Inflacja silnie podwyższona przynajmniej do połowy 2023 roku; minutes RPP

Inflacja silnie podwyższona przynajmniej do połowy 2023 roku; minutes RPP
Fot. stock.adobe.com/Radosaw
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja przynajmniej do połowy 2023 roku będzie silnie podwyższona - takie zdanie wyrażała część członków Rady Polityki Pieniężnej, podczas wrześniowego posiedzenia, wynika z opisu przebiegu tego spotkania.

„Dyskutując o perspektywach inflacji w Polsce zaznaczano, że według aktualnych prognoz w najbliższych miesiącach inflacja pozostanie zbliżona do obecnego poziomu. Członkowie Rady podkreślali, że ścieżka cen w przyszłym roku będzie silnie uzależniona od decyzji co do Tarczy Antyinflacyjnej oraz skali wzrostu cen regulowanych. Część członków Rady oceniała, że prawdopodobnie przynajmniej do połowy 2023 r. inflacja pozostanie silnie podwyższona, przy czym – ze względu na trudne do przewidzenia czynniki regulacyjno-podażowe, w tym dalszy przebieg wojny w Ukrainie czy kształtowanie się sytuacji na europejskim rynku surowców, a także niepewność co do skali oczekiwanego spowolnienia światowej i europejskiej gospodarki – obecnie formułowane prognozy nadal obarczone są bardzo wysoką niepewnością” – napisano.

Czytaj także: RPP nie podniesie już stóp procentowych, bez względu na wyniki projekcji inflacji?

Członkowie Rady wskazywali jednocześnie, że istotne podwyższenie stóp procentowych NBP dokonane w ciągu ostatniego roku wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny oraz obniżeniem dynamiki aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach.

Czytaj także: Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy zaskakującą decyzję ws. stóp procentowych; co dalej z inflacją?

Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także wg RPP umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Jednocześnie niektórzy członkowie Rady oceniali, że proces dezinflacji może być ograniczany ze względu na możliwe poluzowanie polityki fiskalnej.

Efekty prowadzonej polityki pieniężnej

Odnosząc się do efektów prowadzonej polityki pieniężnej, część członków Rady zwracała uwagę, że dokonany od października 2021 r. silny wzrost stóp procentowych NBP przełożył się na istotny wzrost oprocentowania kredytów i depozytów, co skutkuje w szczególności spadkiem akcji kredytowej dla gospodarstw domowych oraz przesuwaniem środków gospodarstw domowych z rachunków bieżących na lokaty terminowe lub na zakup obligacji skarbowych.

Skutki wprowadzenia wakacji kredytowych

Niektórzy członkowie Rady zaznaczali jednocześnie, że wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych skierowanych do wszystkich kredytobiorców hipotecznych osłabia efekt dokonanego zacieśnienia polityki pieniężnej NBP.

Członkowie Rady ocenili, że nadal występuje ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. W związku z tym Rada uznała, że – dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie – należy ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższanie stóp procentowych NBP będzie oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych oraz aprecjacji złotego.

Członkowie Rady wskazywali, że dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę.

Dalszy spadek dynamiki PKB rdr

Członkowie Rady oceniali we wrześniu, że w kolejnych kwartałach należy oczekiwać dalszego obniżania się rocznej dynamiki PKB, przy znacznej niepewności dla prognoz – wynika z opisu przebiegu wrześniowego posiedzenia RPP.

„Odnosząc się do danych miesięcznych, zwracano uwagę, że dane o produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej w lipcu oraz wskaźniki koniunktury za sierpień sugerują, że roczna dynamika aktywności gospodarczej w III kw. br. także się obniży. W lipcu obniżyła się bowiem zarówno dynamika produkcji przemysłowej, jak i budowlano-montażowej oraz spowolniła sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym, w tym sprzedaż dóbr trwałego użytku była niższa niż przed rokiem” – napisano.

„W sierpniu pogorszyły się z kolei odczyty wskaźników ufności konsumenckiej i nastąpił kolejny spadek PMI w przemyśle. Członkowie Rady oceniali zatem, że w kolejnych kwartałach należy oczekiwać dalszego obniżania się rocznej dynamiki PKB, przy czym prognozy obarczone są obecnie znaczną niepewnością. Wskazywano, że negatywnie na aktywność wpływają m.in. silne wzrosty cen energii i jej nośników, choć efekty te będzie łagodzić przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej czy wprowadzenie dodatków węglowych i dopłat do ogrzewania” – dodano.

Dobra sytuacja na rynku pracy

W trakcie dyskusji zaznaczano, że sytuacja na rynku pracy pozostaje bardzo dobra, co jest odzwierciedlone w rekordowo niskiej stopie bezrobocia oraz utrzymującym się wyraźnym wzroście wynagrodzeń.

Wskazywano, że bezrobocie w lipcu pozostało na historycznie niskim poziomie, a zatrudnienie w przedsiębiorstwach nadal rosło. Wskazywano, że dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w lipcu wyniosła 15,8 proc., jednak jej wzrost wobec poprzedniego miesiąca był w znacznej mierze efektem wypłaty nagród w niektórych branżach.

Członkowie Rady zwracali przy tym uwagę, że liczba wakatów od kilku miesięcy spada, co może sygnalizować zapełnianie miejsc pracy, ale również pewien spadek popytu na pracę.

Czytaj także: RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zaskakująca decyzja >>>

RPP we wrześniu podwyższyła stopy procentowe o 25 pb., w tym referencyjną do 6,75 proc., zwiększając łączną skalę zacieśnienia polityki do 665 pb. W październiku Rada pozostawiła stopy na niezmienionym poziomie.

Źródło: PAP BIZNES