Komunikat z 232. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2014 r.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

knf.01.400x2671. W dwieście trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 • Pan Andrzej Jakubiak - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Wojciech Kwaśniak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Pan Witold Koziński - Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
 • Pan Ludwik Kotecki - Przedstawiciel Ministra Finansów.

2. KNF przyjęła założenia rekomendacji dla sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK) dotyczących dobrych praktyk w zakresie:

 • zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych,
 • ładu korporacyjnego.

Ze względu na kluczowe znaczenie tych obszarów w funkcjonowaniu sektora SKOK oraz istotne nieprawidłowości zidentyfikowane w tym zakresie, będą to pierwsze rekomendacje KNF dotyczące dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania kasami, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy o skok. Rekomendacje KNF będą wpisywać się w standardy Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU).

a) ogólne założenia rekomendacji w zakresie zarządzania ryzykiem ekspozycji kredytowych:

Zapisy rekomendacji będą komplementarne w znacznych obszarach z postanowieniami Rekomendacji T i S określonych przez KNF dla banków, po ich dostosowaniu do specyfiki kas.

Poza generalną zasadą proporcjonalności, uwzględnianą we wszystkich rekomendacjach ostrożnościowych, z uwagi na duże zróżnicowanie kas co do skali prowadzonej działalności, związanego z nią ryzyka oraz nieprawidłowości występujących w poszczególnych podmiotach, przyjęto, że do mniejszych kas będą się odnosić tylko wybrane, kluczowe postanowienia rekomendacji. Odpowiedni dobór kryteriów pozwoli na wybór kas, których łagodniejsze traktowanie nie będzie rodziło dodatkowego ryzyka dla sektora; jednocześnie powinny to być kasy, w których jest utrzymywana więź członkowska.

Rekomendacja będzie ukierunkowana na ograniczenie ryzyka występującego w działalności kas i pozwoli na stworzenie solidnych fundamentów dla zrównoważonego rozwoju sektora.

b) ogólne założenia rekomendacji w zakresie ładu korporacyjnego:

Celem planowanej rekomendacji jest zmiana lub korekta stosowanych w kasach rozwiązań organizacyjnych, zarządczych i kontrolnych, jak również do relacji pomiędzy członkami (właścicielami) kasy a kasą i jej organami. Na szczególną uwagę w rekomendacji zasługują w ocenie KNF: kwestia więzi członkowskiej, unikanie konfliktu interesów, outsourcing (powierzanie działalności podmiotom zewnętrznym) oraz prawidłowy nadzór nad działalnością kasy ze strony rady nadzorczej i walnego zgromadzenia. Należy przy tym podkreślić, że szereg zagadnień ogólnych z zakresu ładu korporacyjnego kas został już uregulowany w przyjętych przez KNF „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych„.

Na podstawie przyjętych założeń UKNF przygotuje projekty rekomendacji, które zostaną przekazane do konsultacji publicznych, w tym w szczególności Kasie Krajowej oraz wszystkim spółdzielczym kasom oszczędnościowo – kredytowym. Przekazanie projektów rekomendacji planowane jest w listopadzie br. Data ostatecznego uchwalenia i wprowadzenia rekomendacji będzie zależała od przebiegu konsultacji.

3. KNF jednogłośnie udzieliła Domowi Maklerskiemu Consus SA z Torunia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

 • nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
 • doradztwa inwestycyjnego.

4. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego zamiaru bezpośredniego nabycia przez Pana Tomasza Kurnatowskiego akcji Domu Maklerskiego ALFA Zarządzanie Aktywami SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

5. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru stania się przez ING Investment Management (Europe) BV z Holandii bezpośrednim podmiotem dominującym ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA.

6. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • Nordea Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

7. KNF jednogłośnie nałożyła na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niedokonanie zawiadomienia KNF oraz spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA (dalej: „spółka”) o zmianie w dniu 31 sierpnia 2010 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, w terminie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w związku ze zmniejszeniem udziału z poziomu 85% do 79,29% ogólnej liczby głosów w spółce na skutek połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych spółek PGE Górnictwo i Energetyka SA z siedzibą w Łodzi, PGE Energia SA z siedzibą w Lublinie (dalej: „spółki przejmowane”) ze spółką oraz emisji, na potrzeby połączenia, przez spółkę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa kary pieniężnej w związku z wypełnianiem przez niego obowiązków wynikających z ustawy o ofercie związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki publicznej spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Komisja ocenia, iż wskazanie uczestnikom rynku kapitałowego motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa nastąpiło w związku ze stwierdzeniem jednokrotnego naruszenia art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w związku z niedokonaniem zawiadomienia KNF i spółki o zmianie w dniu 31 sierpnia 2010 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów w spółce o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, w terminie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie, w związku ze zmniejszeniem udziału z poziomu 85% do 79,29% ogólnej liczby głosów w spółce na skutek połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółek przejmowanych ze spółką oraz emisji, na potrzeby połączenia, przez spółkę akcji obejmowanych przez akcjonariuszy spółek przejmowanych. Skarb Państwa zawiadomił o zmniejszeniu udziału z poziomu 85% do 79,29% ogólnej liczby głosów w spółce Komisję oraz spółkę dopiero w dniu 23 września 2010 r. (data wpływu zawiadomienia do Komisji oraz do spółki), a więc z 19-dniowym opóźnieniem.

W przedmiotowej sprawie, tj. w sytuacji innej niż nabycie akcji w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym, Minister Skarbu Państwa – Skarb Państwa stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie był zobowiązany do dokonania zawiadomienia KNF oraz spółki w terminie czterech dni roboczych od dnia kiedy dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Okoliczności ustalone w sprawie pozwoliły KNF przyjąć, że akcjonariusz przy zachowaniu należytej staranności mógł dowiedzieć się o zmianie swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w dniu publikacji przez spółkę raportu bieżącego nr 55/2010, tj. w dniu 31 sierpnia 2010 r., bowiem wskazanym raportem spółka poinformowała rynek o rejestracji przez Sąd Rejonowy, Krajowy Rejestr Sądowy, podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w ramach którego spółka wyemitowała przyznane Skarbowi Państwa akcje.

Brak przekazania w terminie przez stronę zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji spółki spowodował, iż pozostali inwestorzy w dniu 31 sierpnia 2010 r. powzięli informację o tym, że doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki, nie dysponowali jednak informacją o tym, jak powyższe zdarzenie wpłynęło na strukturę akcjonariatu. W terminie przewidzianym ustawą o ofercie nie dowiedzieli się, że udział jednego z akcjonariuszy zmniejszył się z 85% do 79,29% ogólnej liczby głosów w spółce. Powyższe pozostaje w sprzeczności z ratio legis art. 69 ustawy o ofercie, którym jest zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących akcjonariatu spółki publicznej.

Szczególny charakter prawny Skarbu Państwa jako osoby prawnej nie miał wpływu na ocenę dokonanego naruszenia w związku z równością wszystkich podmiotów wobec prawa. Podkreślić jednak należy, że z uwagi na to, iż Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem wielu spółek publicznych nałożona kara ma na celu zapobieżenie w przyszłości powtórnemu naruszeniu obowiązków nałożonych ustawą o ofercie.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA karę pieniężną w wysokości 3 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

9. KNF jednogłośnie obniżyła z 300 tysięcy złotych do 200 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 1 października 2013 r. na Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA za naruszenie przepisów prawa, ze względu na bezprzedmiotowość postępowania w przedmiocie podejrzenia naruszenia § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego oraz sytuację finansową TFI.

10. Komisja jednogłośnie obniżyła kary pieniężne nałożone w dniu 4 marca 2014 r. na trzech członków zarządu jednego z banków spółdzielczych za nieprzekazanie KNF, w wyznaczonym terminie, informacji niezbędnych do aktualizacji oceny nadanej w ramach procesu BION (badania i oceny nadzorczej), według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r., co stanowiło naruszenie art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo bankowe. Obniżenie wysokości kary z 20 tysięcy złotych do 19 tysięcy złotych jest związane ze zmniejszeniem maksymalnego wymiaru zagrożenia kary, wynikającego z niższej sumy trzymiesięcznych wynagrodzeń strony z okresu przed nałożeniem kary w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Natomiast obniżenie wysokości kary z 7 tysięcy złotych do 5 tysięcy złotych oraz z 6 tysięcy złotych do 3 tysięcy złotych wynika z oceny sytuacji finansowej stron postępowania.

11. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

 • sytuacji banków w I półroczu 2014 r.,
 • sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2014 r.,
 • sytuacji sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK) w I półroczu 2014 r.,
 • sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w II kwartale 2014 r.,
 • podziału zysku wypracowanego przez banki spółdzielcze w 2013 r.

12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

 • 7 października 2014 r.
 • 21 października 2014 r.
 • 4 listopada 2014 r.
 • 18 listopada 2014 r.
 • 2 grudnia 2014 r.
 • 16 grudnia 2014 r.
 • 8 stycznia 2015 r.

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego