Komunikat po I posiedzeniu Komitetu Stabilności Finansowej dotyczącym nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W środę 23 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) dotyczące nadzoru makroostrożnościowego. 

W posiedzeniu uczestniczyli:

  • Marek Belka, Prezes Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący obrad Komitetu,

  • Paweł Szałamacha, Minister Finansów,

  • Andrzej Jakubiak, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,

  • Jerzy Pruski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Podczas posiedzenia omówiono ryzyko dla systemu finansowego, związane między innymi z funkcjonowaniem instytucji finansowych w środowisku niskich stóp procentowych, kosztami restrukturyzacji i upadłości instytucji kredytowych oraz tzw. podatkiem bankowym. Komitet uznaje, że inicjatywy regulacyjne dotyczące nowych obciążeń dla instytucji finansowych, zwłaszcza banków, powinny być konstruowane rozważnie, tak aby nie wpływały negatywnie na stabilność systemu finansowego i nie ograniczały zdolności banków do kredytowania gospodarki. Przedmiotem spotkania były także kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem sprawnej współpracy międzyinstytucjonalnej w ramach KSF jako organu nadzoru makroostrożnościowego.

Komitet Stabilności Finansowej podjął decyzję o skierowaniu odpowiednich powiadomień do Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz Komisji Europejskiej. Powiadomienia te dotyczą:

  • wyłączenia spod obowiązku utrzymywania bufora zabezpieczającego oraz bufora antycyklicznego firm inwestycyjnych, które są mikroprzedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami,

  • skrócenia okresów przejściowych dla bufora zabezpieczającego oraz specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego,

  • wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%, który będzie obowiązywać w Rzeczypospolitej Polskiej od 1 stycznia 2016 r. do dnia poprzedzającego dzień, od którego instytucja będzie obowiązana stosować wskaźnik określony przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia.

Kolejne posiedzenie Komitetu dotyczące nadzoru makroostrożnościowego odbędzie się w I kwartale 2016 r.

Źródło: Narodowy Bank Polski