EDS raport: Partnerstwo i rozwój – oferta Centrum AMRON dla samorządów terytorialnych

EDS raport: Partnerstwo i rozwój – oferta Centrum AMRON dla samorządów terytorialnych
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Swoją pracę opieramy na współdziałaniu. Korzystamy ze wspólnie wypracowanych rozwiązań i dzielimy się ich efektami. Odczytujemy wyzwania rynku i odpowiadamy na nie. Doskonalimy się. Przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego i indywidualnych sukcesów naszych partnerów.

Joanna Komorowska

Centrum AMRON – powoła­ne przez Związek Banków Polskich do obsługi i roz­woju Systemu Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami – od ponad 13 lat z powodzeniem rozwija tę unikalną w skali kraju bazę danych. Dziś jest to największy, scentralizowany system informacji o cenach i wartościach nieruchomości, wystandaryzowany i dostępny poprzez internet dla każdego upraw­nionego użytkownika.

Początkowo międzybankowy, od 2010 r. został otwarty na potencjalnych użytkowników i odbiorców spoza sektora bankowego. Obok banków i towarzystw ubezpieczeniowych, Sys­tem AMRON współtworzą Agencja Nieruchomości Rolnych, rzeczoznaw­cy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, wspólnoty miesz­kaniowe, kancelarie prawne i firmy windykacyjne. Wykorzystując zasoby bazy danych Systemu AMRON, Cen­trum AMRON świadczy usługi anali­tyczno-badawcze na rzecz firm de­weloperskich i doradczych, a także jednostek administracji państwowej, w tym dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

W myśl partnerstwa i zwiększania transparentności rynku nieruchomo­ści, zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do skorzystania z dedykowanej im oferty i dołącze­nia do grona ponad 500 aktywnych uczestników Systemu AMRON.

Wspólne cele, wspólne oddziaływania

Doświadczenie na rynku, rozpozna­walność marki Centrum AMRON oraz zakres oferty, poszukiwany przez uczestników rynku nieruchomości zaowocowały spotkaniami konsulta­cyjnymi i poznaniem potrzeb samo­rządów terytorialnych. Jesteśmy ad­resatami zapytań zarówno o zasady korzystania z Systemu AMRON, jak również proszeni o przekazanie sto­sownych informacji o transakcjach na rynku nieruchomości na potrzeby różnych instytucji. Wykorzystujemy te kontakty również do oceny dostępno­ści danych z powiatowych rejestrów cen i wartości nieruchomości oraz in­nych publicznych źródeł dla pracowni­ków tych instytucji, a także do analizy atrakcyjności i użyteczności pozyski­wanych stamtąd informacji.

Na kanwie dotychczasowego do­świadczenia w budowaniu wysokiej jakości ogólnopolskiej bazy danych o nieruchomościach zwracamy się więc do państwa z propozycją współ­pracy, opartej na poniżej opisanych propozycjach:

 1. System AMRON jako weryfikator jakości danych w powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości

System AMRON z powodzeniem mógł­by pełnić rolę weryfikatora jakości da­nych w powiatowych rejestrach cen i wartości nieruchomości oraz umoż­liwiłby ich uzupełnienie w zakresie umożliwiającym pełne wykorzystanie tych danych przez pozostałe podmio­ty korzystające z RCiWN. Użytkownicy danych z ww. zasobów napotykają na utrudnienia związane z ich dostępno­ścią, kompletnością, aktualizacją, roz­bieżnościami w opisie stanu prawnego i charakterystyki nieruchomości wzglę­dem stanu faktycznego, brakiem jed­nolitego sposobu opisu danych i nadal powszechnym stosowaniem różnych form prowadzenia rejestrów. Zarów­no podmioty publiczne, jak i prywatne podkreślają konieczność standaryzacji danych przy zastosowaniu wspólnego elektronicznego systemu gromadzenia informacji. Ogólnopolska baza danych, jaką jest System Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, efek­tywnie przyczyniłaby się do realizacji ww. postulatów, mogłaby także stano­wić przyczynek do rozwoju Zintegrowa­nego Systemu Informacji o Nierucho­mościach. Związek Banków Polskich od lat popiera ideę zbudowania spójnej, unifikowanej platformy wymiany infor­macji o nieruchomościach, dostępnej dla wszystkich podmiotów tego rynku. Jednak z drugiej strony obserwuje, iż proces ten jest mozolny i niezmiernie kosztowny. Szacunki Ministerstwa Infra­struktury i Budownictwa mówią o blisko 150 mln zł wydanych w latach 2001- 2005 oraz ponad 225 mln zł przezna­czonych do wydania do 2018 r. Termin realizacji zadania minął we wrześniu 2016 r., a diagnoza stanu aktualnego nie daje podstaw do wskazania konkretnej daty pełnego wdrożenia ZSIN w Polsce.

