Jak rozliczyć w PIT 2017 darowiznę przekazaną przez internetową zrzutkę

Jak rozliczyć w PIT 2017 darowiznę przekazaną przez internetową zrzutkę
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Darowizny to jedne z nielicznych odliczeń, których można dokonać składając PIT za rok 2017. Darowizny, w tym te przekazywane na internetowych zbiórkach, to jedne z nielicznych odliczeń, których możemy dokonać rozliczając podatek PIT za rok 2017.

Jak rozliczyć w #PIT2017 darowiznę przekazaną przez internetową zrzutkę

Darowiznę przekazaną za pośrednictwem portali finansowania społecznościowego można odliczyć od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania tylko wówczas, kiedy darowizna spełnia warunki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co więcej, portale finansowania społecznościowego nie pośredniczą w postępowaniach podatkowych i to do obowiązków podatnika należy złożenie odpowiedniej deklaracji i wykazanie, że dokonana darowizna spełniała warunki dla jej odliczenia.

Ile i kto może odliczyć darowiznę?

Dokonane darowizny można odliczyć od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym, jeżeli podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Odliczenia może także dokonać przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, choć w tym ostatnim przypadku darowiznę można będzie odliczyć od przychodu. Nie można natomiast odliczyć darowizny, jeżeli podatnik rozliczał się w formie karty podatkowej lub korzysta z liniowej stawki podatku. – Łączna kwota wszystkich darowizn, które zostaną przekazane w danym roku podatkowym, może zostać odliczona od dochodu podatnika w maksymalnej wysokości 6%. Przykładowo, jeżeli w danym roku podatnik zarobił łącznie 50.000 zł, maksymalna wysokość darowizn, którą można odliczyć od dochodu wyniesie 3.000 zł – wyjaśnia Paweł Maliszewski, prawnik portalu zrzutka.pl.

Jakie darowizny można odliczyć od podatku PIT?

Trzeba mieć na uwadze, że nie każda darowizna może być odliczona od podatku. Zasady odliczania darowizn określają przepisy art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętać należy, że niezależnie od celu, na jaki pieniądze zostały przeznaczone, nigdy nie można odliczyć darowizny dokonanej na rzecz osoby fizycznej. Odliczone mogą być wyłącznie darowizny przekazane organizacjom zajmującym się działalnością społecznie użyteczną, przy spełnieniu odpowiednich warunków. Zgodnie z art. 26 ust. 1. pkt 9) ustawy o PIT, od podstawy obliczenia podatku odliczone mogą być wyłącznie darowizny dokonane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, m.in. cele: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej czy działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ponadto, odliczyć można również darowizny dokonane na cele kultu religijnego lub krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie ustawy i litrów oddanej krwi lub jej składników. W przypadku wątpliwość czy organizacja, która na rzecz podatnika miała przekazać pieniądze spełnia wymogi dotyczące późniejszego uznania darowizny za możliwą do odliczenia, należy skontaktować się z organizatorem danej zrzutki.

Formalności, w tym potwierdzenie darowizny

W celu odliczenia darowizny od podstawy obliczenia podatku, konieczne będzie złożenie w urzędzie skarbowym formularza PIT/O wraz z odpowiednim dla podatnika standardowym formularzem PIT.

Darowizna musi być także udokumentowana, np. w postaci dowodu wpłaty na konto obdarowanej organizacji. I tu mogą pojawić się problemy. – Portale crowdfundingowe, poprzez które często przekazywane są darowizny, nie prowadzą zazwyczaj odrębnych rachunków dla każdego organizatora danej zbiórki, lecz korzystają z pośrednictwa instytucji płatniczych takich jak np. PayU. W tytule przelewu wpisywany jest więc tylko kod. Nie ma tam słowa „darowizna”, nie jest też podany ostateczny odbiorca. Dla fiskusa taki przelew nie zawsze jest wystarczającym potwierdzeniem – tłumaczy Paweł Maliszewski, prawnik z zrzutka.pl. – W niektórych przypadkach środki zgromadzone na wielu różnych zbiórkach trafiają najpierw na jedno konto bankowe, a dopiero po uzyskaniu odpowiedniej dyspozycji od organizatora zbiórki, przekazywane są na jego rachunek. Taki przelew jest dokonywany zbiorczo, nie posiada zazwyczaj wyszczególnienia kwot uzyskanych od konkretnych darczyńców. Uniemożliwia to przedstawienie przez darczyńcę bankowego potwierdzenia przelewu, z którego wynika, jaką faktycznie kwotę przekazał – dodaje Maliszewski.

Prawnik z zrzutka.pl podkreśla dodatkowo, że ustawa o PIT nie wymaga, aby darowizna musiała być przekazana bezpośrednio na rachunek obdarowanego. Nie powinno wiec mieć znaczenia to, jak technicznie pieniądze zostały przekazane z rachunku darczyńcy na konto obdarowanego. Urzędnicy skarbowi powinni więc akceptować wszystkie dokumenty, które mogą to potwierdzić. Może to być np. oświadczenie wystawione przez dany portal crowdfundingowy w połączeniu z potwierdzeniem przelewu dokonanego za jego pośrednictwem na rzecz obdarowanej organizacji. Portal zrzutka.pl wystawia obecnie użytkownikom takie dodatkowe dokumenty, potwierdzające przeznaczenie środków wpłaconych na zbiórkę.

Ministerstwo Finansów informuje, że do skorzystania z ulgi potrzebne jest potwierdzenie otrzymania darowizny od obdarowanego, z którego będzie wynikało, że pieniądze wpłynęły na jego rachunek.

Źródło: Zrzutka.pl