EDS raport: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Sprawozdanie z wykonania w roku 2016 uchwały w sprawie „Polityki prorodzinnej dla miasta Poznania na lata 2016–2020” w okresie lipiec 2016–czerwiec 2017

EDS raport: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania. Sprawozdanie z wykonania w roku 2016 uchwały w sprawie „Polityki prorodzinnej dla miasta Poznania na lata 2016–2020” w okresie lipiec 2016–czerwiec 2017
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Miasta Poznania uchwałą Nr XXXIII/523/VII/2016 z 12 lipca 2016 r. przyjęła Politykę prorodzinną dla miasta Poznania na lata 2016-2020. Jej celem jest przede wszystkim ukształtowanie w świadomości poznaniaków systemu wartości, w którym rodzina i dzieci są priorytetowe, równie ważne są zaś zmiana sytuacji demograficznej i odwrócenie trendu odpływu poznańskich rodzin do gmin ościennych, zwiększenie liczby rodzin w Poznaniu, tworzenie warunków do godzenia obowiązków wobec rodziny z własnymi aspiracjami jej członków oraz tworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej.

Przygotował Jędrzej Solarski,
zastępca prezydenta miasta Poznania,
przewodniczący zespołu ds. polityki prorodzinnej na lata 2016-2020.

Opracowała Sylwia Rogacka,
starszy specjalista ds. koordynacji programów polityki rodzinnej i form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania

Założeniem polityki prorodzinnej dla miasta Pozna­nia jest zagwarantowanie stabilizacji i socjalnego bezpieczeństwa rodzinom mieszkającym na jego terenie, w tym w szczególności: ochrona i promocja zdro­wia, poprawa warunków mieszkaniowych, swoboda wybo­ru formy opieki oraz jej dostępność, dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Przyjęta polityka prorodzinna wyznacza ogólne kierun­ki działań miasta na lata 2016-2020, natomiast działania szczegółowe w poszczególnych obszarach regulowane są odrębnymi dokumentami.

1. Utworzenie i uruchomienie miejsca przyjaznego rodzinie – Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Zarządzeniem Nr PCŚ-I.090.22.2016 Dyrektora Poznań­skiego Centrum Świadczeń z 18 lipca 2016 r. powołano Zespół ds. Wdrożenia Centrum Inicjatyw Rodzinnych w Po­znańskim Centrum Świadczeń.

27 września Rada Miasta Poznania podjęła uchwa­łę w sprawie nadania statutu Poznańskiego Centrum Świadczeń, w dokumencie tym dodano zapis dotyczą­cy utworzenia i funkcjonowania Centrum Inicjatyw Ro­dzinnych.

Zadaniem centrum jest w szczególności promowanie rodziny oraz wspieranie jej rozwoju. Szczególną rolą jest budowanie przestrzeni do dialogu oraz integracji lokalnych społeczności. Centrum stanowi ważny ośro­dek doradczy i informacyjny na mapie Poznania, pełni rolę eksperta w zakresie wiedzy o rodzinie i dla rodziny oraz wykonuje i wspiera realizację zadań wynikających z przyjętej przez miasto Poznań strategii oraz progra­mów z zakresu polityki prorodzinnej. Uruchomiono je 19 grudnia 2016 r.

Centrum Inicjatyw Rodzinnych funkcjonuje w formie dwu­letniego pilotażu, jest pierwszą taką instytucją w Polsce, podobne działają np. w Hanowerze czy Ostrawie. Promuje elastyczne formy zatrudnienia, jest czynne w godzinach 10.00-18.00 (aby umożliwić korzystanie z jego usług oso­bom pracującym). Jego zadania to:

 1. Wydawanie kart dla rodzin 3+.
 2. Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego (świad­czenia, oferta z zakresu kultury, sportu, edukacji, zdrowia).
 3. Wydawanie certyfikatów,,Miejsce Przyjazne Rodzinie”.
 4. Realizacja projektów z zakresu polityki prorodzinnej miasta Poznania.
 5. Poradnictwo prorodzinne (zewnętrzni eksperci – opcja umawiania na wizyty, prelekcje).
 6. Organizacja wydarzeń dla rodziny (np. Dzień Dziecka, mikołajki inne) – przygotowanie kalendarium poznańskiej rodziny na dany rok wraz z wykazaniem przedsię­wzięć realizowanych przez CIR na jej rzecz.

Centrum Inicjatyw Rodzinnych (CIR) zostało oddane do dyspozycji wszystkim poznańskim rodzinom, które poszukują alternatywy pozaszkolnej edukacji dla swoich dzieci, zajęć kulturalnych lub sportowych. Promuje rodzinę i jej rozwój, wspiera inicjatywy międzypokoleniowe, doradza w zakresie wiedzy o rodzinie i dla rodziny, informuje miesz­kańców Poznania.

CIR, realizując politykę prorodzinną, dąży do poznania potrzeb rodzin związanych z ich funkcjonowania w życiu codziennym. Instytucja angażuje społeczność lokalną do tworzenia wielu ciekawych inicjatyw i organizowania projektów dla wszystkich poznaniaków niezależnie od wieku. Jednym z jej zadań jest wydawanie kart dla rodzin 3+, przy czym obsługa klienta odbywa się w wyjątkowo przyjaznych rodzinie warunkach.

Centrum dysponuje ofertami poznańskich: żłobków, przedszkoli i szkół, informacjami dotyczącymi kultury, sportu oraz możliwości spędzania wolnego czasu. W no­wym oddziale Poznańskiego Centrum Świadczeń (PCŚ) można także uzyskać informacje dotyczące zakresu dzia­łalności PCŚ oraz innych urzędów, które swoją świadczą usługi na rzecz rodzin.

Korzystaniu z usług CIR sprzyja rodzinna, domowa atmosfe­ra oraz dogodna lokalizacja w centrum miasta. Znajduje się ono w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 44. W pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania CIR podjęto współ­pracę z przeszło 50 podmiotami i podpisano 8 porozu­mień o współpracy kierunkowej. Zrealizowano 13 projek­tów i 75 wydarzeń dedykowanych rodzinie (informacyjne, doradztwo – w tym prawne, edukacyjne, kulturalne, pro­filaktyczne i prozdrowotne). W ramach projektu „Czytam i Czuję” CIR odwiedziło 27 przedszkoli, zajęciami objęto 679 przedszkolaków. Odbyło się 12 dyżurów z poradami prawnymi w ramach projektu „Mamy Prawa”. W sumie CIR w pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania odwie­dziło 2942 osób. Tworzy ono również ofertę informacyjną dla poznańskich rodzin poprzez funkcjonowanie strony www – zamieszczono 210 materiałów zawierających ofer­ty dla rodzin i newslettery, moderowano profilu na Facebo­oku i bazę informacyjną, która zawiera 2187 pozycji ofert dla rodziny.

Na działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych w roku 2016 przeznaczono 240 000 zł, zaś na 2017 r. 454 988 zł.

2. Zaprojektowanie i realizacja programów wspierających rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej

2.1. Realizacja świadczeń rodzinnych

W realizacji wypłat świadczeń materialnych zabezpiecze­nia społecznego jednostką wyspecjalizowaną jest Poznańskie Centrum Świadczeń. Prowadzi ono obsługę po­znańskich rodzin w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w ramach swoich zadań statutowych (a w szczególności w zakresie: wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych 500+, pomocy mieszkaniowej – dodatki mieszkaniowe i energetyczne, pomocy materialnej dla uczniów).

Do centrum z wnioskiem o ustalenie uprawnień do okre­ślonej grupy świadczeń zwróciło się:

 • 16 000 rodzin – korzystających z systemu świadczeń rodzinnych;
 • 3000 wnioskodawców – korzystających ze świadczeń alimentacyjnych;
 • 35 000 rodzin – korzystających ze świadczeń wy­chowawczych 500+, które wypłacane jest dla ponad 42 500 dzieci w Poznaniu;
 • 6000 gospodarstw domowych korzystających z dodat­ków mieszkaniowych i energetycznych;
 • 2000 rodzin, korzystających ze świadczenia w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

2.2. Rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem wsparcia finansowego dla rodzin

Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem wsparcia finansowe­go dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3. Zarządzeniem Pre­zydenta Miasta Poznania Nr 848/2016 z 6 grudnia br. został powołany zespół, który zajmuje się analizą sytuacji demo­graficzno-ekonomicznej poznańskich rodzin (na podstawie dostępnych opracowanych diagnoz), oraz ustalaniem bene­ficjentów wsparcia, warunków i kryteriów jego przyznawania.

2.3. Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu

Rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, w tym material­nej, mogą uzyskać wsparcie zgłaszając się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Wspiera on poznańskie rodziny także poprzez działania integrujące lokalne społeczności, jak również kulturalno-edukacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w I połowie 2017 r. podejmował działania w obszarze pracy na rzecz rodziny poprzez realizację programu wsparcia specjali­stycznego wybranych zadań w projekcie poprawa dostę­pu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania, organizację festynów rodzinnych oraz wolontariatu. Dodatkowym przedsięwzięciem skierowanym do rodziny jest zwiększe­nie kryterium dochodowego do 200% na zakup posiłku lub żywności w tym na dożywianie dzieci w szkołach.

W I połowie 2017 r. MOPR realizował następujące pro­jekty (m. in.):

1) „Poradnictwo specjalistyczne i terapia”

W projekcie tym realizowane są działania rozpoznające aktualne problemy sytuacji życiowych klientów oraz udzielane są informacje o możliwości ich rozwiązania. We wspo­mnianym okresie podejmowano zindywidualizowane kie­runki pracy z klientem dotyczące pomocy specjalistycznej. Członkowie rodziny mieli możliwość skorzystania z niej (po­moc psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna). Dzieci i młodzież skorzystały ze świadczeń wolontarystycznych. Adresatami są klienci korzystający z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wymagający wsparcia w rozwią­zywaniu trudności życiowych poprzez konsultacje, porad­nictwo psychologiczne i pedagogiczne oraz terapię.

