Koniunktura międzynarodowa – październik 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kalkulator.obliczenia.01.40x267W ostatnich trzech miesiącach słabło tempo ożywienia w najważniejszych gospodarkach świata. Pogłębiły się także różnice w dynamice wzrostu globalnego.

Z najnowszego wydania biuletynu NBP „Koniunktura międzynarodowa” wynika, że w ostatnich dwóch kwartałach słabło tempo wzrostu w systemowo ważnych gospodarkach świata: w większości krajów UE oraz krajów BRIC. W tym samym czasie pogłębiały się także różnice w dynamice wzrostu globalnego: ożywienie w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii umacniało się, natomiast w strefie euro, Chinach, Brazylii i Rosji – słabło. Jedną z przyczyn większego zróżnicowania koniunktury gospodarczej w skali globalnej jest wzrost ryzyka geopolitycznego w ostatnich kwartałach, m.in. kryzys rosyjsko-ukraiński.

Od II kwartału 2014 r. słabnie popyt inwestycyjny w gospodarkach europejskich, a także w Chinach, Brazylii i Rosji. W strefie euro przyczyniły się do tego słabości strukturalne, ograniczenia w dostępie firm i gospodarstw domowych do kredytu oraz pogorszenie uwarunkowań ze strony popytu zewnętrznego. Oznaki spowolnienia są już widoczne szczególnie wyraźnie w przemyśle Niemiec. Aktywność gospodarczą w strefie euro podtrzymuje natomiast konsumpcja prywatna, wspierana przez poprawiającą się powoli sytuację na rynku pracy i niską inflację. Niepokojącym sygnałem jest obserwowane od czerwca tego roku pogorszenie się nastrojów konsumentów.

W gospodarce Chin kryzys nadprodukcji na rynku mieszkaniowym doprowadził do osłabienia popytu inwestycyjnego, zwłaszcza w sektorze nieruchomości oraz w przemyśle ciężkim. Obniżyła się także konsumpcja, głównie w kategoriach powiązanych z koniunkturą w sektorze nieruchomości. W Brazylii pogłębia się recesja. Z jednej strony spadek inwestycji jest odzwierciedleniem bardzo niskiego zaufania podmiotów do polityki gospodarczej władz. Z drugiej strony osłabienie się inwestycji jest efektem wygaśnięcia rządowych programów pomocy kredytowej, a także pogorszenia się nastrojów wśród przedsiębiorców. W Rosji w konsekwencji konfliktu z Ukrainą pogłębia się obserwowany już w ubiegłym roku spadek inwestycji. Obniżyła się także konsumpcja, przede wszystkim z powodu wysokiej inflacji, wolniejszego wzrostu realnych wynagrodzeń i spowalniającej dynamiki kredytu dla gospodarstw domowych.

Inwestycje rosną natomiast w Stanach Zjednoczonych, czemu towarzyszy systematyczna poprawa sytuacji na tamtejszym rynku pracy. Jednak w porównaniu z danymi historycznymi obecne tempo ożywienia gospodarki USA jest niskie. W Wielkiej Brytanii dynamika inwestycji firm osiągnęła wynik najlepszy od I kwartału 2012 r. Inwestycjom sprzyjały wysoka dostępność kredytu, a także wzrost zysków będący rezultatem coraz większego popytu i niskiej dynamiki kosztów.

Słaby popyt oraz korzystne uwarunkowania podażowe na światowych rynkach surowcowych wpływają na obniżanie się inflacji w większości najważniejszych gospodarek świata. Dynamika CPI jest jednak zróżnicowana geograficznie: najniższa inflacja występuje obecnie w krajach UE, podczas gdy w gospodarkach BRIC wskaźniki cen konsumpcyjnych utrzymują się na wyraźnie wyższym poziomie.

Należy oczekiwać bardzo powolnego przyspieszenia dynamiki wzrostu w większości gospodarek świata w 2015 r. Powinny temu sprzyjać takie czynniki, jak utrzymanie akomodacyjnej polityki pieniężnej, poprawa warunków kredytowania podmiotów gospodarczych oraz reformy strukturalne przeprowadzone w wielu krajach.

W październikowym wydaniu biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” znajdują się także dwie ramki tematyczne: „Przyczyny spadku inwestycji w gospodarkach OECD” oraz „Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie UE”.

Październikowe wydanie biuletynu „Koniunktura międzynarodowa” zostało opracowane na podstawie danych dostępnych do 26 września br. włącznie.

Zobacz: Biuletyn „Koniunktura międzynarodowa – październik 2014

Źródło: Narodowy Bank Polski