Jak będzie wyglądać bankowość spółdzielcza w2020 roku?

Jak będzie wyglądać bankowość spółdzielcza w2020 roku?
Andrzej Nowakowski, Asseco Poland.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Duża dynamika zmian regulacyjnych, rosnące oczekiwania klientów, potrzeba wzrostu efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów, a także nieustająca konkurencja ze strony banków komercyjnych - to wyzwania, z jakimi będą się mierzyć banki spółdzielcze. O tym, co czeka je w 2020 roku oraz w jaki sposób mogą one w pełni wykorzystać swój potencjał mówi Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Miniony rok przyniósł wiele zmian w sektorze banków spółdziel­czych. Które z nich były największym wyzwaniem?

Rok 2019 był  dla bankowości spół­dzielczej kolejnym rokiem niosą­ cym ze sobą  prawdziwe „tsunami regulacyjne”. Najważniejszą i naj­bardziej wymagającą zmianą  było wprowadzenie Dyrektywy PSD2. Było to duże wyzwanie dla wszyst­kich banków i w mojej opinii banki spółdzielcze poradziły sobie lepiej niż komercyjne.

Powstały dwa huby zrzeszeniowe, w tym hub SGB-Banku, którego twórcą jest Asseco Poland. Trzeci to Centrum Usług Internetowych, dostępny dla  ponad stu banków. Za jego pośrednictwem Asseco udostępniło bankom spółdziel­czym wszystkie zmiany związane z wdrożeniem Polish  API. W 2019 roku zleciliśmy też i przekazaliśmy bankom spółdzielczym wyniki nie­ zależnego audytu technologiczne­ go i prawnego wdrożonego przez nas rozwiązania, który był wymaga­ ny przez Komisję Nadzoru Finanso­wego.

W jakim kierunku będzie się rozwijał sektor w 2020 roku? Jakle tren­dy IT odegrają tu największą rolę?

Kluczowe znaczenie będzie mia­ło uwspólnianie usług. Poprawi to efektywność funkcjonowania banków spółdzielczych i pozwoli na redukcję kosztów, zwiększając ich konkurencyjność oraz perspektywy rozwoju. Ważnym trendem będą też rozwiązania mobilne. Z powodu rosnących wymagań klientów, presji redukcji kosztów i ograniczeń rynku pracy banki spółdzielcze będą coraz częściej wykorzystywały rozwiązania w modelu chmu­rowym.

Dlaczego uwspólnianie usług od­grywa tak dużą rolę?

Większość banków spółdzielczych posiada w ofercie dużo różnych produktów bardzo często więcej, niż banki komercyjne. Aby ograni­czyć  koszty funkcjonowania, banki powinny iść w kierunku po pierwsze redukcji ich liczby, a po drugie uwspólniania usług, ponieważ to pozwoli na oferowanie ich  na jak najwyższym poziomie przy  konku­rencyjnym poziomie kosztów

Czyli kluczem do sukcesu jest współpraca?

Tak, tym bardziej, że banki spół­dzielcze są  podmiotami, które potrafią się porozumieć i wspólnie wypracować najlepsze dla każdej ze stron rozwiązanie. Widać to na przykładzie projektu Zintegrowa­nego Rozwiązania Zrzeszeniowe­ go, który realizujemy z SGB-Bank. Asseco odpowiada w tym projekcie  między innymi za bankowość internetową i system transakcyjny. Inny  unikalny projekt to Wspólna Platforma Informatyczna realizowana z bankami Grupy BPS. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które można określić jako „bank w gniazdku”, zawierające wszyst­ko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa: system transakcyjny, bankowość internetową i mobilną, pulpit opiekuna klienta, zdefiniowane procesy workflow, hurtownię danych, systemy zarządzania ryzykiem.

Co dokładnie banki zyskują dzięki wspólnym działaniom?

Współpraca Banku Spółdzielczego w Płońsku i Banku Spółdzielczego w Lubaczowie zaowocowała np. budową optymalnego planu kont i wspólnych procesów sprzedażo­wych. Banki wymieniały się własny­ mi doświadczeniami i pomysłami, by znależć jak najlepsze rozwiązanie. Banki spółdzielcze mają dziś potężny problem z zatrudnianiem kom­petentnych specjalistów. Asseco stara się odciążyć swoich klientów w tym obszarze. W ramach takich projektów, jak Wspólna Platforma Informatyczna, wdrażamy zdefi­niowane procesy workflow, które pozwalają sprawniej przygotować personel do nowej roli. To eliminuje możliwość popełnienia błędu i konieczność rekrutowania bankowców z dużym doświadczeniem. Bank zatrudnia pracowników przy­ gotowanych do sprzedaży, system w pełni automatyzuje ich pracę. Czas otwarcia rachunku bieżącego czy udzielenia kredytu gotówkowe­ go to mniej niż kwadrans.

Czy Open Banking fintachy będą miały w 2020 duży wpływ na działalność tego sektora?

Są to kwestie, których banki spół­dzielcze nie odczuwają jeszcze w takim stopniu, jak banki komer­cyjne. Bankowość spółdzielcza rozwija się jednak bardzo dynamicznie i część banków widzi szansę we współpracy z fintechami, zarówno dla siebie, jak i dla swoich klientów. W Asseco jesteśmy gotowi na nad­ chodzące wyzwania i będziemy wspierać naszych  klientów, ponie­ waż zależy nam, by mogli rozwijać się i aktywnie działać w sektorze bankowym.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK