GUS: wynik finansowy banków wyniósł 10,6 mld zł za trzy kwartały 2017 r.

GUS: wynik finansowy banków wyniósł 10,6 mld zł za trzy kwartały 2017 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wynik finansowy netto sektora bankowego za trzy kwartały 2017 r. wyniósł 10,55 mld zł, czyli o 7,1% mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Suma bilansowa wzrosła w tym czasie o 5,2% i wyniosła 1 752,3 mld zł.

Wynik finansowy banków wyniósł 10,6 mld zł za trzy kwartały 2017 r. - podał #GUS

Wynik finansowy netto w okresie I-IX 2017 r. wyniósł 10,6 mld zł, na co składały się zyski netto 602 banków w kwocie 10,9 mld zł oraz straty netto o wartości 0,4 mld zł 16 banków (11 komercyjnych, w tym 7 oddziałów instytucji kredytowych oraz 5 spółdzielczych) – podał GUS.

Wynik działalności bankowej wyniósł 45,9 mld zł, co oznacza wzrost o 1,1% w skali roku. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 10,9% r/r 31,4 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zwiększył się o 8,8% do 10,3 mld zł.

Koszty działania banków wzrosły do 24,6 mld zł

Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz z tytułu różnic kursowych netto zmniejszył się o 16,5%, osiągając wartość 2,5 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były niższe o 12,6% i wyniosły 1,1 mld zł.

GUS podał również, iż koszty działania banków wzrosły o 3,4% do 24,6 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,3% tych kosztów, tj. 12,4 mld zł (wzrost o 3,9%). Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o 2,9% do 12,2 mld zł, głównie z powodu kosztów z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych oraz z tytułu wpłat banków na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ile wyniosła suma bilansowa sektora bankowego?

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 5,5 mld zł (o 3,4% więcej), z czego 99,5% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Rezerwy zmniejszyły się o 47,1% do poziomu 0,4 mld zł.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 3,8% w skali roku osiągnął wartość 14,2 mld zł.

Suma bilansowa sektora bankowego wyniosła 1 752,3 mld zł na koniec września i była o 5,2% wyższa niż rok wcześniej.

Kredyty dla przedsiębiorstw w większości dla MŚP

Największą pozycją aktywów były kredyty i inne należności, ich wartość wyniosła 1 230,1 mld zł (wzrost o 4,8%) i stanowiły one 70,2% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, osiągnęły one wartość 1 492,5 mld zł (o 5,1% więcej niż rok wcześniej), co stanowiło 85,2% pasywów – podał Urząd.

Kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu wyniosły 1 042,7 mld zł (wzrost o 4,3%), w tym kredyty dla przedsiębiorstw – 367,2 mld zł (wzrost o 6,0%) i dla gospodarstw domowych – 668,7 mld zł (więcej o 3,3%).

Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (56,6%) zaciągnięte przez MŚP. W kredytach gospodarstw domowych 80,8% stanowiły łącznie kredyty na nieruchomości mieszkaniowe (395,0 mld zł, w tym 115,6 mld zł w CHF) i kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (145,1 mld zł).

Kapitały własne banków się zwiększyły

Depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 019,0 mld zł (wzrost o 5%). Wartość depozytów bieżących sektora niefinansowego zwiększyła się o 14,1%, a depozytów terminowych obniżyła się o 5,5%.

Działalność operacyjną w końcu września 2017 r. prowadziło 618 banków, tj. o 5 mniej niż rok wcześniej na skutek spadku liczby banków spółdzielczych do 555 (cztery banki spółdzielcze połączyły się z innymi bankami spółdzielczymi, a jeden bank spółdzielczy zakończył działalność z powodu ogłoszenia upadłości).

Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63. Liczba oddziałów instytucji kredytowych zwiększyła się do 28 (o 2 więcej – dwa banki ze 100% udziałem kapitału zagranicznego zostały przekształcone w oddziały instytucji kredytowych oraz działalność rozpoczęły dwa nowe oddziały instytucji kredytowych, a dwa oddziały instytucji kredytowych zakończyły działalność decyzją swoich właścicieli)- podał także GUS.

Kapitały własne banków zwiększyły się o 7,6% do 196,1 mld zł na koniec września 2017 r.

Źródło: ISBnews