KNF i resort finansów tłumaczą uczestnikom rynku zmiany w przepisach dotyczących ASI

KNF i resort finansów tłumaczą uczestnikom rynku zmiany w przepisach dotyczących ASI
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
KNF i Ministerstwo Finansów tłumaczą jak należy interpretować najnowsze zmiany w przepisach dotyczących Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych i zapowiadają odpowiednie zmiany ustawowe do wprowadzonych właśnie zmian prawnych zawartych w ustawie zwanej powszechnie "warzywniakiem".

Na stronach KNF ukazał się „Komunikat Ministerstwa Finansów i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie alternatywnych spółek inwestycyjnych, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu”.

Komunikat rozpoczyna się od słów: „Wobec wątpliwości interpretacyjnych związanych z przepisami regulującymi działalność alternatywnych spółek inwestycyjnych (dalej: „ASI”), których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, które to przepisy zawarte są w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (dalej: „Ustawa”), opublikowanej w dniu 29 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej1, Ministerstwo Finansów i Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego – przedstawiają następujące wyjaśnienia dotyczące zakresu i sposobu zastosowania tych przepisów.”

Przepisy nie dotyczą akcji ASI obecnych już na rynku regulowanym

Dalej czytamy, że wprowadzone zmiany „w szczególności przesądzają, że inwestorem ASI może być tylko klient profesjonalny w rozumieniu Ustawy o Funduszach.”

KNF i MF wyjaśniają, że „[…]celem wprowadzonych zmian jest uregulowanie obrotu prawami uczestnictwa ASI przede wszystkim z punktu widzenia możliwości ich nabywania przez klientów detalicznych poza obrotem zorganizowanym. Zmiany te nie odnoszą się więc do takich akcji wyemitowanych przez ASI, które w dniu wejścia w życie Ustawy są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu. Nie należy więc interpretować wprowadzonych przepisów w sposób prowadzący do wykluczenia takich ASI z obrotu zorganizowanego. Wprowadzone przepisy ograniczające zbywalność praw uczestnictwa (akcji) ASI znajdą natomiast zastosowanie do takich akcji ASI, które nie są dopuszczone do obrotu zorganizowanego.”

Będzie nowelizacja

W komunikacie znajduje się zapowiedź doprecyzowania uchwalonej 16 sierpnia ustawie dotyczącej rynku finansowego.

„Z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej wątpliwości uczestników rynku kapitałowego związane z zastosowaniem zmienionych przepisów Ustawy o Funduszach do ASI, których akcje są dopuszczone do obrotu zorganizowanego, przygotowane zostały odpowiednie zmiany ustawowe wyraźnie i jednoznacznie przesądzające, że przepisy te nie mają zastosowania wobec ASI, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.”

KNF i MF informują, że „Zmiany te są obecnie w toku prac parlamentarnych, niemniej z uwagi na przedstawioną powyżej argumentację i wynikającą z niej interpretację nowych przepisów Ustawy o Funduszach, stan prawny który ma zostać potwierdzony projektowaną nowelizacją może zostać wywiedziony już z ogłoszonego w dniu 29 sierpnia 2023 r. brzmienia przepisów Ustawy. Celem niniejszego stanowiska jest potwierdzenie takiej interpretacji w związku z wątpliwościami podnoszonymi przez uczestników rynku.”

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF, BANK.pl