W 2016 r. z projektu skorzystało 458 osób, w I półroczu 2017 r. – 381 osób. Koszt całościowy w 2016 r. wyniósł 746 152,95, zaś w I półroczu 2017 r. – 351 275,98.

2) „Akademia lidera klasowego”

Celem projektu jest wzrost kompetencji indywidualnych w zakresie zdrowego stylu życia wśród uczniów klas V, przygotowanie ich do bycia liderem zdrowego trybu życia w grupie rówieśniczej. Skupia się on na tworzeniu grup li­derów wspierających wychowawcę, chodzi o udzielenie im niezbędnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności. Wsparcia udziela zespół specjalistów; na program składa się cykl ośmiu warsztatów pozalekcyjnych o charakterze psycho­społecznym oraz twórczym.

3) Dla rodzin przejawiających trudności w obszarze peł­nienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej przeznaczo­na jest usługa diagnozy pedagogiczno-psychologicz­nej, realizowana przez pedagogów i psychologów zatrudnianych w MOPR. Na podstawie diagnoz specja­liści planują adekwatną do potrzeb rodzin ofertę pomo­cy, która realizowana jest przez asystenta rodziny.

4) Projekty socjalne skierowane do rodzin, zorganizowa­ne i przeprowadzone w porozumieniu z innymi partnerami:

 • Festyn rodzinny „Powitanie Lata” – jego celem była ak­tywizacja najmłodszych mieszkańców Jeżyc,
 • wycieczki do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych – celem była integracja rówieśnicza dzieci i młodzieży z dzielnicy Wilda oraz zapewnienie alternatywnej formy spędzania czasu wolnego,
 • balik karnawałowy „Wszyscy mamy moc” – celem była integracja środowiska lokalnego z obszaru Wildy, promowanie zasad zdrowego stylu życia oraz budowanie sieci partnerów na rzecz danej społeczności.

5) MOPR realizuje projekt „Wolontariat z MOPR w poznań­skich rodzinach”, którego głównym założeniem jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji dzieci i mło­dzieży poprzez objęcie wsparciem i pracą wolontariu­sza danej osoby czy rodziny. Szczególne znaczenie mają działania, które skupiają się na przeciwdziałaniu izolacji społecznej, poczuciu osamotnienia u osób nie­pełnosprawnych i starszych oraz dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zadanie realizuje Sto­warzyszenie „Lepszy Świat”. W II półroczu 2016 r. ze wsparcia skorzystało 37 osób.

6) Podwyższenie do 200% kryterium dochodowego na wydatki poniesione na zakup posiłków realizowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz po­nadgimnazjalnych na podstawie uchwały Rady Miasta Nr LXXI/1119/VI/2014 z dnia 24.07.2014 r.

7) Asystentura rodziny – adresatami są rodziny mające trudności opiekuńczo-wychowawcze, wymagające wsparcia w pełnieniu ról rodzicielskich, społecznych, zawodowych. W II półroczu 2016 r. z programu skorzy­stały 184 rodziny, zaś w I półroczu 2017 r. – l95 rodzin. Koszt całościowy usługi asystentury w 2016 r. wyniósł 781 371,51 zł, zaś w I półroczu 2017 r. łącznie 360 118,62 zł, w tym środki miejskie wyniosły 287 668,88 zł, zaś środki EFS (projekt) 72 449,74 zł.

8) Projekt „Dziecko pod parasolem prawa” w ramach: „Programu wsparcia specjalistycznego”. Adresatami są rodziny, w których dobro i bezpieczeństwo dzieci jest zagrożone. W 2016 r. z projektu skorzystało 236 dzieci, w I półroczu 2017r. nikt (projekt został tymczasowo za­wieszony).

9) Mediacje rodzinne w ramach programu „Mediacje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu”. Adresatami są rodziny korzystające z pomocy MOPR wymagające wsparcia w rozwiązaniu konfliktu rodzin­nego, mediacje realizują pracownicy w ramach swoich etatów. W 2016 roku z mediacji skorzystało 12 rodzin, brak danych za I półrocze 2017 r.

3. Wprowadzanie i realizacja rozwiązań wpisujących się w obszar zapewnienia równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

3.1. Dofinansowanie żłobków niepublicznych

Miasto Poznań dofinansowuje miejsca opieki nad dzieć­mi do 3 roku życia w żłobkach prywatnych, ułatwiając tym samym ich rodzicom powrót na rynek pracy. W 2016 r. dofinansowano 1712 miejsc opieki w 59 żłobkach niepu­blicznych (66% instytucji wpisanych do rejestru) na łącz­ną kwotę 14 380 800,00 zł. Wykonanie: 13 472 900,00 zł (93,69%).

Zapotrzebowanie na dofinansowanie miejsc określone zo­stało na poziomie 1800 miejsc. Liczba dofinansowanych miejsc w 2016 r. wzrosła o 46 % w stosunku do roku 2105 (1173 miejsca w 44 placówkach).

Kwota dofinansowania na jedno miejsce od 2012 r. co­rocznie wynosiła 400 zł. Na podstawie analizy ofert składanych w otwartych konkursach w poszczególnych latach ustalono, że kwota za opiekę nad dzieckiem w żłobku niepublicznym mimo dofinansowania z budże­tu miasta nadal stanowiła znaczny wydatek dla budżetu wielu poznańskich rodzin. Wobec powyższego ustalo­no, że kwota dofinansowania do miejsca w żłobku pry­watnym powinna kształtować się na takim poziomie, by rodzice korzystający z tego rodzaju placówki ponosili koszty w takiej samej wysokości, jak rodzice korzystają­cy z usług żłobków samorządowych. Ustalono, że kwota dofinansowania wynosić będzie 700 zł do jednego miej­sca miesięcznie.

Wykorzystanie miejsc opieki w placówkach niepublicznych było najwyższe na koniec 2016 r. i wynosiło 97%.

Kwota dofinansowania na poziomie 700 zł przyczyniła się do obniżenia opłaty za pobyt a w żłobku niepublicznym, umożliwiając tym samym wielu rodzicom skorzystanie z tej formy opieki nad dzieckiem. Rodzice ponoszą opłatę stałą za pobyt dziecka na takim samym poziomie, jak w żłobku miejskim. Znaczna różnica zauważana jest jednak w zakre­sie opłaty za wyżywienie. Ono bowiem nie podlega dofi­nansowaniu z budżetu miasta Poznania.

W 2017 r. Miasto Poznań dofinansowuje 1861 miejsc opieki w 59 żłobkach niepublicznych na łączną kwotę: 15 119 009,40 zł (stan na 30 czerwca 2017 r.). Kwota dofi­nansowania do jednego miejsca opieki w żłobku wynosi miesięcznie 700 zł.

Podmioty otrzymujące dofinansowanie w przypadku nie­wykorzystania miejsc opieki zobowiązane są do dokonania zwrotu części niewykorzystanej dotacji. Powyższe pozwala na ogłaszanie dodatkowych edycji otwartych konkursów ofert na organizację opieki w formie żłobka, a tym samym uzyskanie dofinansowania przez pozostałe podmioty, któ­re wcześniej nie uzyskały dotacji.

3.2. Program Maluch

Miasto Poznań pozyskało środki finansowe w ramach Re­sortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2016” w kwocie 713 655,36 zł. W wyniku realizacji zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. (w la­tach 2011-2014), z udziałem programu Maluch” zapewniono funkcjonowanie 297 miejsc w żłobkach miejskich. Środki finansowe, w formie dotacji celowej, zostały przeznaczone na: wydatki związane z utrzymaniem etatów, na utrzymanie obiektów żłobkowych, wyposażenie w pomoce edukacyj­ne, zabawki, materiały do zajęć oraz na wyżywienie dzieci, zakup środków pielęgnacyjnych i środków czystości. Wyko­nanie kształtowało się na poziomie 710 627,33 zł.

Środki, o których mowa przyczyniły się również do pod­wyższenia standardów opieki w żłobku oraz zapewnienia kontynuacji usług opiekuńczo-wychowawczych. Utrzyma­nie utworzonych miejsc opieki wpłynęło na ułatwienie mło­dym rodzicom powrotu do pracy i godzenie obowiązków rodzicielskich z zawodowymi.

3.3. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – wniosek o dofinansowanie projektu

W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial­nych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania założono także pozyskanie środków na tworzenie kolejnych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez przystąpienie do konkursu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

28 października 2016 r. miasto złożyło wniosek o dofinan­sowanie w ramach działania 6.4.2 WRPO „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla MOF Poznania” na utworzenie 109 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 25 miejsc opieki zapewnianych przez dziennych opiekunów oraz 84 miejsc opieki w żłobku.

9 maja 2017 r. została ogłoszona lista rankingowa doty­cząca podziałania 6.4.2 „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad ma­łymi dziećmi” w ramach ZIT dla MOF Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (EFS).

Projekt, złożony w odpowiedzi na konkurs pn. „Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na tere­nie miasta Poznania” otrzymał rekomendację do dofi­nansowania. Zakłada utworzenie 59 miejsc opieki nad dziećmi w formie żłobka, 25 miejsc opieki zapewnio­nych u 7 dziennych opiekunów (mniejsza liczba miejsc opieki w żłobku wynika ze zmian interpretacyjnych prze­pisów regulujących opiniowanie lokalu na żłobek przez Państwowego Inspektora Sanitarnego). Projekt zakłada również objęcie aktywizacją zawodową osób bezrobot­nych i biernych zawodowo wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi.