 1. System AMRON jako antidotum na problemy z dostępnością danych w poszczególnych urzędach

Baza danych ZBP może stanowić antido­tum na bieżące problemy dostępności danych w poszczególnych wydziałach i jednostkach organizacyjnych urzędów. Aktualnie dostęp do wewnętrznych baz danych funkcjonujących w poszcze­gólnych urzędach różnych szczebli wymaga znacznego zaangażowania czasowego i kadrowego – pracownicy wnioskują o dostęp na podstawie indy­widualnie motywowanych pism, zaś ze­spół odpowiedzialny za udostępnianie rejestrów, przy zasadności zapytania, umożliwia przetwarzanie danych przez pracownika na potrzeby prowadzonej sprawy. Procedury takie przeprowa­dzane są wielokrotnie i w sposób powtarzalny. Tak utarta praktyka utrudnia funkcjonariuszom publicznym dostęp do informacji o nieruchomościach, a w ostatecznym rozrachunku prowadzi także do zwielokrotniania liczby nieak­tualizowanych baz danych i ich fragmentaryczności. Jeszcze trudniej jest pozyskać informacje zawarte w jednost­kach administracyjnych zewnętrznych względem danego urzędu.

System AMRON gromadzi obecnie prawie 3 mln rekordów o cenach trans­akcyjnych i wartościach nieruchomo­ści z niemal całego kraju, a także ich charakterystyki. Nie wymaga instalacji specjalistycznego oprogramowania ani żadnych dodatkowych nakładów tech­nicznych, lecz do korzystania z niego wystarczy stanowisko komputerowe wyposażone w dostęp do internetu i aktywny adres e-mail. Konstrukcja systemu umożliwia indywidualne definiowanie uprawnień dla każdego użytkownika. Moduły raportujące oraz analityczne stanowią pomoc w przeprowadzaniu analiz i monitorowaniu zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. System jest narzędziem w pełni przygo­towanym do obsługi każdego podmiotu publicznego z szeroką gamą uprawnień pozwalających na zarządzanie dostę­pem do danych. Najwyższe standardy jakości Systemu AMRON poświadczają niezależne audyty jakości, w tym audyt przeprowadzony przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. oraz zewnętrzne au­dyty bezpieczeństwa, wykonane m.in. pod kątem podatności na zagrożenia poufności, integralności i dostępności aplikacji, a także danych przez nią prze­twarzanych.

 1. Zapewnienie kompleksowej informacji o nieruchomościach dla trafnych decyzji o charakterze przestrzennym i gospodarczym w praktyce administracyjnej

Dostęp online do Systemu AMRON usprawniłby pracę urzędnikom, po­dejmującym decyzje o charakterze przestrzennym i gospodarczym. Jed­nostki samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli Skarbu Państwa sys­tem wspierałby w prowadzeniu efek­tywnej gospodarki nieruchomościami oraz zarządzaniu dobrem wspólnym, wspomagając w decyzjach o sprze­daży nieruchomości, oddawaniu ich w użytkowanie wieczyste i dzierżawę, obciążaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz naliczaniu różnego rodzaju opłat związanych z korzysta­niem z nieruchomości. Dla pracow­ników biur i wydziałów związanych z weryfikacją operatów szacunkowych system stanowiłby pomoc w ocenie poprawności przeprowadzonej anali­zy rynku nieruchomości oraz w ocenie oszacowanej wartości nieruchomo­ści, wpierając dyscyplinę finansową urzędów. Wyróżnikiem Systemu AM­RON jest także gromadzenie danych o stawkach czynszu najmu, co stano­wić może punkt referencyjny dla gmin w zakresie ustalenia stawek czynszów za wynajem lokali mieszkalnych.

 1. Wyspecjalizowane usługi w zakresie analiz rynku nieruchomości oraz badania zjawisk społeczno-gospodarczych oparte na współpracy z ośrodkami akademickimi

Szeroka oferta raportów rynku nieru­chomości, zgodnych z indywidualnym zapotrzebowaniem zleceniobiorcy, dostarcza specjalistycznej wiedzy nt. kształtowania się zjawisk gospo­darczych dla wybranych typów nieruchomości, opatrzonych eksperc­kim komentarzem analityków. Zaś współpraca Centrum AMRON z kadrą akademicką Uniwersytetu im. Ada­ma Mickiewicza w Poznaniu i Uniwer­sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie modeli ekonometrycznych zaowocować może opracowaniem specjalistycznych rozwiązań, dedykowanych szczególnym potrzebom ob­sługi rynku nieruchomości, planowa­nia przestrzennego i badania szeroko rozumianych kwestii społeczno-go­spodarczych w jednostkach admini­stracyjnych różnych szczebli.

 1. Profesjonalna oferta wycen nieruchomości dla potrzeb administracyjnych

Centrum AMRON świadczy profesjonal­ne usługi szacowania nieruchomości, współpracując w tym zakresie z ponad 230 uprawnionymi rzeczoznawcami majątkowymi. Wykonuje operaty sza­cunkowe dotyczące wszystkich typów nieruchomości na terenie całej Polski, gwarantując najwyższe normy jakości, wynikające z dodatkowej weryfikacji operatu szacunkowego przez zespół rzeczoznawców majątkowych Centrum AMRON. Wieloletnia współpraca z sektorem bankowym i indywidualnymi klien­tami w tym zakresie uczyniła z Centrum AMRON jednego z głównych usługo­dawców w tym obszarze na rynku kra­jowym. Zachęcamy do uwzględniania Centrum Prawa Bankowego i Informacji, w którego strukturach działa Centrum AMRON, w gronie podmiotów zainte­resowanych udziałem w przetargach na wykonanie operatów szacunkowych lub gotowych opracować wyceny nie­ruchomości w trybie bezprzetargowym.

 1. Oferta szkoleniowa dla dalszego rozwoju i wzmocnienia kompetencji pracowników administracji publicznej

Doświadczenie szkoleniowe Związku Banków Polskich, posiadane zaso­by infrastrukturalne i rozwinięta sieć współpracujących z ZBP specjali­stów rynku nieruchomości umożliwia przeprowadzenie dedykowanych urzędnikom szkoleń, podnoszących kwalifikacje i zapewniających rozwój zawodowy pracowników administracji publicznej różnych szczebli. Określe­nie obszaru ww. szkoleń podlegałoby ustaleniom w kolejnym kroku współpracy, zawierać by się mogło jednak w szeroko rozumianym obszarze gospodarowania nieruchomościami, finansowania rynku nieruchomości, metod analiz, metod wyceny oraz weryfikacji operatów szacunkowych, wiedzy o systemach informacji o nie­ruchomościach i systemach informacji przestrzennej oraz tematyki bankowej i prawnej przydatnej z państwa punktu widzenia. Chętnie otrzymamy od pań­stwa wykaz tematyki szkoleń, na którą byłoby zapotrzebowanie, a ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, by móc wyjść tym potrzebom naprzeciw.

Mając na uwadze wyżej przedstawione obszary współpracy, jesteśmy gotowi do bezpośrednich rozmów na temat jej możliwych form, by wypracować opty­malne dla obu stron rozwiązania.

