Kontynuacja dobrych danych ze stycznia

Kontynuacja dobrych danych ze stycznia
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska gospodarka w lutym 2018 r. utrzymywała silne tempo wzrostu. Na uwagę zasługuje zwłaszcza produkcja budowlano-montażowa, która drugi miesiąc z rzędu rosła w tempie ponad 30 proc. rocznie.

Dodatkowo, wysokie dynamiki pokazała produkcja maszyn i urządzeń (wzrost o ponad 20 proc. r/r), co sugeruje ożywienie się inwestycji. Pozytywne dane napłynęły również z rynku pracy oraz sprzedaży detalicznej przy, o dziwo, niskiej inflacji, której poziom pierwszy raz od 2016 r. spadł poniżej dolnej granicy celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Zważywszy na bardzo gołębie wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej dotyczące poziomu stóp procentowych w Polsce, nie będzie dla nas zaskoczeniem jeśli ich poziom utrzyma się na niezmienionym poziomie do końca 2019 r., co powinno przełożyć się na utrzymanie silnych dynamik wzrostowych w polskiej gospodarce.

Według wstępnych danych produkcja przemysłowa (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w lutym 2018 r. wzrosła o 7,4 proc. w skali roku, a więc o 0,7 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych. Natomiast po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dynamika wyniosła 7,3 proc. r/r. Wzrost (niewyrównany sezonowo) odnotowano w 26 z 34 sektorów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji maszyn i urządzeń (20,5 proc. r/r), co sugeruje wzrost dynamiki inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Z kolei największy spadek miał miejsce w produkcji wyrobów farmaceutycznych (-12,8 proc. r/r).

Luty 2018 r. był kolejnym udanym miesiącem w budownictwie. Na podstawie wstępnych danych GUS oszacował tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej (wyrażone w cenach stałych, niewyrównane sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) na 31,4 proc. w skali roku, tj. o 1,4 pkt. proc. powyżej konsensusu. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej osiągnęło wartość +31,2 proc. r/r. Wzrost (niewyrównany sezonowo) odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym największy (+65,0 proc. r/r) zanotowano w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

W związku ze zmianą prezentacji danych o rynku mieszkaniowym przez GUS, dane dotyczące budownictwa indywidualnego i przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem prezentujemy sumarycznie. Dane sumaryczne za luty 2018 r. porównaliśmy z danymi sumarycznymi pochodzącymi z publikacji ubiegłorocznych. Porównując liczbę oddanych do użytkowania mieszkań można zaobserwować 34 proc. wzrost w skali roku, co od początku roku przekłada się na narastającą dynamikę rzędu +13 proc. r/r. Tak wysokie wzrosty sugerują, że po rekordowym 2017 r., bieżący rok może być również udany dla rynku mieszkaniowego. Przechodząc do danych dotyczących mieszkań, których budowę rozpoczęto w lutym 2018 r., można zaobserwować 16 proc. wzrost r/r oraz narastająco 20 proc. wzrost w skali roku za pierwsze dwa miesiące 2018 r. Luty 2018 r. nie był najlepszy pod kątem liczby wydanych pozwoleń na budowę lub dokonanych zgłoszeń  z projektem budowlanym, bowiem spadła ona o 10 proc. w skali roku, a od początku roku wynosi +9 proc. r/r.

Z rynku pracy kolejny raz napłynęły dobre informacje. W lutym 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 197,0 tys. osób, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w skali roku (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi). Z kolei przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 599,72 zł miesięcznie, tj. o 6,8 proc. r/r (o 0,5 pkt. proc. poniżej wysokich oczekiwań rynkowych).

Według danych GUS inflacja CPI w lutym 2018 r. wyniosła 1,4 proc. r/r, a więc o 0,3 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych i po raz pierwszy od grudnia 2016 r. poniżej dolnej granicy celu NBP (1,5 proc.). Największy wzrost miał miejsce w przypadku żywności i napojów bezalkoholowych (+3,4 proc. r/r), a zwłaszcza jaj (+35,7 proc. r/r) oraz masła (+21,8 proc. r/r). Z kolei największy spadek ponownie zanotowały ceny odzieży i obuwia (-4,2 proc. r/r). Dodatkowo, GUS opublikował zrewidowane wagi koszyka CPI na 2018 r., które bazują na strukturze wydatków z 2017 r. Zmiany te były na tyle nieistotne, że po przeliczeniu styczniowego odczytu inflacji CPI wg nowych wag, nie dokonano żadnych korekt i tym samym potwierdzony został odczyt na poziomie +1,9 proc. r/r za styczeń 2018 r.

Sprzedaż detaliczna w lutym 2018 r. utrzymała wysokie tempo wzrostu z początku roku, tj. na poziomie +7,7 proc. w skali roku. W przeciwieństwie do stycznia, sprzedaż rosła we wszystkich kategoriach, zwłaszcza w „tekstyliach, odzieży i obuwiu” (+20,7 proc. r/r). Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną wyrażoną w cenach bieżących, roczna dynamika w lutym 2018 r. wyniosła +7,9 proc. r/r, tj. o 0,1 pkt. proc. poniżej konsensu rynkowego.

Piotr Ludwiczak

Michael/Ström Dom Maklerski