Grupę docelową stanowią 84 osoby – rodzice/opiekuno­wie prawni, w tym osoby pracujące z niepełnosprawno­ścią, doświadczające trudności na rynku pracy w związku ze sprawowaną opieką nad dzieckiem do lat 3, mieszkających/uczących się/pracujących na terenie miasta Poznania w myśl przepisów k.c. Aktywizacją zawodową zostaną objęte 42 osoby bezrobot­ne / bierne zawodowo, pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki na dziećmi do lat 3. W ramach aktywizacji zawodowej opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania, na podstawie zidentyfikowanych potrzeb oso­ba bezrobotna / bierna zawodowo otrzyma dalsze wsparcie w postaci kursu (prawo jazdy, rachunkowość i księgowość, obsługa kas fiskalnych, przedstawiciel handlowy, opiekun dzieci i osób starszych), pośrednictwa pracy lub stażu.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z podmiotami niepublicznymi posiadającymi doświadczenie w prowadzeniu żłobka, tj. Żłobek Kaczka Dziwaczka oraz Prywatny Żłobek Kolorowy Domek. Podmioty te odpowiadają w ca­łości za utworzenie 59 miejsc opieki w formie żłobka. Lide­rem projektu jest miasto Poznań. Odpowiadać ono będzie za utworzenie miejsc opieki w formie dziennego opiekuna. W projekcie przewidziano zapewnienie szkolenia dla oso­by decydującej się na podjęcie tej funkcji, zgodnie z usta­wą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Lider projektu odpowiada również za przeprowadzenie aktywizacji zawo­dowej. Wsparcie w tym zakresie zapewni partner projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu.

Zaplanowany okres realizacji projektu – od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Okres trwałości wynosi 2 lata od zakończenia realizacji. W projekcie zakłada się utwo­rzenie 84 miejsc opieki oraz zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania przez okres 12 miesięcy ze środków EFS. Wkład własny wynosi 15%. Wartość projektu to 2 513 670,78 zł, kwota dofinansowania – 2 136 620,16 zł. Wkład własny zostanie pokryty z opłat wnoszonych przez rodziców (ob­niżone względem wartości rynkowej) oraz przez partnerów tworzących miejsca w żłobkach.

3.4. Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 • Program „Spadochron” – kursy dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód (dwie edycje programu w ramach Klubu Integracji Społecz­nej). Adresatami są osoby poszukujące pracy, zmieniające zawód, korzystające ze wsparcia MOPR. W II pół­roczu 2016 r. uczestniczyło w nim 16 osób, w I półroczu 2017 r. – 0 osób.
 • Program „Warsztaty aktywizacji 40 plus” w ramach Klu­bu Integracji Społecznej. Adresatami są osoby powyżej 40 roku życia, objęte wsparciem MOPR. W II półrocze 2016 r. uczestniczyło w nim 7 osób, zaś w I półroczu 2017 r. – 0 osób.

4. Wsparcie rodzin wielodzietnych

4.1. Karta Rodziny Dużej

Karta realizowana jest od marca 2013 r. i dotyczy po­znańskich rodzin wielodzietnych, zameldowanych oraz zamieszkałych na terenie miasta Poznania, prowa­dzących wspólne gospodarstwo domowe z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia (a w przy­padku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużo­no czas edukacji) – niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Karta realizowana jest na podstawie uchwa­ły Nr XL/597/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 6 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu „Poznań PRO Ro­dzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodziet­nych w Poznaniu”.

Ofertę zniżek, ulg i promocji dla rodzin wielodzietnych ak­tualnie proponuje ponad 190 partnerów, w następujących obszarach: kultura, sport i rekreacja, edukacja, usługi, han­del, gastronomia, zdrowie, mieszkalnictwo, opieka nad dziećmi dla lat 3.

Uprawnienia do kart dla rodzin wielodzietnych przyznaje Poznańskie Centrum Świadczeń.

Obecnie poznańska rodzina ma możliwość wnioskowania o ogólnopolską Kartę Rodziny Dużej, Wielkopolską Kartę Rodziny oraz poznańską Kartę Rodziny Dużej w ramach programu „Poznań PRO – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu”.

Poznańskie Centrum Świadczeń rozpatrywało również wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin zamieszkałych na terenie miasta Poznania. Są one wydawane na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo ubiegania się przysługuje rodzinom ma­jącym na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia (w przypadku dziecka kontynu­ującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ogra­niczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnospraw­nego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) – niezależnie od sytuacji materialnej.

Ponadto do zadań Poznańskiego Centrum Świadczeń na­leżało rozpatrywanie wniosków o wydanie Wielkopolskiej Karty Rodziny na podstawie Uchwały Nr 4705/2014 Zarzą­du Województwa Wielkopolskiego z 29 maja 2014 r. w spra­wie wprowadzenia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz Porozumienia Partnerskiego Nr 37/miasto/2014 zawar­tego 27 listopada 2014 r. pomiędzy województwem wiel­kopolskim a miastem Poznań. Wielkopolska Karta Rodziny uprawnia posiadaczy do korzystania ze stałych, tymcza­sowych, świątecznych i/lub okazjonalnych ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w programie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych, Poznańskie Centrum Świadczeń uruchomiło program „Wygoda dla 3+”, w ramach którego pracownicy centrum dostarczają karty do miejsca zamieszkania. Do dnia 31 lipca 2017 r wydano ich 19 921.

Poznańskie Centrum Świadczeń realizuje także uchwałę Nr CIII/1198/VI/2006 Rady Miasta Poznania z 26 września 2006 r. w sprawie podniesienia kwoty dodatku do zasiłku rodzinnego dla rodzin, które pobierają dodatek z tytułu wy­chowania dziecka w rodzinie wielodzietnej na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Miasto Poznań z własnego budżetu w roku 2016 wydat­kowało kwotę 2 443 374,23 zł. Zgodnie z uchwałą każde dziecko uprawnione do ustawowego dodatku otrzymuje dodatkowo 100 zł miesięcznie. W roku 2016 wsparcie takie otrzymywało miesięcznie około 2 tys. poznańskich dzieci z rodzin wielodzietnych.

4.2. Rada Rodziny Dużej

Rada funkcjonuje na podstawie uchwały Nr XLVII/733/ VI/2013 Rady Miasta Poznania z 26 marca 2013 r., powołana została w celu zapewnienia przedstawicielom rodzin wielodzietnych wpływu na tworzenie i realizację polityki prorodzinnej miasta. Jest organem konsultacyjnym, opinio­dawczym, doradczym i inicjatywnym dla jego władz.

4.3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rodzin Wielo­dzietnych

Powołany został zarządzeniem Nr 99/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z 11 lutego 2013 r. Do jego zadań należy w szczególności inicjowanie programów służących posza­nowaniu podmiotowości i autonomii rodziny wielodzietnej, promowanie modelu i marki rodziny wielodzietnej, propa­gowanie informacji o ofercie usług dla rodzin wielodziet­nych, współpraca z Radą Rodziny Dużej.

4.4. Wsparcie psychologiczne oraz promocja rodzin wielodzietnych w Poznaniu – zadania zlecone organizacjom pozarządowym

Zadania realizowane przez organizacje pozarządowe:

1) Upowszechnianie i promocja programu „Poznań PRO Rodzina – promocja, rozwój i ochrona rodzin wielodzietnych w Poznaniu” w tym projektu „Poznań PRO Rodzina – Karta Rodziny Dużej”:

a) realizator: Fundacja „Głos dla Życia”, kwota 50 000 zł, jako element zadania zorganizowana została – 16 grudnia 2016 r. – gala partnerów Karty Rodziny Dużej. W jej trakcie wręczono statuetki najbardziej aktywnym partnerom karty cieszącym się największym uznaniem wśród Poznaniaków (wybranych w uprzednim głoso­waniu przeprowadzonym przez poznańskie Centrum Świadczeń).

2) Poradnictwo dla rodzin wielodzietnych

a) realizator: fundacja „Głos dla Życia”, kwota 63 000 zł.

3) Wsparcie rodziców samodzielnie wychowujących dzieci

a) realizator: Pogotowie Społeczne, Fundacja Pomocna Mama, Fundacja ReStart, fundacja „Wychowanie bez porażek”, łączna kwota 90 000 zł.

5. Zaprojektowanie i realizacji programów wspierających rodziny w opiece nad osobami starszymi

5.1. Opracowanie Polityki Senioralnej dla Miasta Poznania

Zarządzeniem Nr 790/2016/P Prezydenta Miasta Poznania z 18 listopada 2016 r. został powołany Zespół ds. Polity­ki Senioralnej na lata 2017-2021. W lipcu 2016 r. Poznań został przyłączony do sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia, skupiającej miasta otwarte na potrzeby osób starszych. Z jednej strony jest to zauwa­żenie dotychczasowych działań miasta na rzecz seniorów, ale również przyjęcie założenia, że działania na rzecz po­prawy jakości życia wszystkich mieszkańców należy zin­tegrować, nadając im wspólny cel: uczynienie z Poznania miasta coraz bardziej przyjaznego starzeniu się. Wobec powyższego zasadne jest opracowanie, wdrożenie oraz realizacja całościowej polityki senioralnej dla miasta Po­znania.

Opracowana polityka senioralna wskazywać będzie dzia­łania, zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Jej celem powinno być wspie­ranie i zapewnienie możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych.