Doświadczenie buduje zaufanie

Joanna Komorowska
Specjalista ds. Relacji z Klientami
Koordynator CPBiI ds. CSR
tel.: +48 22 463 47 64
e-mail: joanna.komorowska@amron.pl
www.amron

Misją Centrum AMRON jest pełnienie roli specjalistycznego ośrodka informacyjno­-analitycznego oferującego dostęp do bazy AMRON wszystkim uczestnikom tego rynku oraz szeroko rozumianej ana­lizy rynku nieruchomości.

Wiarygodna informacja o wartości nie­ruchomości jest kluczowym elemen­tem odbudowy zaufania w relacjach pomiędzy uczestnikami rynku obrotu nieruchomościami. Zapotrzebowanie na taką informację systematycznie rośnie, zwłaszcza – choć nie tylko – w okresach zmian rynkowych trendów.

Naszym Partnerom gwarantujemy:

 • SOLIDNOŚĆ – bezpieczny system stworzony dla środowi­ska bankowego i szeroko ro­zumianych uczestników rynku nieruchomości pod patronatem Związku Banków Polskich.
 • JAKOŚĆ – AMRON jako jedyna w Polsce międzybankowa baza danych o nieruchomościach w rozumieniu Rekomendacji J spełnia najwyższe kryteria zdefi­niowane przez Komisję Nadzoru Finansowego w rekomendacjach skierowanych do banków i SKOK (Rekomendacje D, J i W).
 • DOSTĘPNOŚĆ – AMRON to intuicyjna, przyjazna dla użyt­kownika aplikacja internetowa dostępna online – nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów technicznych ani instalacji spe­cjalistycznego oprogramowania.
 • BEZPIECZEŃSTWO – System spełnia najwyższe standardy bez­pieczeństwa potwierdzone audy­tem informatycznym; dostęp jest możliwy po zalogowaniu poprzez Indywidualne Konto Użytkownika.
 • NADZÓR MERYTORYCZNY nad zasobami bazy danych – dzia­łamy zgodnie z wewnętrzną polityką jakości danych oraz sto­sujemy wewnętrzne procedury weryfikacji danych, pozytywnie ocenione przez niezależnego audytora, Deloitte Advisory.
 • STANDARYZACJĘ – uporządko­wane jednolite gromadzenie da­nych dzięki wymogom obligato­ryjnym i słownikowanym opisom.
 • REPREZENTATYWNOŚĆ DA­NYCH – rozkład terytorialny zasobów bazy odpowiada głę­bokości rynków lokalnych oraz aktywności kredytowej polskie­go sektora bankowego.
 • WIARYGODNOŚĆ – gromadzo­ne i przetwarzane dane pocho­dzą z weryfikowalnych dokumen­tów – System AMRON umożliwia pełną identyfikację autora wpi­su nieruchomości/transakcji do bazy.
 • MIARODAJNOŚĆ – AMRON to punkt odniesienia dla mediów oraz wielu instytucji państwo­wych i komercyjnych, zajmują­cych się profesjonalną analizą rynku obrotu nieruchomościami.

Charakterystyka Systemu AMRON

System AMRON to platforma służąca do rejestrowania, przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania danych o transakcjach i nieruchomo­ściach. W AMRON gromadzone są dane o rynku mieszkaniowym, nieruchomościach komercyjnych oraz nieruchomościach gruntowych. Baza danych AMRON gromadzi informacje dotyczące charakterystyki nierucho­mości, ich lokalizacji oraz cen trans­akcyjnych. Pełen opis każdego typu nieruchomości zawiera średnio ok. 30 atrybutów, dzięki czemu możliwe jest przeprowadzanie szczegółowych analiz rynku. Większość atrybutów jest słownikowana, co eliminuje zapisywa­nie błędnych informacji i standaryzuje opis nieruchomości. Ponadto nowo­czesne rozwiązania informatyczne gwarantują bezpieczeństwo użytkow­ników Systemu oraz gromadzonych w nim informacji. Konstrukcja AMRON umożliwia indywidualne definiowanie uprawnień dla każdego użytkownika, a także zapewnia poufność źródła po­zyskania informacji o transakcji.

