Kolejny miesiąc hossy w polskiej gospodarce

Kolejny miesiąc hossy w polskiej gospodarce
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Sierpień 2017 r. był kolejnym miesiącem, w którym polska gospodarka dynamicznie się rozwijała. Wysokie tempo wzrostu produkcji przemysłowej czy też sprzedaży detalicznej w skali roku przewyższyło oczekiwania rynkowe. Przewidujemy, że wraz ze zwiększonym wydatkowaniem środków unijnych dynamiczne wzrosty produkcji przemysłowej będą kontynuowane. Również tempo wzrostu sprzedaży detalicznej dalej może być silne, jeśli utrzyma się bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Zarówno zatrudnienie, jak i wynagrodzenia dynamicznie wzrosły w sierpniu. Należy pamiętać jednak o niższym wieku emerytalnym, który zacznie obowiązywać od 1 października br. i który powinien się przełożyć na niższe dynamiki wzrostu zatrudnienia.

Produkcja przemysłowa (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w sierpniu 2017 r. wyniosła +8,8 proc. r/r, tj. o 2,8 pkt. proc. powyżej oczekiwań rynkowych. W minionym miesiącu wzrost produkcji odnotowano w 30 z 34 działów przemysłu, z czego największy wzrost miał miejsce w produkcji wyrobów z metali (+14,6 proc. r/r), podczas gdy największy spadek odnotowano w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (-11,1 proc. r/r). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja w minionym miesiącu była o 8,1 proc. wyższa niż przed rokiem.

W sierpniu br. wysokie dynamiki wzrostowe odnotowano w produkcji budowlano-montażowej. Tempo produkcji (wyrażone w cenach stałych niewyrównane sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 23,5 proc. w skali roku, co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami rynkowymi. Gdyby wyeliminować wpływ czynników o charakterze sezonowym, to tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej wyniosłoby +22,6 proc. w skali roku.

Miniony miesiąc był kolejnym dobrym miesiącem dla budownictwa mieszkaniowego. Oddanych zostało ogółem 15 372 mieszkań (+20,8 proc. r/r), co pozwoliło osiągnąć dodatnią dynamikę przekazanych lokali w okresie styczeń-sierpień 2017 r. (+9,6 proc. r/r). W sierpniu rozpoczęto budowę 19 543 lokali mieszkalnych (+20,7 proc. r/r), a od początku roku liczba ta wyniosła 143 862 (+22,4 proc. r/r). Natomiast ujemna dynamika miała miejsce w przypadku mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W sierpniu wyniosła ona -5,1 proc. r/r (18 153 pozwoleń/zgłoszeń), podczas gdy narastająco była równa +24,8 proc. r/r (169 219).

Sierpniowe dynamiki wyłącznie dla deweloperów mieszkaniowych okazały się podobne jak w przypadku całego rynku. Deweloperzy oddali w sierpniu br. 7 943 mieszkań (+28,4 proc. r/r), podczas gdy od początku roku przekazali 53 241 lokali (+12,6 proc. r/r). Liczba rozpoczętych budów przez deweloperów osiągnęła 26,8 proc. dynamikę wzrostu w skali roku, co przełożyło się na 9 330 nowych budów. Z kolei w okresie styczeń-sierpień br. deweloperzy rozpoczęli budowę 72 297 mieszkań, co oznacza 28,0 proc. poprawę r/r. Dynamika liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń w sierpniu wyniosła -21,6 proc. (7 570 pozwoleń/zgłoszeń), podczas gdy narastająco dynamika wyniosła +30,3 proc. r/r (87 761 pozwoleń/zgłoszeń).

W sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 025,6 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,6 proc. w skali roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 492,63 zł miesięcznie, tj. o 6,6 proc. r/r, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał 5,7 proc. wzrostu.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w sierpniu 2017 r. o 1,8 proc. r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem i konsensusem rynkowym. Największy wzrost w skali roku zanotowały ceny żywności (+4,6 proc.), które w porównaniu z czerwcem 2017 r. zmalały o 0,7 proc. Największy spadek w ujęciu r/r odnotowały ceny odzieży i obuwia (-5,7 proc.), które w skali miesiąca zmalały o 2,5 proc. W porównaniu z lipcem 2017 r. największy wzrost zaobserwowano w cenach paliw do prywatnych środków transportu (+2,2 proc.), natomiast największy spadek na ww. odzieży i obuwiu.

W sierpniu br. odnotowano również wysokie tempo wzrostu sprzedaży detalicznej. Jego dynamika w cenach stałych wyniosła 6,9 proc. r/r. Sprzedaż rosła we wszystkich grupach, natomiast spośród kategorii o znaczącym udziale największy wzrost w skali roku odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się pozostałą sprzedażą w niewyspecjalizowanych sklepach (+7,2 proc. r/r). Gdyby wziąć pod uwagę sprzedaż detaliczną w cenach bieżących to roczna dynamika za sierpień 2017 r. wyniosła +7,6 proc., co było wynikiem o 0,4 pkt. proc. wyższym od prognoz rynkowych.

Piotr Ludwiczak

Dom Maklerski Michael/Ström