5.2. Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania”

Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ra­mach Europejskiego Funduszu Społecznego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 „Wsparcie opiekunów faktycznych”. Realizuje go MOPR w Poznaniu. Adresatami są opiekunowie faktycz­ni osoby niesamodzielnej np. z tytułu niepełnosprawno­ści lub starości; osoby pełnoletnie opiekujące się osobą niesamodzielną, nie będące opiekunem zawodowym i nie pobierające wynagrodzenia z tytułu opieki nad osobą nie­ samodzielną, najczęściej członek rodziny. W programie uczestniczą 22 osoby pełniące funkcję opiekuna faktycz­nego. Całkowita jego wartość (w 2017 r.) to 13 390 170,49 zł.

5.3. Projekt „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” – usługi wolontariusza

Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ra­mach Europejskiego Funduszu Społecznego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – usługi wolontariusza. Adresatami są osoby niesamodzielne (głównie z tytułu starości i/lub niepełnosprawności), objęte wsparciem w formie te­leopieki lub usług opiekuńczych i dodatkowo uzupeł­nionym o wsparcie wolontariusza. Uczestniczy w nim 29 osób niesamodzielnych. Całkowita jego wartość (w 2017 r.) to 13 390 170,49 zł.

6. Ważniejsze wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-edukacyjne integrujące poznańskie rodziny, w tym sprzyjające integracji międzypokoleniowej

6.1. Wydarzenia zrealizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania

1) Poznańskie dni rodziny

Od 15 maja do 1 czerwca br. odbywały się wydarzenia kul­turalne, sportowe, edukacyjne oraz rekreacyjne, które były okazją do wspólnego i aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny. Tegoroczne Dni Rodziny rozpoczęły się Piknikiem Rodzinnym w Parku Wilsona (15 maja), a zakończyły (1 czerwca) Dniem Dziecka na Dziedzińcu Urzędu Miasta, podczas którego dzieci mogły zadebiutować w roli rad­nych miasta, tym samym zapoznać się z funkcjonowaniem samorządu oraz sposobem podejmowania ważnych decy­zji na poziomie gminy.

2) „Rodzina po wakacjach” – festyn rodzinny na Madalinie

Odbył się 4 września br. na terenie byłej zajezdni tram­wajowej. Podczas festynu można było zapoznać się m.in. z ofertą szkół językowych, klubów sportowych oraz innych zajęć w czasie wolnym, związanych z realizacją zainteresowań dzieci. Swoje propozycje zaprezentowało około 30 wystawców, w tym także teatry, muzea i biblioteki. Rodzice mieli możliwość konsultacji psychologiem, pedago­giem, logopedą czy dietetykiem. Dla dzieci przygotowa­no wiele atrakcji, aktywności oraz gier i konkursów wraz z upominkami.

3) Seminarium dla rodziców „Mądre wychowanie. Jak za­dbać o rozwój i wychowanie dziecka?”

19 maja 2016 r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Poznania zorganizował, w ramach Poznańskich Dni Rodziny, seminarium dla rodziców pt. „Mądre wychowa­nie. Jak zadbać o rozwój i wychowanie dziecka?”. Prelegentami były osoby zajmujące się zawodowo oraz naukowo wskazanym tematem. Seminarium skierowane było w szczególności do rodziców dzieci w wieku do 3 lat. Udział w nim był bezpłatny. W programie znalazły się następujące tematy: bunt dwulatka, jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny dzieci, prawidłowości rozwoju mowy, rozwój motoryczny dziecka oraz jak na­leży przygotować dziecko do pójścia do przedszkola. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wzięcia udziału w dyskusji, dzieląc się spostrzeżeniami w związ­ku z przedstawianymi prelekcjami bądź indywidualnymi dylematami dotyczącymi wychowania dzieci.

6.2. Działania realizowane przez Gabinet Prezydenta

1) W dniach 13-14 maja 2017 r. odbyła się dwudniowa impreza edukacyjno-plenerowa pod nazwą „Kejtrów­ka” w ramach założeń programu miejskiego „Kejter też Poznaniak”. Celem akcji jest propagowanie odpo­wiedzialnej adopcji zwierząt i zachęcania właścicieli do bezpłatnego czipowania psów oraz uświadomie­nie obowiązków, jakie ma odpowiedzialny właściciel czworonoga, m.in. konieczności szczepień oraz sprzą­tania po swoim pupilu. Wśród atrakcji przewidziano pokazy psów policyjnych, profesjonalnego szkolenia oraz psich dyscyplin sportowych. Dodatkowo zorga­nizowano amatorski tor agillity, na którym właściciele mogli pochwalić się umiejętnościami swojego czworo­noga. Przygotowano też liczne quizy oraz atrakcje dla najmłodszych. M.in. specjalne stanowisko, na którym można było stworzyć imienne nieśmiertelniki (tabliczki) dla swojego kejtra oraz stanowisko malowania buziek. Jak co roku rozdawano woreczki na psie nieczystości wraz z poradnikami dla odpowiedzialnego właściciela psa oraz liczne gadżety. Na „Kejtrówkę 2017” wydano 45 962,89 zł.

2) Program miejski CIL – Centra Inicjatyw Lokalnych oraz CIL – regranting

W ich ramach prowadzone są liczne działania aktywizują­ce wspólnoty lokalne i integrujące mieszkańców. Chodzi o udostępnienie miejsca i stworzeniu oferty edukacyjnej i kulturalno-rozrywkowej, promującej życie rodzinne, wypoczynek oraz aktywne spędzanie wolnego czasu, a także wymianę doświadczeń i integrację międzypokoleniową.

Centrum Inicjatyw Lokalnych to uruchomiony w 2016 r. pi­lotażowy program realizowany przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania w ramach otwartych konkursów ofert. Powinien on animować ruch społeczny, inicjatywy nieformalne oraz organizacje pozarządowe, wzmacniać potencjał obywatelski a także wspierać rozwój oferty ani­macyjnej poprzez realizację inicjatyw mieszkańców oraz tworzenie i wspieranie form aktywizacji i integracji lokalnej. Przedsięwzięcia realizowane w ramach CIL to działania o charakterze: informacyjnym, animacyjnym, edukacyjnym oraz inicjatywy oddolne.

CIL – regranting polega na przekazaniu dotacji otrzymanej przez organizację pozarządową lub inne podmioty (za wie­dzą i zgodą organu, który jej udzielił) innym organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom.

W otwartym konkursie ofert w zakresie tworzenia i wspie­rania Centrów Inicjatyw Lokalnych, ogłoszonym 16 czerwca 2016 r., wyłoniono siedmiu realizatorów, całkowita dota­cja z budżetu miasta na realizację tego zadania wyniosła 201 450,00 zł. W otwartym konkursie ofert realizowanych w formie regrantingu, wyłoniono dwóch operatorów, całko­wita dotacja wyniosła 198 550 zł.

W 2017 r. wyłoniono pięć organizacji pozarządowych sku­piających się na aktywizacji społeczności lokalnej i wsparciu inicjatyw oddolnych, a jedna pełni funkcję operatora regrantingu. Całkowita dotacja z budżetu miasta na realizację zadania tworzenia i wspierania CIL lokalnych w ca­łym 2017 r. wyniosła 228 154,68 zł, dotacja na tworzenie i wspieranie CIL – regranting na cały rok 2017 wyniosła 230 000 zł.

3) „Maraton pisania wniosków PBO17 – strefa rodzinna”

Zadanie to realizowała Fundacja Pro-Spin. Polegało na stworzeniu strefy animacji dla dzieci w czasie trwania Maratonu PBO17 oraz przeprowadzeniu warsztatów plastycz­nych powiązanych z tematyką partycypacji społecznej. Kwota przyznanej dotacji to 9931,55 zł.

4) „Świąteczne konsultacje”

Zadanie to realizowało, w dniach 12-28 grudnia 2016 r., Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja”. Polegało na organizacji konsultacji społecznych z mieszkańca­mi Śródki na temat ruchu samochodowego oraz zapotrzebowania na elementy małej architektury. Kwota przyznanej dotacji to 10 000 zł.

5) „Badanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Jeżyc”

Zadanie to realizowała, w dniach 5-31 grudnia 2016 r., Fundacja Pro-Spin. Polegało na przeprowadzeniu bada­nia środowiskowego z mieszkańcami dzielnicy w zakresie potrzeb kulturalnych oraz przygotowanie raportu, który następnie zostanie publicznie udostępniony w formie elektro­nicznej. Kwota przyznanej dotacji to 6520 zł.

6) „Centrum Inicjatyw Lokalnych – niech o nas usłyszą”

Zadanie to realizowała, w dniach 12-31 grudnia 2016 r., Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”. Polegało na organizacji spotkań i doradztwa w za­kresie tworzenia i realizacji inicjatyw oddolnych na rzecz społeczności lokalnych, w szczególności: Wildy, Świercze­wa i Dębca. Kwota przyznanej dotacji to 10 000 zł.

7) „Twórzmy – cykl warsztatów grudniowych”

Projekt realizowało, w dniach 5-29 grudnia 2016 r., Sto­warzyszenie Lepszy Świat. Adresatem byli mieszkańcy Starego Miasta i Jeżyc, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób starszych. Celem było zwiększenie oferty kulturalnej i warsztatowej w centrum Poznania, integracja mieszkańców (w tym międzypokoleniowa) oraz zachęcenie ich do skorzystania z kreatywnych form spędzania wolnego czasu. Kwota przyznanej dotacji to 3700 zł.

8) „Aktywny Grunwald”

Zadanie to realizowała Fundacja ORCHidea. Polegało na organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących różnych możliwości aktywnego spędzania czasu. Kwota przyznanej to 6900 zł.

9) „Moja Wilda – miejsca (nie) znane”

Zadanie to realizowała Fundacja Sztuk Wizualnych Bet On Art. Przeprowadzono szereg warsztatów z zakresu fotografii i obróbki graficznej zdjęć i ćwiczenia praktyczne; zorganizowano także wystawę zdjęć uczestników. Kwota przyznanej to 9400 zł.

10) „VII Średniowieczny Targ Śródecki” oraz KONCERT „ŚRÓDKA – 7. Cud Polski”

Zadanie to realizowało Stowarzyszenie Przyjaciół Śródki i Okolic „Śródeja”. Przyczyniło się ono do popularyzacji wa­lorów historyczno-kulturowych Ostrowa Tumskiego i Śródki, zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego obszaru miasta oraz wzbogacenia oferty kulturalnej. Na jego wsparcie prze­znaczono 10 000 zł, miasto wyasygnowało 9040 zł.

Gabinet Prezydenta na działania z zakresu wspierania rodziny, polegające m.in. na organizowaniu wydarzeń dla rodziny oraz wzmacnianiu integracji międzypokoleniowej, a także kształtowaniu postaw prospołecznych, przeznaczył łącznie 39 700 zł.

Zostały one zrealizowane w ramach pięciu „małych gran­tów” przyznanych na:

 • „Festyn Umiejętności Rozmaitych” – Towarzystwu Sale­zjańskiemu, Inspektoria pw. Świętego Wojciecha
 • „Sąsiedzkie Pikniki na Smochowicach” – Centrum Współpracy i Integracji Obywatelskiej CWIO
 • Magazyn As Biznesu Centrum Promocji i Rozwoju Ini­cjatyw Obywatelskich PISOP
 • Projekt „Dzieciaki Wodniaki – integracja rodzic-dziecko na łonie natury” – Fundacji Miasto Demeter
 • „Festyn Malowanie Świata” – Szansie Fundacji w Po­znaniu

11) Dzień Samorządu Terytorialnego – 27 maja 2017 r.

Wydarzenie upamiętniające pierwsze, w pełni wolne wybo­ry samorządowe, otworzyły drogę do tego, by obywatele sami decydowali o sprawach, które ich bezpośrednio do­tyczą. Oprócz debaty „Czy potrafimy dzielić się miastem? zorganizowano atrakcje i animacje dla dzieci – chodziło o to, by zachęcić do współuczestnictwa całe rodziny.

12) Cykl Wydarzeń Kulturalnych #NAWOLNYM 2017

Odbywał się drugi rok z rzędu na Wolnym Dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania w ramach projektu „Kultura na Wolnym”. W roku 2016 były to spektakle wystawione przez teatry stworzone przez Krystynę Jandę – Och Teatr i Teatr Polonia. W tegorocznej edycji, prócz spektakli teatralnych, odbyły się recitale muzyczne, projekcje filmowe i wydarze­nia taneczne. Przeznaczono na to 56 617,66 zł.

13) The Color Run

Te największe międzynarodowe wydarzenie rekreacyjno­-sportowe realizowane jest w ponad 40 krajach na całym świecie. To niepowtarzalny, energetyczny, kolorowy bieg, w który udział może wziąć każdy – bez względu na wiek czy poziom sprawności fizycznej. Poznań już po raz drugi gościł jego uczestników nad jeziorem Maltańskim, w tym roku jako partner strategiczny. Przeznaczono na to 20 000 zł.

14) Otwarcie Dziedzińca

To projekt promujący wizerunek miasta Poznania, pole­gający na uroczystym otwarciu dziedzińca, czyli zaprezentowaniu Wolnego Dziedzińca – z wygodnymi ławka­mi otoczonymi zielenią – i przekazaniu go do dyspozycji mieszkańców miasta oraz zachęcenie ich do czynnego korzystania z tego terenu.

15) Festiwal Rzeźby Lodowej

W dniach 9-11 grudnia 2016 r. odbyła się 11. edycja mię­dzynarodowego festiwalu rzeźby lodowej, podzielona na dwie konkurencje: speed ice carving (rzeźbienie na czas według podanego przez jury tematu) oraz konkurs główny – rzeźbienie na dowolny temat w 900-kilogramowych bry­łach lodu. Festiwal urozmaiciła oferta kulturalna – na jego inauguracji wystąpiła Reni Jusis, w trakcie konkursu głów­nego na scenie występowały poznańskie chóry i zespoły wokalne, zaś zakończenie uświetnił laserowy pokaz świa­tła i dźwięku, któremu towarzyszył występ utalentowanej skrzypaczki. Najmłodsi mogli wziąć udział w warsztatach z rzeźbienia w lodzie pod okiem zawodowych rzeźbiarzy. Przeznaczono na to 207 000 zł.

16) Zamień Pity na Benefity (kampania promująca płacenie podatków w Poznaniu)

Kampania miała na celu przekonanie osób zameldo­wanych poza Poznaniem, a na co dzień korzystających z usług oferowanych w mieście (komunikacji miejskiej, żłobków itp.) do złożenia deklaracji PIT w Poznaniu. A tak­że przedstawienie im wymiernych korzyści z takiego dzia­łania. Skierowana w znacznym stopniu do rodzin pokazała z jak licznych korzyści mogą korzystać osoby płacące po­datki w Poznaniu. Zaplanowano na to 103 559,48 zł.

17) Szacun dla zawodowców

Kampania promująca ideę szkolnictwa zawodowego wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców. Przeznaczono na nią 130 330 zł.

18) Przesiądź się

Kampania zachęcająca do wykorzystywania różnego ro­dzaju środków transportu podczas poruszania się po mieście. Miała charakter informacyjno-motywacyjny. Zaplano­wano na nią 143 905,08 zł.

19) Trzymaj czystą Wartę

Kampania społeczna skierowana do użytkowników tere­nów nadwarciańskich, zwracająca uwagę na problem zanieczyszczenia wód i zachęcająca do dbania o czystość i porządek. Przeznaczono no na nią 49 150,80 zł.

20) To nie jest taka mała sprawa

Kampania społeczna skierowana do mieszkańców miasta, zwracająca uwagę na problem zanieczyszczenia przestrzeni miejskiej, w szczególności psimi odchodami. Zapla­nowano na nią 112 483,50 zł.

6.3. Działania w zakresie wspierania rodzin w obsza­rze kulturalno-edukacyjno-integracyjnym reali­zowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania

Działania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunal­nej Urzędu Miasta Poznania:

1) Poznański Dzień Energii

10 września 2016 r. w Parku Kasprowicza przy Arenie zor­ganizowano, po raz pierwszy, Poznański Dzień Energii. Wy­darzenie miało charakter pikniku rodzinnego z pakietem interesujących i interaktywnych atrakcji.

Poznański Dzień Energii był skierowany do wszystkich mieszkańców i jego głównym celem było kształtowanie świadomości energetycznej poznaniaków. W trakcie pik­niku liczne grono partnerów wydarzenia służyło mieszkańcom praktycznymi poradami z zakresu świadomego korzystania z energii, a co za tym idzie jej efektywnego, i przede wszystkim oszczędnego, wykorzystywania. Orga­nizację wydarzenia powierzono wykonawcy wyłonionemu w postępowaniu przetargowym za ogólną kwotę brutto 177 560,34 zł.

2) Pogadanki i warsztaty ekologiczne

W bieżącym roku były one prowadzone przez pracowni­ków Wydziału w 15 grupach przedszkolnych, 2 szpitalach dziecięcych, w trakcie dwóch festynów (rodzinnego na terenie Ogrodu Jordanowskiego oraz z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka). W II połowie 2016 r. pogadanki były prowadzone w poznańskich przedszko­lach, na terenie szpitala dziecięcego przy ul. Krysiewicza, a także w plenerze podczas Poznańskiego Dnia Energii 2016. W ich trakcie rozdawano dzieciom materiały eduka­cyjne na zakup, których Wydział wydatkował 68 867,64 zł.

Trwają przygotowania do powstania pakietów pocztówek promujących hasło „Czysty Poznań – Wspólna Sprawa”. Pocztówki powstaną z prac plastycznych dzieci, wyłonio­nych w ramach ubiegłorocznego konkursu skierowanego do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej i ze szkół spe­cjalnych – będą przedstawiały obraz czystego, zadbanego i zielonego Poznania.

Z blisko 100 prac wyłoniono 17. Ideą tego projektu było ukazanie dorosłym, o jakim Poznaniu marzą dzieci – o mie­ście czystym i zielonym, o które troszczą się mieszkańcy.

3) W ramach polityki prorodzinnej, Wydział zaangażowa­ny jest w działania w obszarze infrastruktury i mieszkalnictwa.

W celu wzmocnienia samodzielności mieszkaniowej rodzin, zwiększenia dostępności mieszkań rodzinom o różnym stopniu zamożności, przedstawiciel wydziału uczestniczył w prowadzonych w 2016 oraz 2017 r. rozmowach i korespondencji dotyczących wybudowania przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Za­rząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Nickel Development Sp. z o.o. zabudowy mieszkaniowej jedno-i wielorodzinnej w rejonie ulic Koszalińskiej, Żołnierzy Wy­klętych, Suwalskiej, Darzyńskiej, Darzyborskiej, Opolskiej w Poznaniu i doprowadził, poprzez rozmowy ze Spółką Aquanet, do wcześniejszego wybudowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej tak, aby nowo planowane budynki posiadały media.