Podstawowym elementem bazy da­nych AMRON jest nieruchomość, do której dopisywane są kolejne zdarze­nia jej dotyczące i generujące infor­mację o jej cenie lub wartości. Każda informacja wprowadzona do bazy da­nych AMRON ma zdefiniowane źródło pochodzenia, a administrator systemu jest w stanie zidentyfikować użytkow­nika i ma prawo – dla weryfikacji wpro­wadzonych danych – zażądać przed­łożenia dokumentu źródłowego, który był podstawą wpisu.

Funkcjonalności Systemu AMRON umożliwiają:

 • gromadzenie i udostępnianie wybranych danych dotyczących nieruchomości, przeglądanie da­nych w postaci tabelarycznych raportów,
 • przedstawianie w postaci wykre­sów informacji na temat kształto­wania się jednostkowych cen na rynku nieruchomości,
 • udostępnianie analiz prezentu­jących statystyki oraz aktualne trendy zmian wartości nierucho­mości, budowanie modeli słu­żących prognozowaniu wartości nieruchomości,
 • możliwość aktualizowania, uzu­pełniania i weryfikowania da­nych o nieruchomościach,
 • prowadzenie „baz danych wła­snych” dla poszczególnych uczestników,
 • wiarygodną weryfikację warto­ści nieruchomości – możliwość monitorowania różnego rodzaju ryzyka związanego z kredytowa­niem nieruchomości, uwzględnia­jąc przy tym współczynniki ryzyka pozyskiwania szacowanej warto­ści rynkowej nieruchomości.

Obsługa systemu jest intuicyjna, a jej struktura przemyślana i dosto­sowana do specyfiki rynku nieruchomości, dzięki zaangażowaniu w pra­ce nad koncepcją Systemu wielu specjalistów. W latach 2001-2003 w pracach Grupy Roboczej przy Ko­mitecie ds. Finansowania Nierucho­mości ZBP, obok ekspertów ban­kowych i przedstawicieli środowisk naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Akademii Górniczo­-Hutniczej w Krakowie, uczestniczyli przedstawiciele Generalnego Inspek­toratu Nadzoru Bankowego, Głów­nego Urzędu Geodezji i Kartografii, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rze­czoznawców Majątkowych.

Wyróżnikiem oferty Centrum AMRON jest jakość systemu. Baza danych li­czy obecnie prawie 3 mln rekordów, pochodzących głównie z aktów nota­rialnych, które stanowią ponad 50% zasobów bazy. W systemie gromadzo­ne są również informacje z innych udo­kumentowanych i wiarygodnych źró­deł, m.in. z operatów szacunkowych i wycen bankowych. Od roku AMRON gromadzi również dane o stawkach najmu, co może mieć istotne znacze­nie przy realizacji Narodowego Pro­gramu Mieszkaniowego.

Wśród aktywnych uczestników sys­temu znajduje się m.in. grono ponad 200 rzeczoznawców majątkowych, którzy w ramach współpracy z Cen­trum AMRON regularnie zasilają bazę danych w zakresie wartości nierucho­mości oraz ich szczegółowych cech.

System AMRON to jednak coś więcej niż tylko baza danych. Jego atutem jest funkcjonalność – efektywne połączenie bazy danych o nieruchomo­ściach, cenach transakcyjnych oraz wartościach nieruchomości z w modułami raportującymi i analitycznymi, które umożliwiają prowadzenie ana­liz i symulacji, a także wyznaczanie prognoz i trendów na rynku nieru­chomości, dzięki czemu staje się on nieodzownym narzędziem wspiera­jącym rozwój i obsługę rynku nieru­chomości. Każdy użytkownik systemu ma do dyspozycji szereg raportów statystycznych i analitycznych genero­wanych dzięki zasobom bazy danych -umożliwia on przeglądanie danych o nieruchomościach prezentowanych w postaci tabelarycznej oraz wykony­wanie analiz statystycznych na zdefiniowanej próbce danych.

