Instytucje finansowe będą mogły emitować instrumenty kapitałowe wyposażone w mechanizm absorpcji strat

Instytucje finansowe będą mogły emitować instrumenty kapitałowe wyposażone w mechanizm absorpcji strat
Fot. stock.adobe.com / Fotokon
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która wprowadza m.in. zasady emisji obligacji kapitałowych, wyposażonych w mechanizm absorpcji strat. Projekt przewiduje też wprowadzenie, zgodnie z prawem UE, instrumentu pokrycia niedoborów wymaganego kapitału przez wsparcie dla instytucji, które złożą w tej sprawie wniosek do Skarbu Państwa.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zgodnie z projektem, banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji będą mogły emitować instrumenty kapitałowe, które wyposażone są w mechanizm absorpcji strat. Rozwiązanie pozwoli pozyskać tym instytucjom dodatkowy kapitał, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Chcemy tworzyć dobre prawo dla rynku kapitałowego na każde czasy

Zasady emisji obligacji kapitałowych

„Wprowadzone zostaną zasady emisji obligacji kapitałowych. Określony zostanie także katalog instytucji, które będą mogły emitować te obligacje. Będzie to bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń oraz krajowy zakład reasekuracji.

Rozwiązanie przyczyni się do zwiększenia bazy kapitałowej tych instytucji oraz może pozytywnie oddziaływać na ich konkurencyjność i poziom stabilności finansowej” – napisano w komunikacie rządu.

„Emisja instrumentów kapitałowych na prawie polskim umożliwi rozstrzyganie kwestii spornych między emitentami a nabywcami przed sądami w Polsce, a nie sądami innych państw członkowskich. Dzięki temu wzmocniona zostanie ochrona polskich konsumentów w tym zakresie. Umożliwione będzie podwyższenie kapitału zakładowego w drodze zamiany obligacji kapitałowych na akcje” – dodano.

Czytaj także: Wyzwania Bankowości: opresyjne państwo i nieufni przedsiębiorcy

Instrument pokrycia niedoborów kapitałowych

Projekt przewiduje ponadto wprowadzenie, zgodnie z przepisami UE, instrumentu pokrycia niedoborów kapitałowych poprzez wsparcie dla instytucji, które wystąpią z wnioskiem do Skarbu Państwa o pomoc w osiągnięciu obowiązujących wymogów kapitałowych.

„Chodzi o czasowe objęcie przez Skarb Państwa akcji lub obligacji takich instytucji. Zastosowanie takiego wsparcia będzie mieć charakter zapobiegawczy i czasowy oraz nakładać będzie na instytucję obowiązek realizacji planu mającego zapobieżenie poważnym zaburzeniom w gospodarce” – napisano.

Proponowane rozwiązania wejdą w życie 1 października 2023 r., z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących BFG, systemu gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj także: Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Fundacja GPW | Nauczyć Polaków inwestowania

Źródło: PAP BIZNES