprzerwanego odpoczynku dla pracownika z obecnych 11 godzin do 8 (z gwarancją oddania pracownikowi równoważnego odpoczynku w okresie 8 tygodni), a tygodniowy czas takiego odpoczynku – z 35 do 32 godzin. W porozumieniu ze związkami zawodowymi albo gdy nie ma związków z przedstawicielami pracowników – będzie mógł też wydłużyć dobowy wymiar czas pracy do 12 godzin (równoważny system czasu pracy) oraz okres rozliczeniowy do maksymalnie 12 miesięcy.

– Brak kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Wprowadzenie mechanizmu wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych. Służyć temu będzie procedura zwalniająca z naliczania kar umownych za – związane z epidemią – opóźnienia w realizacji przetargów. Jednocześnie nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Dodatkowo wprowadzony będzie przyspieszony tryb lub niestosowanie przepisów Prawa zamówień publicznych w przypadku zamówień niezbędnych do walki z koronawirusem.

– Ułatwienia dla branży turystycznej

Przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy. Dziś jest to 14 dni.

Możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

– Rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku

Umożliwienie podatnikom CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. Warunek to osiągnięcie w 2020 r. – w porównaniu do 2019 r. – przychodów niższych o co najmniej 50%

– Przedłużenie bankowych kredytów obrotowych

Umożliwienie obliczania zdolności kredytowej w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r. Towarzyszyć temu będą rekomendacje w zakresie sposobu liczenia rezerw na kredyty. Sektor bankowy zadeklarował gotowość do przedłużenia kredytów obrotowych przy zmianie regulacji. Rozwiązanie to umożliwia wydłużenie kredytów obrotowych –  o wartości ok. 150 mld zł – dla sektora przedsiębiorstw. 

– Przedłużenie legalnego pobytu  i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców

Wydłużenie wiz pobytowych i zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemców. Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu).

– Polityka drugiej szansy

W sytuacji kryzysu makroekonomicznego duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie firmy mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, które przechodzą proces restrukturyzacji. Cel to ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii.

– Odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

* Przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).
* Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r.;
* Przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
* Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
* Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
* Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
* Wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
* Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
* Przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
* Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
* Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
* Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.”- czytamy w komunikacie. 

„Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce” – czytamy także. 

Osiągnięciu tego celu służyć ma właśnie tarcza antykryzysowa. Szacowana całkowita wartość tego pakietu to co najmniej 10% PKB, podsumowano.

Emilewicz: rząd gotów do nowelizacji budżetu i rozluźnienia reguły wydatkowej

Jeżeli sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa będzie się przedłużać, rząd jest gotów dostarczyć wszystkie możliwe instrumenty, jeśli będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy budżetowej i rozluźnieniem zasad związanych ze stabilizującą regułą wydatkową, wynika z wypowiedzi minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

„Jeżeli ta sytuacja będzie się przedłużać, jesteśmy gotowi rozszerzyć wachlarz  pomocy. Zrobimy tyle, na ile będzie nas stać. Jesteśmy gotowi dostarczyć wszystkie instrumenty, jeśli będzie się to wiązało z nowelizacją ustawy budżetowej,  rozluźnieniem zasad związanych ze stabilizującą regułą wydatkową” – powiedziała Emilewicz podczas wideokonferencji. 

„(…) gotowość do rozluźnienia tej reguły na poziomie Komisji Europejskiej jest w tej chwili jasnym drogowskazem” – dodała.

„To rozwiązania, które są adekwatne do sytuacji, w której znaleźliśmy się dziś. Skutki finansowe wyliczyliśmy. Jesteśmy gotowi na trzy miesiące” – powiedziała Emilewicz. Zaznaczyła, że „sytuacja jest bardzo dynamiczna”.

Źródło: ISBnews