W ramach ww. inwestycji PTBS planuje przy ulicy Kosza­lińskiej powstanie 1089 nowych mieszkań, których realizacja została podzielona na dwa etapy. Ponadto PTBS w rejonie ulicy Suwalskiej wybuduje nowe budynki szeregowe dwulokalowe o łącznej liczbie 44 mieszkań (wg pisma PTBS z dnia 20.01.2017 r.). Także w rejonie ulicy Suwalskiej swoją inwestycję prowadzi Spółka Nickel, która zamierza wybudować 366 mieszkań (wg maila Nickel z dnia 10.03.2017 r.). Infrastrukturę wodociągowo­-kanalizacyjną Aquanet S.A. wybuduje także dla nowo planowanych przez ZKZL budynków socjalnych przy ul. Darzyborskiej w podziale na dwa etapy, każdy z nich będzie miał 25 lokali mieszkalnych. Również ZKZL na ww. obszarze wybuduje budynki komunalne z 235 lokalami mieszkalnymi (wg pisma ZKZL z dnia 31.07.2017 r.). W re­jonie ulicy Opolskiej ma natomiast powstać infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, która pozwoli, aby w ra­mach likwidowanych przez ZKZL tzw. baraków w przy­szłości doprowadzić wodę i odprowadzać ścieki do miej­skiego systemu kanalizacyjnego z nowo planowanych przez ZKZL budynków mieszkalnych.

4) Jednostki organizacyjne: Palmiarnia Poznańska i Ogród Zoologiczny, nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej, stworzyły bogatą ofertę edukacyjną i zor­ganizowały na swoich terenach imprezy w miejscach szczególnie przyjaznych rodzinie:

a) Ogród Zoologiczny zorganizował dla poznańskich ro­dzin następujące akcje:

 • II Poznański piknik przyrodniczy „Okaż kulturę, chroń naturę” (27 sierpnia 2016 r.);
 • gwiazdkowe zajęcia edukacyjne dla dzieci w okresie 4-22 grudnia 2016 r.;
 • Bioróżnorodne ferie w Starym ZOO – 31 stycznia, 2, 7 i 9 lutego 2017 (wtorki i czwartki);
 • Noc Biologów – 13 stycznia 2017 r. (stoisko na Wydziale Biologii UAM – Stare i Nowe ZOO);
 • Ekoforum – stoisko poznańskiego ZOO na targach edukacyjnych (24-26 marca 2017 r.);
 • kowbojski dzień dziecka – 1 czerwca 2017 r.;
 • na terenie Starego ZOO oraz Nowego ZOO odbywały się w weekendy warsztaty plastyczne dla dzieci i rodzi­ców o tematyce przyrodniczej;
 • na terenie Ogrodu Zoologicznego zorganizowano Dni Poznańskiego ZOO, w ramach których przygotowano dla dzieci cykl konkursów i wykładów;
 • na terenie Nowego ZOO w każdy weekend organi­zowane są opowieści o zwierzętach, a także eventy z konkursami;
 • w 2016, jak i 2017 r. zorganizowano Noc Marzeń dla dzieci chorych i niepełnosprawnych. Jest to impreza cykliczna, podczas której dzieci nieodpłatnie zwiedzają ZOO z przewodnikiem, organizowany jest poczęstunek oraz ognisko;
 • Ogród Zoologiczny przystąpił w 2016 r. i 2017 r. do akcji „Poznań za pół ceny”;
 • przez cały rok można nabyć bilet rodzinny, z którego może jednorazowo skorzystać 6 osób.

b) Palmiarnia Poznańska, mając na uwadze stworzenie warunków pobytu przyjaznych rodzinie, przystąpiła w 2016 r. i 2017 r. do akcji „Poznań za pół ceny”. Zor­ganizowała m. in.: pokaz kotów rasowych, nocne zwiedzanie palmiarni, wystawę: „Bioróżnorodność raf kora­lowych”, pokaz zwierząt egzotycznych oraz wystawę żywych motyli egzotycznych.

6.4. Wydarzenia organizowane przez Bibliotekę Raczyńskich

 1. Narodowe Czytanie. Henryk Sienkiewicz „Quo Vadis” – rodzinny spacer edukacyjny poznańskie tropy „Quo Vadis” (w tym prelekcje, animacje dla dzieci), czytanie powszechne, spotkania autorskie, wystawa, czytanie z udziałem aktorów poznańskich teatrów. Na realizację, we wrześniu 2016 r., przeznaczono 11 737,47 zł.
 2. Czytaty – to promujący czytelnictwo cykl spotkań zor­ganizowany z myślą o ojcach i dzieciach, którzy chcą ciekawie spędzić sobotnie popołudnia. Na realizację przeznaczono 23 650,00 zł, realizację zaplanowano od 25 marca 2017 r.
 3. Kiermasz poznańskich wydawców – trzydniowa, ro­dzinna impreza czytelnicza nawiązująca do majówek z książką odbywała się na placu Wolności w Poznaniu przed Biblioteką Raczyńskich od 29 kwietnia do 1 maja 2017 r. Na realizację przeznaczono 20 500 zł.
 4. Akcja Jesień „W pustyni i w puszczy” – promowanie, w II półroczu 2016 r., nawyków czytelniczych i wartościowej literatury, w szczególności podróżniczej, u dzieci w wieku 6-12 lat poprzez: spotkania autorskie, prelekcje podróżników, lekcje muzealne, warsztaty pla­styczne. Przeznaczono na to 15 000 zł.

6.5. Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży realizowane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania

 1. Program z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujący problem uzależ­nień od alkoholu i narkotyków – organizowany w ra­mach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa­nia Problemów Alkoholowych.Jest on przeznaczony dla szkół podstawowych oraz gim­nazjalnych. Szkoły przygotowują propozycję realizacji programu i dokonują diagnozy problemu. Następnie w ramach zaproponowanych strategii przygotowują propozycje za­jęć. Mają one charakter profilaktyki uniwersalnej. Efekty są mierzone przez szkoły wykorzystujące w tym celu ankiety ewaluacyjne. Na realizację przeznaczono 600 000 zł.
 2. Program z zakresu profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych obejmujący problem uzależ­nień od narkotyków, realizowany w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Przeznaczony jest dla szkół gimnazjalnych. Przygotowują one pro­pozycje realizacji programu. Dokonują też diagnozy problemu. Następnie w ramach zaproponowanych strategii przygotowują propozycje zajęć. Mają one charakter profilaktyki uniwersalnej. Efekty są mierzo­ne przez szkoły wykorzystujące w tym celu ankiety ewaluacyjne. Na realizację przeznaczono 130 000 zł, 50 000 zł przekazano Poradni Psychologiczno-Peda­gogicznej nr 7.
 3. Konkurs na zajęcia pozalekcyjne w szkołach – różne zajęcia Ogłoszenie konkursu na zajęcia dodatkowe realizowane w podstawówkach, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Poznań ma na celu umożliwienie przygotowania projektów ukierunkowanych na pracę z uczniem zdolnym, kształtowanie umiejętno­ści przedmiotowych i kompetencji społecznych, jak rów­nież podniesienie poziomu procesu edukacji. Regulamin konkursu określa warunki jego przeprowadzenia, czas trwania, sposób finansowania, kryteria oceny oraz zasady jego rozstrzygnięcia. Na realizację w 2016 r. przeznaczono 300 000 zł, 2017 r. zaplanowano 300 000 zł.
 4. Dodatkowe godziny przeznaczone na zajęcia logope­dyczne i gimnastykę korekcyjną dla dzieci w edukacji przedszkolnej (3-5 lat). Obecnie są przeznaczone wy­łącznie dla dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Wychodząc naprze­ciw potrzebom rozwojowym dziecka, UM Poznania zaproponował dodatkowe godziny dla dzieci 4- i 5-let­nich. Na realizację w 2016 r. przeznaczono 600 000 zł, na 2017 r. zaplanowano 700 000 zł.
 5. Dodatkowe zajęcia dla wszystkich dzieci uczęszczają­cych do przedszkoli (artystyczne, sportowe, nauka języków obcych itp.) – rodzaj zajęć wskazuje placówka na podstawie opinii rady rodziców i rady pedagogicznej.Dyrektor przedszkola otrzymuje środki z przeznaczeniem na realizację zajęć dodatkowych i samodzielnie ustala (naj­częściej w porozumieniu z rodzicami), jakie zajęcia będą organizowane (z reguły są to zajęcia z rytmiki i języka obce­go nowożytnego, ale też inne: warsztaty teatralne, muzycz­ne, plastyczne, taniec, teakwondo, judo, warsztaty filmowe, koncerty edukacyjne, warsztaty ekologiczne, dodatkowa godzina logopedii, dodatkowy język obcy, gry edukacyjne, spotkanie z baletem, kynoterapia, gry i zabawy sportowe, zajęcia z informatyki). Na realizację w 2016 r. przeznaczono 1 500 000 zł, na 2017 r. zaplanowano 1 500 000 zł.
 6. Program modernizacji placów zabaw – chodzi o po­prawę stanu technicznego bazy oświatowej, stwo­rzenie lepszych warunków do gier, zabaw, rekreacji i wypoczynku. Na realizację w 2016 r. przeznaczono 1 341 916 zł, na 2017 r. zaplanowano 743 000 zł.
 7. Zadania priorytetowe miasta Poznania realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji na wsparcie realizacji projektów własnych:
  • realizacja programów wychowawczych oraz zapewnie­nie zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych wspomagających dzieci i młodzież wraz z rodzinami, w tym przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. W roku 2016 przeznaczono na to 68 138 zł, w I połowie 2017 r. – 30 000 zł;
  • działania edukacyjne, promowanie dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem dzieci i młodzieży zdolnej. W roku 2016 przezna­czono na to 35 000 zł, w I połowie 2017 r. – 10 000 zł;
  • wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyj­nych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas wa­kacji letnich i ferii zimowych. W roku 2016 przeznaczo­no na to 69 640 zł, w I połowie 2017 r. – 60 000 zł;
  • rozwój placówek oświatowych i doskonalenie kompe­tencji kadry pedagogicznej. W roku 2016 przeznaczo­no na to 65 000 zł, w I połowie 2017 r. – 35 000 zł;
  • upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży. W roku 2016 przeznaczono na to 80 000 zł, w I połowie 2017 r. – 30 000 zł;
  • edukacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zaintereso­wań oraz pasji sportowych uczniów poznańskich szkół. W roku 2016 przeznaczono na to 70 000 zł, w I poło­wie 2017 r. – 35 000 zł.

