Komunikat z 236. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 października 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x2671. W dwieście trzydziestym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Lesław Gajek - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
 • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego2,
 • Pan Jerzy Pruski - Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej przez:

 • Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń SA z Wrocławia.

Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17 i 18 działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

W ramach strategii rozwoju na polskim rynku wnioskodawca zobowiązał się m.in. do postępowania zgodnie z wytycznymi i rekomendacjami KNF.

3. Komisja jednogłośnie cofnęła Inventum Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych SA (poprzednie nazwy: Idea TFI SA, Górnośląskie TFI SA) zezwolenie na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu nimi, w tym pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Decyzji KNF nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Powodem decyzji KNF są stwierdzone w wyniku postępowania administracyjnego istotne naruszenia interesu uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Inventum TFI oraz liczne naruszenia przepisów prawa i statutów funduszy inwestycyjnych, w szczególności niewypłacanie uczestnikom należnych im środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa.

Podkreślenia wymaga, że immanentną cechą funduszu inwestycyjnego otwartego, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych jest odkupywanie jednostek uczestnictwa od uczestników funduszu, którzy zażądali odkupienia tych jednostek. Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, odkupienie jednostek uczestnictwa następuje w chwili wpisania do rejestru uczestników funduszu inwestycyjnego liczby odkupionych jednostek uczestnictwa i kwoty należnej uczestnikowi z tytułu odkupienia tych jednostek.

Jednocześnie fundusz, zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych, jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania wypłaty środków z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa, zgodnie z zasadami określonymi w statucie funduszu.

W przypadku Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO stosującego zasady odkupywania jednostek uczestnictwa charakterystyczne dla funduszy otwartych, powyższe kwestie zostały uregulowane odpowiednio w § 17 ust. 8 statutu Inventum Parasol FIO oraz § 30 ust. 4 statutu Inventum Premium SFIO. Wskazane przepisy statutów tych funduszy stanowią, iż wypłata środków pieniężnych z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa następuje niezwłocznie, począwszy od następnego dnia roboczego następującego po dniu wyceny, w którym miało miejsce odkupienie jednostek uczestnictwa.

W sytuacji gdy ww. fundusze nie dokonują wypłaty środków pieniężnych należnych uczestnikom z tytułu zrealizowanych zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa w terminach do których zobowiązują je przepisy prawa oraz postanowienia statutów tych funduszy, a wartość zobowiązań wobec uczestników jest znaczna, KNF stwierdziła, że fundusze nie realizują swoich podstawowych obowiązków i w rażący sposób naruszają interes uczestników w takim stopniu, że konieczne było cofnięcie zezwolenia Inventum TFI SA zarządzającemu tymi funduszami.

KNF, podając do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o cofnięciu Inventum TFI zezwolenia na wykonywanie działalności, miała na uwadze konieczność zapewnienia zainteresowanym osobom i podmiotom, w tym uczestnikom funduszy zarządzanych dotychczas przez Inventum TFI, informacji o podstawowych skutkach prawnych ww. decyzji dla tych funduszy oraz podmiotów zaangażowanych w proces obsługi funduszy. Jednocześnie przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez Komisję decyzji, z uwagi na fakt, iż Inventum TFI jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy o ofercie, ma na celu zapewnienie równego dostępu do informacji o podjętej przez KNF decyzji wszystkim uczestnikom rynku, w tym akcjonariuszom Inventum TFI oraz uczestnikom funduszy inwestycyjnych zarządzanych dotychczas przez Inventum TFI.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności przez Inventum TFI fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Inventum TFI reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy, tj. odpowiednio przez ING Bank Śląski SA lub Raiffeisen Bank Polska SA. Inventum TFI przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia Inventum TFI nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem czy zarządzaniem funduszami. Fundusze inwestycyjne dotychczas zarządzane przez Inventum TFI, zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, nie zbywają jednostek uczestnictwa ani nie emitują certyfikatów inwestycyjnych. Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, powinien poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym.

4. KNF jednogłośnie ustaliła średnią ważoną trzyletnią stopę zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od dnia 30 września 2011 r. do dnia 30 września 2014 r. w wysokości 31,993%.

Stopy zwrotu poszczególnych OFE.

5. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Pani Haliny Głogowskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie,
 • Pana Mariusza Króla na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Błażowej.

6. Komisja jednogłośnie nałożyła na Centralny Dom Maklerski Pekao SA karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za istotne naruszenie art. 76 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi poprzez świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego na rzecz klientów bez uprzedniego zawarcia z klientami umów o doradztwo inwestycyjne, w okresie od sierpnia 2011 r. do czerwca 2012 r.

7. KNF jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA karę pieniężną w wysokości 75 tysięcy złotych za uchybienie ustawowemu terminowi na zawiadomienie KNF o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń za lata 2014 – 2016.

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła spółce Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK – PAK SA na przywrócenie akcjom serii „A”, „B” oraz „C” formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 października 2014 r.

9. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

 • kierunków podziału zysku banków za 2013 r.,
 • rynku otwartych funduszy emerytalnych (OFE) w II kwartale 2014 r.,
 • wyników badania zrządzania ryzykiem w działalności zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w 2013 r.,
 • reasekuracji zakładów ubezpieczeń w 2013 r.

10. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

 • 21 października 2014 r.
 • 4 listopada 2014 r.
 • 18 listopada 2014 r.
 • 2 grudnia 2014 r.
 • 16 grudnia 2014 r.
 • 8 stycznia 2015 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego

(1) Pan L.Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5 i 8 komunikatu.
(2) Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 9c i 9d komunikatu.
(3) Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 6 komunikatu.