Koronawirus w Polsce: jakie rozwiązania zawiera senacki projekt ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19?

Koronawirus w Polsce: jakie rozwiązania zawiera senacki projekt ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19?
Fot. stock.adobe.com/Valery Evlakhov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na stronie Senatu RP w zakładce "proces legislacyjny" opublikowany został senacki projekt ustawy o przeciwdziałaniu skutkom wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 147).
Projekt ustawy zawiera m.in. regulację dotyczącą zawieszenia spłaty rat kredytów #koronawirus #COVID19 #Senat

Jak wynika z uzasadnienia, celem projektu ustawy jest rozszerzenie katalogu narzędzi wsparcia przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 o nowe narzędzia, bądź modyfikacja tych narzędzi, które zostały wprowadzone wymienionymi ustawami. Ustawa ma również określać szczególne zasady kształtowania stosunków prawnych w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom wirusa SARS-CoV-2, w szczególności stosunków, których stronami są organy władzy publicznej oraz przedsiębiorcy.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Regulacja dotycząca zawieszenia spłaty rat kredytów

Należy zwrócić uwagę, że art. 7 projektu ustawy zawiera regulację dotyczącą zawieszenia spłaty rat kredytów. Zgodnie z ust. 1, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, kredytodawca lub finansujący zawiesza przedsiębiorcy na okres 6 miesięcy obowiązek spłat rat: 1) kredytów zaciągniętych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; 2) wynagrodzenia przysługującego finansującemu, w rozumieniu art. 709(1) kodeksu cywilnego w związku z zawartą umową leasingu. Zawieszenie ma następować na wniosek przedsiębiorcy, na podstawie oświadczenia złożonego przez przedsiębiorcę kredytodawcy albo finansującemu, pod warunkiem, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii nastąpił spadek obrotów gospodarczych w rozumieniu art. 15g ust. 9 tzw. specustawy Covid-19. W przypadku kredytów i pożyczek bankowych powyższe rozwiązanie będzie alternatywne w stosunku do przewidzianego w art. 31f specustawy COVID-19. Z proponowanego rozwiązania będą mogły skorzystać również organizacje pozarządowe.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Inne rozwiązania przewidziane w projekcie

Jeżeli chodzi o pozostałe rozwiązania przewidziane w projekcie, należy zwrócić uwagę na następujące rozwiązania:
– w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie do 90. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni: 1) postanowienie, o którym mowa w art. 108b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, naczelnik urzędu skarbowego ma wydawać w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku; 2) naczelnik urzędu skarbowego może wydać zgodę na przekazanie środków, o których mowa w art 108b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, pomimo wystąpienia przesłanek wskazanych w art 108b ust. 5 pkt 1 tej ustawy, jeżeli zaległości powstały w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii; przepisu art. 108b ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się,
– umożliwienie złożenia do właściwego organu albo właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosku o wydawanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów (interpretacji indywidualnej), z których wynika obowiązek publicznoprawny,
– wsparcie przedsiębiorców, którzy z powodu wprowadzonych ograniczeń nie mają możliwości dalszego prowadzenia działalności; proponuje się, aby podmioty mogły otrzymać z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów prowadzonej działalności, w tym kosztów stałych na podstawie zawartych umów m.in. energii elektrycznej, najmu, dzierżawy oraz wynagrodzeń osób zatrudnionych,
– zdjęcie z przedsiębiorców ryzyka związanego z odpowiedzialnością za szkodę, którą mogą wyrządzić w związku z wykonywaniem polecenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2 albo 3 specustawy Covid-19,
– zawieszenie wykonywania przez przedsiębiorców i organizacje pożytku publicznego określonych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych,
– umożliwienie podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych, będących przedsiębiorcami, rozliczanie straty w kolejnych miesiącach roku podatkowego,
– wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnej związanej ze stosowaniem terminu „praca zdalna”.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP