Jak skutecznie zarządzać finansami firmy?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbp.logo.01.400x92Najnowsze badania dotyczące kondycji polskich przedsiębiorstw, zrealizowane przez Narodowy Bank Polski wskazują, że ich sytuacja ekonomiczna jest stabilna, a perspektywy rozwoju optymistyczne. Zdaniem ankietowanych, jednym z najważniejszych warunków rozwoju i czynnikiem decydującym o stanie firmy jest utrzymanie płynności finansowej, czyli zdolności do skutecznego zarządzania należnościami oraz zobowiązaniami.

Jak pokazuje Szybki Monitoring NBP, od 2011 r. w ujęciu rocznym stopniowo rośnie odsetek firm, które cieszą się bezpiecznym poziomem płynności finansowej.

160112.plynnosc.finansowa.01.512x492

W przeprowadzonym w III kw. 2015 r. badaniu NBP, blisko 70 proc. ankietowanych firm twierdziło, że nie miało problemu z regulowaniem zobowiązań względem swoich kontrahentów. Był to najwyższy wynik od początku okresu objętego badaniem, tj. od 1995 r.

Sprzyjające warunki dla biznesu potwierdza także raport z badania „Deloitte CFO Survey”, w którym udział wzięli dyrektorzy finansowi polskich firm. W opinii ankietowanych ekspertów nasza gospodarka powinna nadal rozwijać się dynamicznie. Według co drugiego z respondentów, perspektywy dla ich przedsiębiorstw w ciągu najbliższych miesięcy będą lepsze, niż jeszcze pół roku temu. Warto zauważyć, że wysoki poziom optymizmu w naszym kraju jest daleko poza zasięgiem innych państw, w których Deloitte przeprowadził analogiczne badanie.

– Zdolność do terminowego regulowania zobowiązań, to podstawa trwałego sukcesu w przypadku praktycznie każdego przedsięwzięcia biznesowego. Sprawne zarządzanie kapitałem przynosi przedsiębiorstwu podwójne korzyści. Z jednej strony zachowując płynność finansową możemy się spokojnie rozwijać, a z drugiej – wzmacniamy swoją pozycję rynkową  i budujemy wiarygodność firmy – mówi Jacek Rapcia, wiceprezes Zarządu i CFO w KIR.

Dlatego warto uwzględniać dostępne na rynku, nowoczesne narzędzia płatnicze, które ułatwiają przedsiębiorcom skuteczne zarządzanie płynnością finansową firmy, w tym zobowiązaniami wobec kontrahentów. Takim rozwiązaniem są np. przelewy natychmiastowe, realizowane w obsługiwanym przez KIR systemie Express Elixir.

Dla tych, którzy wybierają płatność w konkretnym momencie

Przelewy natychmiastowe to usługa, która jest ceniona przez użytkowników ze względu na możliwość realizowania przelewów pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, w czasie liczonym w sekundach. System Express Elixir jest dostępny w trybie ciągłym, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, także w dni wolne od pracy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą decydować o konkretnym momencie przesunięcia środków z rachunku firmy, a także realizować płatności ‘w ostatniej chwili’, w pełni respektując terminy zapadalności zobowiązań.

O tym, że przelewy natychmiastowe są rozwiązaniem przydatnym dla biznesu może świadczyć fakt, że duże banki korporacyjne znalazły się wśród pionierów w gronie instytucji finansowych, wdrażając tę usługę jako pierwsze. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, istotną zaletą przelewu Express Elixir jest wysoki limit pojedynczej transakcji – nawet do 100 tys. zł, przy braku dziennego limitu liczby wykonywanych operacji. To rozwiązanie dobrze się zatem sprawdzi również w przypadku regulowania zobowiązań o znacznej wartości. Środki przekazywane z wykorzystaniem systemu Express Elixir są księgowane na rachunku odbiorcy natychmiast po dokonaniu transakcji, co może wpłynąć na tempo realizacji zamówienia czy wykonania usługi, a w rezultacie usprawnić współpracę z partnerami biznesowymi.

Potwierdzeniem obserwacji, że coraz więcej osób dostrzega znaczenie przelewów natychmiastowych w relacjach biznesowych, są także wyniki badania Wizerunek polskiego sektora bankowego*) zrealizowanego przez ZBP we współpracy z KIR. Respondenci badania wskazywali regulowanie należności służbowych wśród trzech pierwszych odpowiedzi na pytanie o to, w jakich sytuacjach najbardziej przydaje się możliwość realizacji przelewu natychmiastowego.

Dla tych, którzy lubią, kiedy płatności realizują się same

Jeżeli firma cieszy się bieżącą płynnością i ma na koncie bankowym stale dostępne środki finansowe, optymalnym narzędziem do regulowania powtarzających się zobowiązań, również o zmiennej wysokości jest polecenie zapłaty. Od chwili uruchomienia usługi, nad terminowym inicjowaniem płatności czuwa wystawca faktury oraz bank prowadzący rachunek firmowy. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje gwarancję, że cykliczne zobowiązania będą zawsze uregulowane na czas.

Analogiczny efekt, ale dla płatności o stałej wysokości, zapewni uruchomienie na koncie usługi zlecenia stałego. Wystarczy zlecić w bankowości elektronicznej automatyczne przelewanie określonych kwot, w regularnych odstępach czasu. W ten sposób eliminujemy ryzyko, że zapomnimy o jakiejś płatności, narażając się na karne odsetki. Podstawowym warunkiem, jaki musi być spełniony w przypadku obu powyższych usług, jest dostępność na firmowym koncie środków o odpowiedniej wartości.

Warto wspomnieć o funkcjonującym w Europie rozwiązaniu, udostępnianym również przez niektóre banki działające w Polsce, analogicznym do naszego polecania zapłaty, jakim jest SEPA Direct Debit (SDD). Polecenie zapłaty SEPA umożliwia prowadzenie rozliczeń pomiędzy krajami obszaru SEPA (z ang. Single Euro Payments Area – Jednolity Obszar Płatności w Euro), tj. krajami objętymi jednolitymi zasadami funkcjonowania instrumentów płatniczych w Euro. Płatnik oraz wierzyciel zamierzający korzystać z polecenia zapłaty SEPA muszą posiadać rachunki bankowe zlokalizowane w obszarze SEPA, a rozliczenie pomiędzy nimi odbywa się zawsze w unijnej walucie.

Dla tych, którzy potrzebują wsparcia

Niestety, nawet najlepszy dyrektor finansowy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich scenariuszy mogących mieć wpływ na kondycję firmy, jak choćby zawirowania na rynku walutowym czy bankructwo głównego klienta. Co zrobić, gdy nagle zaczyna brakować środków na regulowanie należności?

Przede wszystkim warto wcześniej zadbać o ‘finansową poduszkę’, która pomoże przetrwać trudny okres. Dostępność dodatkowych funduszy możemy zabezpieczyć otwierając linię kredytową w banku. Podstawowym kryterium uzyskania takiego wsparcia jest możliwość udokumentowania zdolności kredytowej, czyli potencjału finansowego firmy i możliwości spłaty zobowiązania. Im lepsza kondycja przedsiębiorstwa, tym większe szanse na uzyskanie atrakcyjnych warunków finansowania.

Dzięki aktywnej linii kredytowej, firma ma swobodny dostęp do dodatkowych środków, kiedy ich potrzebuje. Koszty tej usługi obciążają tylko faktycznie wykorzystane kwoty, a nie całość przyznanego limitu. Jeśli przedsiębiorca nie spłaci wykorzystanego kredytu jednorazowo, tylko w częściach, to odsetki liczone będą od odpowiednio pomniejszonej wartości zadłużenia. Zaletą tego produktu bankowego jest także jego odnawialność, czyli możliwość wielokrotnego wykorzystania przyznanych przez bank środków.

*) Badanie “Wizerunek polskiego sektora bankowego” zrealizowane zostało w marcu 2015 r. w ramach cyklicznego wielotematycznego badania Omnibus, przeprowadzanego przez TNS Polska na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15+. Liczebność próby (N=998).

Źródło: Narodowy Bank Polski