7.Realizacja programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej

Najważniejsze działania podejmowane w zakresie ochro­ny i promocji zdrowia mieszkańców miasta Poznania:

1) Program profilaktyki zakażeń wywołanych pneumoko­kami

Beneficjantami programu były dzieci od 2 do 36 miesiąca życia, uczęszczające do żłobków i klubów dziecięcych, przebywające w miejskich placówkach opiekuńczo-wycho­wawczych oraz mieszkające w Poznaniu i nie uczęszczające do tych placówek. Jego realizację zaplanowano w okre­sie 17.11.2016-31.12.2017. Działania są kontynuacją programu zainicjowanego w 2015 r. W tamtym to roku ze szczepień skorzystało 1,3 tys. dzieci, w 2016 r. – 605 dzieci, w tym 544 otrzymało pełne szczepienie. W ramach programu prowa­dzone były także działania informacyjno-edukacyjne dla ro­dziców. Koszt realizacji działań w 2016 r. wyniósł 200 000 zł, natomiast na cały okres zaplanowano 350 000 zł.

2) Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta Poznania na lata 2016-2018.

Jego beneficjantami byli podopieczni i personel wybra­nych jednostek miejskich i prowadzonych na zlecenie mia­sta oraz mieszkańcy Poznania w wieku od 60 r. ż. Ustalono, że będzie realizowany od 31.10.2016 do 31.12.2018 r. Celem programu jest przede wszystkim wzrost wiedzy o profi­laktyce zachorowań na grypę, promocja zdrowia poprzez edukację i bezpłatne szczepienia.

W 2016 r. zaszczepiono 3,7 tys. osób, w całym okresie reali­zacji ma to być18 tys. osób. Koszt realizacji działań wyniesie 600 000 zł.

3) Program profilaktyki zakażeń wywołanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), w tym raka szyjki macicy na lata 2016-2018

Beneficjantami programu byli trzynastoletnie dziewczęta i chłopcy. Realizację programu zaplanowano w okresie 06.12.2016-31.12.2018 r. Celem jest w szczególności profi­laktyka raka szyjki macicy oraz zmian o charakterze łagod­nym (kłykcin kończystych) poprzez edukację i szczepienia ochronne. Zaplanowano, że poda się ponad 11,4 tys. dawek szczepionki. W 2016 r. zaszczepiono 273 osoby, na liście oczekujących znalazło się 321 osób (stan na 31.12.2016 r.). Koszt realizacji działań w 2016 r. wynosił 60 000 zł, na­tomiast planowany koszt w całym okresie realizacji to 1,3 mln zł.

4) Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób nowo­tworowych, w szczególności rozpowszechnianie wie­dzy o czynnikach ryzyka i samokontroli, w tym projekty:

a) „Wiem! Tak zrobię!” II Edycja

Celem działań w ramach projektu było zwiększenie wiedzy o objawach oraz zachowaniach prozdrowotnych wobec ry­zyka zachorowania na raka jelita grubego i czerniaka skó­ry. Liczbę odbiorców spotów radiowych i tv zaplanowano na około 20 tys. osób.

b) „Badaj się!”

Celem działań była profilaktyka raka piersi poprzez zachę­canie do regularnych badań oraz wykształcenie nawyku samobadania piersi. Liczba odbiorców działań informacyj­no-edukacyjnych wyniosła około 30 tys. osób.

c) profilaktyka oraz wczesne wykrywanie chorób układu krążenia

Podjęto działania polegające na zorganizowaniu warszta­tów edukacyjnych promujących zdrowy styl życia – uczestniczyły w nich 84 osoby. Przeprowadzono badania profi­laktyczne (krwi i EKG, objęto nimi 80 osób) oraz konsultacje kardiologiczne (Dopler, Echo serca, Holter).

d) promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zabu­rzeniom psychicznym

Przeprowadzone zostały następujące działania: indywi­dualne spotkania z psychologiem (108 osób), treningi redukujące stres (180 osób), edukacja skierowana do dzieci i rodziców, (126 osób).

e) promocja zdrowego odżywiania

Przeprowadzone zostały następujące działania: warsz­taty zdrowego odżywiania (43 osoby), porady dietetyka, wywiad żywieniowy, ocena stanu odżywienia (64 osoby), przygotowanie i dystrybucja publikacji „Zasady żywienia osób po 50 r. ż”.

f) działania mające na celu poprawę jakości życia i po­czucia bezpieczeństwa zdrowotnego osób 60+

Przeprowadzone zostały badania w kierunku retinopatii cukrzycowej (200 osób), warsztaty aktywizujące (40 osób) oraz działania edukacyjne (spoty, ulotki).

g) opieka domowa nad osobami chorymi terminalnie oraz inne formy pomocy na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych

Chorzy terminalnie i ich rodziny (55 osób) otrzymali kom­pleksowe wsparcie z zakresu: opieki medycznej, pielęgnacji, rehabilitacji, wsparcia informacyjnego i psychologiczne­go.

8. Zaprojektowanie i realizacja programów prozdrowotnych wspierających rodzinę w zakresie realizacji funkcji prokreacyjnej

24 stycznia 2016 r. uchwałą Nr XLI/710/VII/2017 Rada Miasta Poznania przyjęła programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020”.

Program zakłada dofinansowanie do wysokości 100% (nie więcej jednak niż 5 tys. zł) kosztów co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur zapłodnienia pozaustrojowe­go – pod warunkiem, że poprzednia dofinansowana procedura nie była skuteczna. Program ma zapewnić także dofinansowanie do wysokości 100% kosztów (łącznie nie więcej niż 2 tys. zł) dla co najmniej jednej i nie więcej niż trzech procedur dawstwa zarodka (tzw. adopcji zarodka), pod warunkiem, że w wyniku poprzednich dofinansowa­nych procedur nie urodziło się dziecko. Roczny koszt programu ma wynieść 1,9 mln zł.

Program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia po­zaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020” ma zapewniać możliwość skorzystania z pro­cedury zapłodnienia pozaustrojowego i metod wspomaganego rozrodu parom, u których stwierdzono niepłodność, a inne możliwości terapeutyczne nie istnieją lub zostały już wykorzystane.

9. Zaprojektowanie programów mających na celu wzmocnienie samodzielności mieszkaniowej rodzin

Biuro Spraw Lokalowych udziela pomocy mieszkaniowej osobom i rodzinom o niskich dochodach (zadanie statutowe). Co roku opracowywana jest lista uprawnionych do uzyskania ww. pomocy, a przy jej tworzeniu BSL opiera się na uchwale RMP z 7 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wy­najmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Poznania. Wspomnianą uchwałą wprowa­dzono tzw. system punktowy, który pozwala kompleksowo zbadać sytuację rodziny i jej potrzeb (17 kryteriów oceny) uwzględniając m.in. samotne wychowywanie dzieci, nie­pełnosprawność czy też wiek powyżej 70 lat. Mając na względzie politykę prorodzinną, zwiększona została ilość osób na liście uprawnionych do najmu lokalu z zasobów miasta Poznania ze 169 w 2015 r. do 296 w 2017 r.

W 2015 r. PTBS Sp. z o.o. realizował program „Mieszkanie dla Absolwenta”, który jest skierowany do abiturientów
uczelni wyższych, pracujących lub prowadzących dzia­łalność gospodarczą w Poznaniu, którzy nie ukończyli 36 roku życia. Program działa w systemie rotacyjnym, tj. umowy z najemcami podpisywane były na okres 10 lat, po tym czasie usamodzielnionych absolwentów zastąpią ko­lejni chętni. W 2017 r. ponowiono nabór do programu na 10 zwolnionych mieszkań.

W ramach wykonywania polityki mieszkaniowej miasta Poznania PTBS Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”. Program ten jest skierowany do osób, które nie posiadają prawa własności ani spółdzielczego własnościowego pra­wa do lokalu mieszkalnego na terenie Poznania i powiatu poznańskiego oraz spełniają kryteria w zakresie wysoko­ści dochodu wynikające z Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z 26.10.1995 r. Ponadto opłacają lub zadeklarują płacenie podatku dochodowego w Poznaniu oraz posiadają tzw. minimum dochodowe. Program przewiduje wniesienie opłaty partycypacyjnej w wysokości 30% wartości lokalu i możliwość wykupu lokalu o wysokim standardzie od PTBS Sp. z o.o. po 5-letnim okresie najmu. W ramach naboru do programu w 2017 r. wpłynęło 698 wniosków. W I etapie inwestycji po­wstanie 288 mieszkań na terenie Strzeszyna.

W latach 2015-2016 kontynuowano realizację programu „Mieszkanie dla Seniora”, w ramach którego wskazano ko­lejnym rodzinom w wieku senioralnym gotowe do zasiedle­nia lokale w zasobach PTBS Sp. z o.o. W 2016 r. udzielono pomocy mieszkaniowej 10 rodzinom, natomiast do lipca 2017 r. zasiedlono już 10 lokali. Program ten działa również w systemie rotacyjnym. W 2017 r., jak i w kolejnych latach, zabezpieczone są środki w budżecie biura na realizację ww. programu w wysokości 30 000 zł.