System AMRON pozwala na genero­wanie raportów:

 • informacyjnych – w zależności od typu raportu zawierają pod­stawowy lub rozszerzony zakres informacji o nieruchomościach i transakcjach, z podziałem na typy nieruchomości i lokalizacje,
 • statystycznych – umożliwiają analizę średnich cen nierucho­mości w funkcji czasu lub loka­lizacji oraz analizy przekrojowe prezentujące stan rynku nieru­chomości, uwzględniające dane mikro i makroekonomiczne,
 • analitycznych – to raport trendu zmian cen jednostkowych nieru­chomości oraz predykcja warto­ści – aktualizacja wartości nieru­chomości,
 • FOTO – funkcjonalność umożli­wiająca dodawanie i przegląda­nie zdjęć nieruchomości.

System AMRON wyposażony jest rów­nież w mapy Google umożliwiające wizualizację wyników wyszukiwania na mapie oraz wyświetlenie informacji o otoczeniu, dostępności komunikacyj­nej, dostępu do usług i urzędów. Mapa prezentująca nieruchomości pozwala również na wyświetlanie widoku sateli­tarnego, Street View, a także wyznaczania stref buforowych wokół nierucho­mości pozwalających użytkownikowi zorientować się w najbliższym otocze­niu interesującej go nieruchomości i zmierzyć odległości dzielące ją od in­teresujących go punktów (szkoła, urzę­dy, ZOZ, PKS, PKP, centra usługowe itd.).

Szkolenia z obsługi Systemu AMRON

Użytkownikom Systemu AMRON pro­ponujemy szkolenia w zakresie jego obsługi (wraz z praktycznym podręcznikiem), prowadzone przez wykwa­lifikowanych pracowników Centrum AMRON na co dzień pracujących przy systemie. Szkolenia mają formę prak­tycznych warsztatów w środowisku Systemu AMRON, dzięki czemu każdy użytkownik – pracując samodzielnie na aplikacji – poznaje jej pełną funk­cjonalność.

Korzyści ze współpracy

Wielowymiarowość współpracy, za­kres możliwości systemu oraz oferty usług dodatkowych Centrum AMRON pozwalają na wyszczególnienie nastę­pujących przewidywanych korzyści dla państwa codziennej pracy:

 • dostęp do nowej liczby wyso­kojakościowych danych z wiary­godnych i weryfikowalnych źró­deł;
 • utworzenie wartości dodanej dla obywateli dzięki zapewnieniu lepszego pokrycia terytorialne­go danymi o nieruchomościach;
 • poprawa wiarygodności danych gromadzonych w wewnętrznych rejestrach;
 • spełnienie wymogów prowa­dzenia baz i rejestrów informa­cji o gruntach i budynkach oraz transakcjach nieruchomościami;
 • standaryzacja i ujednolicenie sposobu i zakresu gromadzenia danych;
 • możliwość efektywnego prze­twarzania i analizy gromadzo­nych danych – analiza poszcze­gólnych gmin i powiatów na tle województwa lub danych ogól­nopolskich;
 • stworzenie kanału raportowania pomiędzy poszczególnymi reje­strami i organami – uproszczenie komunikacji i wymiany danych w strukturach administracji pu­blicznej wszystkich szczebli.

System AMRON może stanowić reme­dium na:

 • brak zintegrowanego systemu informacji o cenach transak­cyjnych nieruchomości w skali ogólnopolskiej;
 • ograniczony dostęp do danych niezbędnych do monitorowania rynku nieruchomości;
 • brak standaryzacji formatu i za­kresu merytorycznego groma­dzonych danych;
 • wybiórczą sprawozdawczość;
 • potrzebę wyznaczania prognoz i trendów rozwoju rynku nieru­chomości;
 • potrzebę zwiększania bezpie­czeństwa zawieranych transakcji;
 • wysokie koszty budowy wła­snych systemów baz danych.

Uczestnictwo w systemie umożliwia również budowanie bazy danych za­strzeżonych wyłącznie dla ich właści­ciela.

Zapraszamy do bezpośrednich roz­mów na temat wspólnych działań na rzecz poprawy transparentności i wiarygodności informacji o nieruchomo­ściach, a także komplementarnych temu usług z wykorzystaniem Systemu AMRON oraz doświadczenia zespołu Związku Banków Polskich i Centrum AMRON.