Jak dostać dopłatę do kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez firmę?

Jak dostać dopłatę do kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez firmę?
Fot. stock.adobe.com / New Africa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nawet do 40 mln EUR dofinansowania kosztów zakupu energii elektrycznej mogą uzyskać przedsiębiorcy prowadzący energochłonną działalność przemysłową w wyniku uruchamianego w sierpniu programu wsparcia przemysłowych przedsiębiorstw energochłonnych, informują eksperci kancelarii Kochański i Partnerzy.

Budżet programu wsparcia 5,5 mld złotych. Jak czytamy na stronach Kancelarii można w łatwy sposób sprawdzić czy dana firma może ubiegać się o dofinansowanie. Należy sprawdzić czy koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły co najmniej 3% wartości produkcji?, czy w ostatnim zamkniętym roku obrotowym z prowadzonej przeważającej działalności wpisanej do KRS osiągnięto łącznie co najmniej 50% przychodów?

Ważna jest też odpowiedź na pytanie jaka była przeważająca działalność firmy w ostatnim zamkniętym roku obrotowym?

Eksperci Kochański i Partnerzy zapewniają, ze odpowiedź twierdząca na pyt. 1 i 2 to szansa na nawet 40 mln EUR dofinansowania.

  Wysokość i warunki uzyskania dofinansowania

  Program zakłada wsparcie w formie podstawowej i zwiększonej.

  Pomoc podstawową będzie mogło uzyskać przemysłowe przedsiębiorstwo energochłonne, którego przeważająca działalność znajduje się w katalogu „B” lub „C” PKD, a koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły co najmniej 3 proc. wartości produkcji

  Przez wartość produkcji sprzedanej należy rozumieć przychód uzyskany ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku VAT), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Wartość ta nie obejmuje wartości produktów i usług sprzedanych, które nie były wytworzone przez przedsiębiorcę, lecz zostały zakupione od dostawców zewnętrznych w celu odsprzedaży.

  Wysokość wsparcia przewidziano na poziomie 50 proc. kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczonych łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

  Pomoc zwiększoną będzie mogło uzyskać przedsiębiorstwo spełniające także poniższe dodatkowe warunki:

  • Prowadzi przeważającą działalność w branżach określonych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności (m.in. działalność wydobywcza, górnicza, energochłonna produkcja przemysłowa)
  • W 2023 r. odnotowało ujemny wynik finansowy EBITDA lub spadek tego wskaźnika o 40 proc. względem 2021 r.
  • Do końca I kwartału 2024 r. przedstawi plan zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30 proc. otrzymanej pomocy

  Ograniczenia i wyłączenia

  Przedsiębiorcy uprawnieni (w okresie wnioskowanym) do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej na podstawie ustawy z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, będą mogli wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

  Wsparcia nie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, którzy zalegają z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa i składek na ubezpieczenia społeczne oraz przedsiębiorcy objęci sankcjami nałożonymi w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

  Źródło: Kochański & Partners