Ponadto Biuro Spraw Lokalowych zajmuje się realizacją pi­lotażowego programu mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym, którego założenia reguluje Zarządzenie Pre­zydenta Miasta Poznania Nr 99/2017/P z 16 lutego 2017 r. Działania prowadzone w mieszkaniach socjalnych ze wsparciem treningowym skierowane są do osób posiadających prawo do najmu lokalu socjalnego z zasobów mia­sta Poznania. Na realizację projektu w 2017 r. Biuro Spraw Lokalowych przeznaczyło kwotę 500 000 zł, która została przesunięta do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

W celu wzmocnienia samodzielności mieszkaniowej ro­dzin i zwiększenia dostępności mieszkań rodzinom o różnym stopniu zamożności, Wydział Gospodarki Komunalnej uczestniczył w prowadzonych w 2016 2017 r. rozmowach dotyczących wybudowania przez Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zarząd Komunal­nych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Nickel Development Sp. z o.o. zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej w rejonie ulic Koszalińskiej, Żołnierzy Wyklętych, Suwal­skiej, Darzyńskiej, Darzyborskiej, Opolskiej w Poznaniu i doprowadził do wcześniejszego wybudowania infrastruk­tury wodociągowo-kanalizacyjnej (Spółka Aquanet), by nowo powstające budynki posiadały media.

W ramach ww. inwestycji PTBS planuje przy ulicy Kosza­lińskiej powstanie 1089 nowych mieszkań, których reali­zacja została podzielona na dwa etapy (wg pisma PTBS z 20.01.2017 r.).

Ponadto PTBS w rejonie ulicy Suwalskiej wybuduje nowe budynki szeregowe dwulokalowe o łącznej liczbie 44 mieszkań (wg pisma PTBS z 20.01.2017 r.). Także w rejonie ulicy Suwalskiej swoją inwestycję prowadzi Spółka Nickel, która zamierza wybudować 366 mieszkań (wg maila Nickel z 10.03.2017 r.).

Infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną Aquanet S.A. wybuduje także dla nowo planowanych przez ZKZL budynków socjalnych przy ul. Darzyborskiej w podziale na dwa etapy, każdy z nich będzie miał 25 lokali mieszkalnych. Również ZKZL na ww. obszarze wybuduje budynki komunalne z 235 lokalami mieszkalnymi (wg pisma ZKZL z 31.07.2017 r.).

W rejonie ulicy Opolskiej ma natomiast powstać infrastruk­tura wodociągowo-kanalizacyjna, która pozwoli, aby w ra­mach likwidowanych przez ZKZL tzw. baraków w przyszło­ści doprowadzić wodę i odprowadzać ścieki do miejskiego systemu kanalizacyjnego z nowo planowanych przez ZKZL budynków mieszkalnych.

10. Zapewnienie w jednostkach organizacyjnych miasta Poznania infrastruktury oraz polityki kadrowej przyjaznej rodzinie

Poznańskie Centrum Świadczeń, z myślą o zapewnieniu poznańskim rodzinom komfortowych warunków obsługi, przygotowało dwa punkty mieszczące się przy ul. Wszyst­kich Świętych 1 oraz przy ul. Małachowskiego 10. W powyższych lokalizacjach dla klientów przygotowano 52 stanowiska obsługowe, gdzie poznańskie, rodziny mogą złożyć wnioski oraz uzyskać niezbędne informacje na te­mat świadczeń realizowanych w PCŚ. Klienci oczekujący na obsługę mają do dyspozycji klimatyzowane poczekal­nie oraz niezbędną infrastrukturę techniczną, pozwalającą na swobodny dostęp np. rodziców z dziećmi w wózkach. Z myślą o dzieciach, które towarzyszą rodzicom podczas załatwiania formalności w centrum przygotowano: kąci­ki do zabaw, w których wyświetlane są m.in. bajki. W obu lokalizacjach przygotowano pokój dla opiekuna, w którym można nakarmić lub przewinąć dziecko. W celu usprawnie­nia obsługi klienta w centrum obowiązuje system kolejko­wy oraz możliwość umówienia się na wizytę w dogodnym terminie (elektroniczne sterowanie ruchem klientów). Akcja pod nazwą „Umów się – nie czekaj” promuje możliwość załatwienia spraw urzędowych przez rodzinę w dogodnym dla niej czasie i terminie. W ramach tej kampanii pracowni­cy centrum przypominają klientom o konieczności składa­nia wniosków o świadczenia w związku z upływem czasu, na jaki zostały przyznane. Ponadto niezbędne informacje o oferowanych świadczeniach można uzyskać w miejskiej infolinii (Poznań-Kontakt) lub na stronie internetowej Po­znańskiego Centrum Świadczeń, gdzie można również po­brać druki wniosków. Centrum dąży do optymalizacji pro­cesów postępowania administracyjnego w celu skrócenia czasu rozpatrywania spraw mieszkańców Poznania.

Promuje ono także ofertę realizowanych świadczeń nie tylko w ramach standardowych godzin pracy, ale również poprzez kampanie informacyjne oraz podczas organizo­wanych „Drzwi Otwartych”. W roku 2017 zorganizowano w centrum dwie soboty, podczas których zaznajamiano poznańskie rodziny z katalogiem świadczeń, z jakich mogą skorzystać. Poznańskie Centrum Świadczeń bie­rze również czyny udział w różnych wydarzeniach ple­nerowych, podczas których upowszechnia informacje o realizowanych świadczeniach i formach ich przyznawa­nia. W roku 2017 PCŚ był obecny na kiermaszu Zielony Poznań w Parku Wilsona, Festynie Rodzinnym na Ostro­wie Tumskim, Festynie Rodzinnym „Powitanie Lata”, Dniu Sąsiada na ul. Św. Marcin oraz Festynie Rodzinnym na Naramowicach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin wielodzietnych, i zdając sobie sprawę z szeregu niezliczonych czynności dnia codziennego, z którymi nieustannie zmagają się rodzi­ny, Poznańskie Centrum Świadczeń uruchomiło program „Wygoda dla 3+” w ramach, którego pracownicy Centrum dostarczają karty do miejsca zamieszkania. Do 31 lipca 2017 r. wydano ich 19 921. Natomiast klienci, którzy odwie­dzają centrum w celu odbioru kart obsługiwani są w trybie priorytetowym.

11. Wsparcie rodzin poprzez działania dotyczące transportu zbiorowego i infrastruktury

W 2016 r. wydzielono sześć kopert postojowych dla rodzin z dziećmi. Są one szersze od standardowych miejsc. Powierzchnią zbliżone są do tych, które przeznaczono dla kierowców niepełnosprawnych. Wydzielono je z myślą o zapewnieniu większej wygody i bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodów osobom, które po­ruszają się z najmłodszymi pasażerami.

Koperty znajdują się na ul. Garbary (w okolicach szpitala onkologicznego), na ul. Jackowskiego, Polnej, Poznańskiej oraz dwie na ul. Zwierzynieckiej. Są one ogólnodostępne. Za pozostawienie samochodu trzeba uiścić opłaty w wy­sokości i na zasadach obowiązujących w strefie płatnego parkowania. Działanie zrealizował Zarząd Dróg Miejskich.

Ponadto w latach 2016-2017 ZDM:

 • oddał do użytku przebudowane Ronda Kaponiera i zmienił układ linii tramwajowych w centrum;
 • poprawił obsługę komunikacyjną Dworca Poznań Główny od strony ul. Dworcowej i galerii Avenida;
 • uruchomił nową linię autobusową nr 44;
 • zmienił przebieg linii autobusowej nr 55 w związku z uruchomieniem galerii Posnania;
 • zwiększył częstotliwość kursów linii autobusowych nr 58, 60, 66, 71 i 73;
 • zwiększył częstotliwości kursowania w weekendy noc­nej linii tramwajowej nr 201;
 • dokonał zmian w obrębie linii autobusowej nr 59 i zwiększył liczbę kursów z lotniska do Dworca Poznań główny;
 • zintegrował komunikację Poznania i gmin Tarnowo Podgórne i Kleszczewo.

W ramach strategii informacyjno-promocyjnej ZTM, w okre­sie od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 r. zrealizował kil­kanaście kampanii, z których większość była skierowana do ogółu pasażerów. Latem 2016 r. i wiosną 2017 r. promował Poznański Rower Miejski, kładąc szczególny nacisk na wprowadzone nowości dla rodzin, takie jak: foteliki do przewożenia dzieci, rowerki dziecięce nad Maltą, promo­cyjną taryfę dla osób posiadających bilet okresowy na kar­cie PEKA oraz zwiększoną liczbę stacji rowerów.

We wrześniu 2016 r. zainicjowano, wciąż trwającą, kampa­nię informacyjno-promocyjną z okazji europejskiego Tygo­dnia Zrównoważonego Transportu. Motywem przewodnim jest hasło „Warto jeździć z kulturą”. Elementem kampanii była organizacja eventu dla mieszkańców na Łęgach Dębińskich 17 września 2016 r., obejmującego m.in. takie atrakcje dla rodzin, jak: animacje z mimami w miejskim au­tobusie, wielkie kolorowanki oraz zabawy (wielkie memo) dla najmłodszych, grę,,Jeżdżę z kulturą”. Promowano wza­jemną życzliwość oraz właściwe postawy w publicznym transporcie zbiorowym.

Latem 2016 r i 2017 r. ZTM promował wybrane, tzw. letnie li­nie transportu publicznego, dzięki którym można dojechać nad poznańskie i pod poznańskie jeziora. ZTM Promował także Bilet Seniora, tj. roczny bilet sieciowy (ważny przez 366 dni, obejmujący całą sieć komunikacji miejskiej miasta Poznania) przeznaczony dla osób w wieku 65-69 lat, kosz­tujący 50 zł – zgodnie z uchwałą Nr XVI/176/VII/2015 Rady Miasta Poznania z 8 września 2015 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym.