Jak ożywienie gospodarcze w strefie euro wpłynie na polską gospodarkę?

Jak ożywienie gospodarcze w strefie euro wpłynie na polską gospodarkę?
Fot. stock.adobe.com /RVNW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ekonomiści Credit Agricole Bank Polska w dzisiejszej MAKROmapie poświęcają szczególną uwagę powracającemu ożywieniu gospodarczemu w strefie euro. Przedstawiamy fragment ich dzisiejszej analizy poświęcony tej kwestii.

Polska gospodarka jest silnie zintegrowana z gospodarką strefy euro, a w szczególności z gospodarką niemiecką. Stąd perspektywy gospodarcze w strefie euro, w tym w Niemczech, są kluczowe z punktu widzenia realizacji naszego scenariusza wzrostu gospodarczego w Polsce. Celem poniższej analizy jest przedstawienie prognoz Grupy Crédit Agricole dla strefy euro i Niemiec na lata 2023-2024 oraz ich implikacji dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce.

W ostatnich kwartałach mamy do czynienia z wyraźnym spowolnieniem wzrostu gospodarczego w strefie euro. Wynika ono z osłabienia inwestycji z uwagi na rosnące stopy procentowe i podwyższoną niepewność związaną z wojną w Ukrainie, a także z wyhamowania konsumpcji ze względu na wysoką inflację obniżającą siłę nabywczą gospodarstw domowych.

Uważamy, że w I kw. 2023 r. kwartalna dynamika PKB w strefie euro osiągnęła swoje minimum lokalne (-0,1% w I kw. 2023 r. wobec 0,0% w IV kw. 2022 r.) i kolejne kwartały przyniosą jej stopniowy wzrost.

strefa euro wykres 1 MAKROmapa

W kolejnych kwartałach ożywienie gospodarcze w strefie euro będzie wspierane przede wszystkim przez wyższą konsumpcję wraz z oczekiwanym przez nas spadkiem inflacji oddziałującym w kierunku zwiększenia siły nabywczej gospodarstw domowych.

W naszym scenariuszu zakładamy, że w II kw. 2023 r. realna dynamika dochodów do dyspozycji w strefie euro osiągnie dodatnią wartość. Warto jednocześnie zauważyć, że czynnikiem stabilizującym konsumpcję jest spadek stopy oszczędności, która obniżyła się do poziomów sprzed wybuchu pandemii.

Przeciwny wpływ na dynamikę wzrostu PKB w kolejnych kwartałach będzie miało natomiast dalsze obniżenie inwestycji wynikające z zakładanej przez nas kontynuacji zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC. Oczekujemy, że EBC podniesie stopy procentowe jeszcze o 50pb w maju oraz o 25pb w czerwcu.

Wówczas główna stopa procentowa osiągnie docelowy poziom 4,25%, a stopa depozytowa 3,75%. Warto jednocześnie podkreślić, że skala spadku inwestycji ograniczana będzie przez spadek cen dóbr pośrednich, a także realizację projektów finansowanych przy wykorzystaniu środków unijnych.

W konsekwencji prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w strefie euro zmniejszy się w 2023 r. do 0,6% wobec 3,5% w 2022 r., a w 2024 r. wzrośnie do 1,2%.

Czytaj także: Kraje strefy euro lepiej radzą sobie z inflacją

Tempo wzrostu PKB w Niemczech w 2023 r. zmniejszy się do -0,1%

Prognozowana przez nas ścieżka wzrostu gospodarczego dla Niemiec jest zbliżona do scenariusza dla całej strefy euro, choć uważamy, że obniżenie aktywności w niemieckiej gospodarce było o wiele głębsze.

Prognozujemy, że w I kw. kwartalna dynamika PKB w Niemczech wyniosła -0,3% wobec -0,4% w IV kw. 2022 r., co oznacza, że kraj ten odnotował techniczną recesję rozumianą jako spadek PKB przez dwa kwartały z rzędu.

Podobnie jak w przypadku całej strefy euro uważamy, że od II kw. br. obserwowane będzie stopniowe ożywienie wzrostu gospodarczego w Niemczech wynikające przede wszystkim ze wzrostu konsumpcji. Będzie ona dodatkowo wspierana przez programy pomocowe uruchomione przez niemiecki rząd (m.in. jednorazowe czeki dla emerytów i studentów, dotowanie transportu publicznego, obniżka VAT na paliwo oraz zamrożenie cen energii, gazu i ciepła dla gospodarstw domowych).

W efekcie prognozujemy, że tempo wzrostu PKB w Niemczech w 2023 r. zmniejszy się do -0,1% wobec 1,9% w 2022 r., a w 2024 r. wzrośnie do 1,0%.

Niemcy strefa euro wykres 2 MAKROmapa

Czytaj także: W strefie euro problemy z kredytami hipotecznymi mniej dolegliwe niż w Polsce

Scenariusz „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki

Jednocześnie uwzględniając napływające w ostatnim czasie indeksy PMI dla strefy euro, w tym Niemiec, wskazujące na wyraźne ożywienie aktywności w obszarze wspólnej waluty dostrzegamy ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. (por. MAKROmapa z 27.03.2023).

Głównym źródłem obserwowanej w ostatnich miesiącach silnej poprawy koniunktury w strefie euro była wyższa aktywność w usługach, gdzie ożywienie ma szeroki charakter sektorowy i jest widoczne m.in. w sektorze finansowym, na rynku nieruchomości, turystyce, IT oraz ochronie zdrowia.

W przypadku przetwórstwa ostatnie miesiące przyniosły stagnację, niemniej na uwagę zasługuje poprawiająca się sytuacja w branży motoryzacyjnej, wspierana przez postępującą odbudowę łańcucha dostaw w tym sektorze.

Przedstawione wyżej perspektywy wzrostu gospodarczego dla strefy euro oraz Niemiec stanowią wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki.

Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się, jednak pozostanie ona dodatnia (1,2% r/r wobec 4,9% w 2022 r.), a obniżonej dynamice PKB nie będzie towarzyszyć znaczący wzrost bezrobocia.

Jakub Borowski, Główny Ekonomista;

Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista;

Jakub Olipra, Starszy Ekonomista.

MAKROmapa, Credit Agricole Bank Polska SA

Źródło: BANK.pl